Wpisane 08:38, 6 Luty 2012 przez Redakcja BPSK

BPSK Nr 2593
FKD 23/1111

USTAWA FEDERALNA
z dnia 6 lutego 2012 roku

o zmianie ustawy federalnej o Rządzie Królewskim.

My, Artur Piotr, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

na wniosek Posłów w Izbie Poselskiej zgromadzonych

stanowimy, co następuje:

Art. 1.
W ustawie federalnej z dn. 26 listopada 2002 roku o Rządzie Królewskim (z późn. zm.):
(1) art. 3 nadaje się brzmienie:
„Art. 3.
1. Rząd składa się z Premiera i ministrów.
2. Minister kieruje określonym działem administracji federalnej, przy czym dopuszczalne jest powierzenie kilku działów jednemu ministrowi; Premier może kierować działem lub działami administracji.
3. W skład Rządu mogą wchodzić ministrowie nie kierujący działem administracji federalnej, przy czym nie mogą oni stanowić większości członków Rządu.
4. Król powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Premiera. Król może samodzielnie odwołać ministra.
5. Odwołując Premiera, Król powierza mu tymczasowe pełnienie obowiązków Premiera do czasu powołania następcy, co winno nastąpić niezwłocznie; przepis stosuje się odpowiednio do ministra, chyba że Premier nie ma zamiaru wnioskować o powołanie następcy odwołanego ministra.
6. Król nie może powoływać nowych ministrów bez wcześniejszego mianowania Premiera. Jeśli doszło do odwołania całego Rządu, Król powołuje Premiera i ministrów równocześnie.”
(2) dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a.
Zarządzeniem wydanym przez Premiera może zostać powołany Wicepremier Rządu Królewskiego. Wicepremier wchodzi w skład Rady Królestwa z chwilą powołania. O przekazaniu wykonywania swoich obowiązków Wicepremierowi Premier ogłasza publicznie”.
(3) w art. 4 skreśla się pkt. 10 i 13;
(4) w art. 5:
(a) w ust. 3 po przecinku dodaje się słowa: „a także sprawy związane z pieniądzem Królestwa”;
(b) skreśla się ust. 10 oraz ust. 13.
(3) w art. 6 zastępuje się słowa „po zasięgnięciu opinii” słowami „na wniosek”;
(4) w art. 7 ust. 4 skreśla się pkt 3;
(5) art. 8 ust. 1 nadaje się brzmienie:
„1. Czynne i bierne prawo dostępu do forum Rządu mają członkowie Rządu, upoważnieni przez nich zastępcy, Król, a także Marszałek Izby Poselskiej oraz Przewodniczący Rady Królestwa.”
(6) art. 9 ust. 5 nadaje się brzmienie:
„5. Zarządzający głosowanie może zarządzić głosowanie przeciwko projektowi uchwały; w takim wypadku uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli w wyznaczonym terminie, nie krótszym aniżeli 3 dni, swój sprzeciw zgłosi mniej aniżeli połowa członków Rządu.”

Art. 2.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Artur I Piotr, R.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.