Dwór Króla
   Dreamlandu
   Macieja I
Genesis


Mapa Ekorre


Królewski Pałac Ekhorn


Inne pałace


Ambasady


Życie Dworu


Kancelaria Królewska


Księga Gości


Ekorre >> Genesis


GENESIS

Tradycyjną siedzibą Królów Dreamlandu było Dreamopolis. Od początków istnienia Królestwa miasto to - wówczas noszące jeszcze nazwę Dream City - zapewniało należytą oprawę królewskiego urzędu.

W marcu 2001 roku sytuacja administracyjna skomplikowała się. Domena Królewska, na obszarze której leżało Dreamopolis, uchwałą Senatu stała się piątą prowincją Królestwa - Solardią. Władze nowego podmiotu Federacji zdecydowały, iż ich siedzibą będzie właśnie Dreamopolis. Tym samym miasto stało się niejako podwójnie miastem stołecznym.

Układ ten nie wydawał się najszczęśliwszy. Z tego też względu stosunkowo szybko powstała koncepcja dwóch bliźniaczych miast: wydzielonej w Dreamopolis Królewskie starówki - stolicy Królestwa, oraz Dreamopolis Książęcego - stolicy Solardii, od grudnia 2001 roku będącej Księstwem. Część książęca poczęła rozwijać się właściwie jako nowe, odrębne miasto. Stan ten zaakceptowany został w Konstytucji Królestwa - ustawą konstytucyjną z dnia 12 czerwca 2004 roku zmieniono przepis art. 9 ust. 2 Konstytucji Królestwa, zgodnie z którym stolicą Królestwa Dreamlandu jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis, przy czym dokładny status stolicy Królestwa mają ustalić przepisy ustawowe. Obowiązek ten zrealizowała ustawa federalna z dnia 14 listopada 2005 roku o stolicy Królestwa i Domenie Królewskiej. Uchwalone przepisy przewidywały, iż Dreamopolis Królewskie pozostanie, na prawach szerokiej autonomii, w ramach jurysdykcji Solardii. Jednakże część terenów, które uznano za szczególnie istotne dla funkcjonowania całego Królestwa - Pałac Królewski i inne gmachy federalne, utworzyło obszar wyłączony spod władzy jakiejkolwiek Prowincji, podległy bezpośrednio i wyłącznie Królowi. W ten sposób odtworzona została, choć w zupełnie innym kształcie, dawna Domena Królewska.

We wrześniu 2004 roku okazało się jednak, iż utrzymanie istniejącego stanu rzeczy nie jest możliwe. Rosnące potrzeby organizowanego przez JKM Artura I Piotra Dworu okazały się nie do pogodzenia z planami miasta. Mówiło się wówczas także o sporze między JKM a Namiestnikiem Koronnym Solardii co do pewnych zasad związanych z jurysdykcją w Domenie Królewskiej. Ostatecznie JKM zdecydował o przeniesieniu siedziby Króla i Dworu poza Dreamopolis.

W tym miejscu zaczyna się historia Ekorre jako królewskiej siedziby. Podjąwszy decyzję o przenosinach, JKM zwrócił się do Prowincji Królestwa o składanie ofert obejmujących tereny, jakie poszczególne Prowincje gotowe byłyby oddać Królowi na cele nowej siedziby. Swoje propozycje zgłosiły Morland, Surmala i Webland, przy czym ten ostatni złożył również odrębną propozycję jednego ze swoich miast - Kasany.

