Wpisane 13:47, 18 Czerwiec 2012 przez svoboda

BPSK Nr 2769
FKD 23/1349

USTAWA FEDERALNA
z dnia 18 czerwca 2012 r.

o zmianie Ustawy Federalnej – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej


Ja, król senior Pavel Svoboda, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z Woli i w Imieniu

Jego Królewskiej Mości Artura Piotra, Króla Dreamlandu, Najwyższego Zwierzchnika Morlandu, Surmali, Unii Saudadzkiej i Weblandu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa, etc.

na wniosek Posłów w Izbie Poselskiej zgromadzonych

stanowię, co następuje:

Art 1.
W Ustawie Federalnej – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 13 czerwca 2009 roku (z późn. zm., BPSK Nr 2431) wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobom posiadającym prawo stałego pobytu.”

2. W art. 6:
(1) w ust. 1 skreśla się słowa „oraz kto nie jest senatorem Królestwa”;
(2) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kandydatem na posła nie może być Komisarz Wyborczy Królestwa.”;
(3) skreśla się ust. 3.

3. W art. 8 ust. 1 słowa „Senatu Królewskiego” zamienia się na „Rady Królewskiej”.

4. W art. 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Jeśli jest to konieczne, Komisarz wstrzymuje procedurę wyborczą do czasu zakończenia ponownego rozpoznawania sprawy.”

5. W art. 13:
(1) słowa „28 dni” zamienia się na „14 dni”;
(2) słowa „42 dni” zamienia się na „35 dni”.

6. W art. 14:
(1) w ust. 1 słowo „pięć” zamienia się na „trzy”;
(2) skreśla się ust. 2.

7. Art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydaci na posłów zgłaszają swoje kandydatury Komisarzowi osobiście, załączając do zgłoszenia nazwę zarejestrowanej w Królestwie partii politycznej, z ramienia której kandydują lub słowa „kandydat niezależny”.”

8. W art. 22 ust. 4 liczbę „5″ zamienia się na słowo „3″.

9. W art. 24:
(1) skreśla się ust. 1;
(2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W okresie trwania głosowania blokuje się możliwość składania wniosków o obywatelstwo; pozostawia się możliwość składania wniosków o prawo stałego pobytu.”;
(3) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W okresie trwania głosowania blokuje się możliwość przyjęcia obywatelstwa przez osoby posiadające prawo stałego pobytu.
4. Po zakończeniu głosowania przywraca się możliwości, o których mowa w ustępach poprzedzających; Komisarz informuje listownie wszystkie osoby, które nabyły prawo stałego pobytu w okresie trwania głosowania o przywróceniu możliwości przyjęcia obywatelstwa przez te osoby.”

10. W art. 26:
(1) wszędzie, gdzie pojawia się liczba „5″ zamienia się ją na „3″;
(2) wszędzie, gdzie pojawia się liczba „10″ zamienia się ją na „5″.

11. W art. 31:
(1) skreśla się ust. 4;
(2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Sąd Prowincji może nakazać wstrzymanie obrad Izby do czasu zakończenia rozpoznawania skargi.”

12. W art. 32 ust. 2 skreśla się słowa „w takim wypadku do czasu zakończenia procedury wyborczej funkcje Komisarza Wyborczego sprawuje Marszałek Senatu Królewskiego lub osoba przezeń wyznaczona”.

13. Art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33.
1. Jeżeli Sąd Królestwa orzeknie prawomocnie o nieważności wyborów, postępowanie wyborcze powtarza się od początku.
2. Mandaty posłów wybranych w wyborach, o których nieważności orzekł prawomocnie Sąd Królestwa, uznaje się za nieważne, ukonstytuowanie się Izby nowej kadencji uznaje się za niebyłe, a wszelkie decyzje podjęte przez tę Izbę tracą moc. Jednocześnie przywraca się kadencję posłów urzędujących przed wyborami, która ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji przez posłów następnej kadencji.”

14. W art. 35:
(1) skreśla się ust. 1;
(2) w ust. 3 słowa „Przewodniczący Komisji” zamienia się na „Komisarz”;
(3) wszędzie, gdzie pojawiają się słowa „zaświadczeń potwierdzających ważność wyboru”, zamienia się je na „wyników wyborów”.

15. W art. 36 wszędzie, gdzie pojawiają się słowa „od zakończenia formalnej kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania”, zamienia się je na „w okresie trwania głosowania”.

Art. 2.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Pavel Svoboda, r.s.
Regent Królestwa

Wpisane w 2.2. Ustawy zmieniające | Komentowanie nie jest możliwe Więcej »

Komentarze są zamknięte.