O BPSK

Witamy w nowej Bazie Prawnej Sądu Królestwa (BPSK)!

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku o sądownictwie (LDKD #27953), Sąd Królestwa prowadzi oficjalny zbiór aktów prawnych, obejmujący co najmniej orzeczenia Sądu oraz wszystkie obowiązujące federalne akty normatywne.

BPSK nie jest nowością. Zapis ustawowy jest jedynie przyjęciem do wiadomości przez ustawodawcę wcześniejszej praktyki. W tym sensie BPSK jest starsza aniżeli ustawa o sądownictwie – pierwszy wpis do pierwotnej BPSK został dokonany 6 września 2003 roku.

Zmiany sposobu obsługi informatycznej Królestwa, sukcesywnie wprowadzane od tamtego czasu, w szczególności zaś konieczność przeniesienia się na nowy serwer, wskazały na trudności w prostym przeniesieniu dotychczasowej BPSK. Powszechne były również skargi związane z pracochłonnością poszukiwań określonego aktu prawnego, w tym słabą wydajnością wbudowanej opcji wyszukiwania. Z tej przyczyny 31 sierpnia 2008 roku Prezes Sądu Królestwa podjął decyzję o zmianie całego serwisu sądowego, w tym wyodrębnieniu BPSK w jednostkę organizacyjną korzystającą z własnego oprogramowania, w ramach Gabinetu Prezesa Sądu Królestwa.

Niestety, wspomniane już trudności w przenosinach danych z poprzedniego serwera spowodowały konieczność przyjęcia określonego stanu prawnego jako swoistej godziny „0″. W porozumieniu z Jego Królewską Mością, Prezes Sądu Królestwa zarządził iż nowa BPSK rozpocznie swoją działalność przy uwzględnieniu stany prawnego obowiązującego w dniu 1 września 2008 roku, a zatem zostaną w niej ujęte wszystkie akty normatywne ogłoszone do 31 sierpnia 2008 roku, ale w wersji obowiązującej w dniu 1 września 2008 roku. Pozostałe akty nie zostaną utracone – ich przenosiny do nowej BPSK będą prowadzone sukcesywnie, niejako w tle już działającego serwisu. Podobnie też stopniowo przenoszone będą akty stosowania prawa, w szczególności postanowienia królewskie i uchwały izb Parlamentu Królewskiego.

Nowe oprogramowanie pozwala na połączenie tradycyjnego systemu kategorii aktów normatywnych, opartego na formie poszczególnych aków, z nowymi możliwościami, jakie dają znaczniki (tagi), odnoszące się do merytorycznej zawartości danego aktu. Przyjęliśmy również zasadę, że data publikacji aktu – wskazywana w systemie – odpowiadać będzie dacie ogłoszenia aktu, ze wskazaniem godziny 0:00, zgodnie z obowiązującym prawem. Mamy nadzieję, że mimo trudności związanych z faktycznym zawieszeniem działalności BPSK od lutego 2008 roku, uznają Państwo iż warto było czekać, a nowy system spełni Państwa oczekiwania.