Specjalnie powołana przez JKM komisja, złożona z Edwarda markiza Kriega, Marszałka Dworu Królewskiego, jako przewodniczącego, przedstawiciela Senatu Królewskiego w osobie markiza Eryka, Namiestnika Koronnego Furlandii, Szefa Królewskich Służb Informatycznych, oraz przyszłego Lorda Skarbnika w osobie sir Patricka Christiana van Haddena, zaopiniowała na początku października 2004 roku zgłoszone oferty, kierując się ustalonymi przez JKM kryteriami. Zgodnie z nimi, nowa siedziba winna znajdować się poza istniejącym miastem, mieć jednak dobre połączenia komunikacyjne. Nadto pod uwagę brane było, czy oferent zapewnia ekipy budowlane, gwarantuje późniejsze dostawy żywności na potrzeby Dworu, itp. elementy organizacyjno-administracyjne. Komisja złożyła końcowe sprawozdanie 9 października 2004 roku. Pozytywnie zaopiniowano wszystkie zgłoszone oferty, jednak jako najkorzystniejszą wskazano ofertę przedstawioną przez Webland, obejmującą tereny położone na Wielkiej Wancie niemal tuż przy wybrzeżu.

I tak dnia 24 października 2004 roku JKM wydał postanowienie, zgodnie z którym przekazane przez Republikę tereny zostały włączone do Domeny Królewskiej, a na ich obszarze dokonano lokacji nowego miasta - Królewskiego Miasta Ekorre. Król nadał miastu herb oraz ustanowił nową osadę siedzibą swojego Dworu.

herb Królewskiego Miasta Ekorre

W tym czasie rozpoczęto również prace budowlane. Ich pierwszy etap, poświęcony głównie planowaniu ogólnego zarysu nowej osady, powstawał zresztą wcześniej - pierwsza propozycja została przedstawiona przez kierującego pracami markiza Ghardina już 10 października 2004 roku. Stopniowo klarowała się koncepcja głównego gmachu - nowego Królewskiego Pałacu Ekhorn, mającego stać się oficjalną rezydencją Króla Dreamlandu. Pod przemożnym wpływem JKM, pałac uzyskał dwuczłonową postać, łączącą w sobie średniowieczną rezydencję Semitana II, sławnego władcy Królestwa Ebruz, i barokowy pałac Erwina VII Dreamlandzkiego, hegemona Układu Morburskiego.

Dalsze prace przebiegały z niejednokrotnie poważnymi trudnościami. Pierwszą z nich okazało się przekopanie Wielkiego Kanału. Zgodnie z przedstawioną ofertą, władze Weblandu przystąpiły do jego budowy w zasadzie od razu z chwilą wyboru lokalizacji, bo też i zadanie było w skali Królestwa niezwykłe, gdyż Ekorre miało mieć połączenie z otwartym morzem, pozwalające na wpłynięcie może nie największych, ale jednak pełnomorskich jednostek. Szybko okazało się, że podłoże na całej długości Kanału jest zmienne - miejscami skaliste, więc trudne do należytego drążenia, a czasem zbudowane z lekkiego piaskowca, wymagającego zastosowania odpowiednich technik, chroniących je przed nadmiernym rozpadem. Prace posuwały się, ale w iście ślimaczym tempie.

Równocześnie ujawnił się, jak to zwykle przy tak wielkich założeniach bywa, cały szereg pomniejszych problemów, nie tak trudnych do pokonania, ale ze względu na swoją częstotliwość niewiele mniej dotkliwych. A to spóźniali się nieco - zawsze z należytym usprawiedliwieniem - podwykonawcy, a to projekty nie były gotowe na czas, bo architekci nie mogli dojść do porozumienia z historykami co do dokładnego kształtu, jaki należy nadać zakończeniom pałacowych rynien od strony Dziedzińca Kuchennego.

Na szczęście udało się w końcu pokonać wszystkie, mniejsze i większe problemy. W dniu 8 stycznia 2005 roku markiz Ghardin, występując w podwójnej roli Namiestnika Koronnego Weblandu i jednocześnie Architekta JKM, przekazał uroczyście nowe miasto Królowi.

Od tego czasu Ekorre i Królewski Pałac Ekhorn został miejscem zamieszkania Królów Dreamlandu. Obecnie rezyduje tu aktualnie panujący Król Dreamlandu Jego Królewska Mość Maciej I.

powrót do góry >>
mapa Republiki Weblandu

designed & coded by ghardin 2005