Wpisane 14:05, 8 Maj 2009 przez Edward I Artur

BPSK Nr 887
LDKD #30460

POSTANOWIENIE
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 8 maja 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Konstytucyjnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Jego Królewska Mość Edward I Artur,
Członek: dr jur net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur;

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 1 lutego – 8 maja 2009 roku;
sprawy SK 2009/7/K [Neumann v. Dhatar];
z powództwa: Pablo von Neumanna;
przeciwko: Margrabiemu Marchii Dhatar;
o: stwierdzenie niekonstytucyjności Konstytucji Marchii Dhatar ogłoszonej w dniu 28 lutego 2008 roku z uwagi na wydanie jej w niewłaściwym trybie;

postanawia, co następuje:

I. Umorzyć postępowanie w sprawie.

II. Kosztami postępowania obciąża powoda.

III. Stwierdza prawomocność niniejszego postanowienia z chwilą jego
urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE

(1)
Zapis przebiegu przewodu sądowego dostępny jest w Wydziale I Konstytucyjnym Sądu Królestwa
(http://www.dreamland.net.pl/sk/viewtopic.php?f=9&t=116).

(2)
Powód opuścił Królestwo Dreamlandu – należy zatem uznać, że nie popiera powództwa w przedmiotowej sprawie. Sąd Królewski rozważył jednakże, w jaki sposób na postępowanie w sprawie SK 2009/7/K może mieć wpływ orzeczona wobec powoda instytucja aresztu tymczasowego, zlikwidowana dekretem królewskim z dnia 18 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy federalnej o sądownictwie i ustawy federalnej – Kodeksu karnego (BPSK Nr 842).
Powód był osadzony w areszcie. Wprawdzie areszt tymczasowy mógł być nałożony jedynie w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ale przepis art. 10 ust. 2 ustawy federalnej o sądownictwie z dn. 10
sierpnia 2008 roku w wersji sprzed nowelizacji („Z chwilą tymczasowego aresztowania, podejrzany traci prawną możliwość opuszczenia Królestwa, niezależnie od wskazań właściwych rejestrów”) sugeruje, że podejrzany w istocie w ogóle nie opuszcza Królestwa – zatem stan aresztowania skutkował także w stosunku do innych spraw; nie tylko będącej powodem aresztowania, a już tym bardziej nie tylko karnych. W poprzednim reżimie prawnym należałoby zatem prawdopodobnie kontynuować rozprawę mimo faktycznego opuszczenia Dreamlandu przez powoda. Nowelizacja zastąpiła jednak instytucję aresztu tymczasowego możliwością wydania wyroku zaocznego. Przepis art. 10 ust. 1. ustawy federalnej o sądownictwie z
dn. 10 sierpnia 2008 roku w obecnym brzmieniu („W sprawach karnych, gdy oskarżony w trakcie postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego opuścił Dreamland, sąd może na wniosek oskarżyciela lub z urzędu orzec zaocznie. „) bez wątpienia umożliwia orzec zaocznie jedynie w konkretnej sprawie – i nie skutkuje to w żaden sposób na inne postępowania.

(3)
Z powodów powyższych Sąd Królestwa uznając, że cofnięcie powództwa nie narusza podstawowych praw strony, jak również interesu publicznego, umorzył postępowanie w sprawie.

(-) Edward I Artur, R.(-) Mateusz Conroy wicehrabia Shakur

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.