Wpisane 18:20, 4 Grudzień 2011 przez Redakcja BPSK
BPSK Nr 2379 
FKD 23/807
 
USTAWA FEDERALNA
z dnia 2 września 2011 roku

o zmianie ustawy federalnej o Rządzie Królewskim.

Ja, Artur Piotr, Regent Królestwa z woli Jego Królewskiej Mości Roberta I, Króla Dreamlandu, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa, etc.

na zgodny wniosek Senatorów i Posłów w Parlamencie Królewskim zgromadzonych

stanowię, co następuje:

Art. 1.
W ustawie federalnej z dn. 26 listopada 2002 roku o Rządzie Królewskim (z późn. zm., BPSK Nr 351) wprowadza się następujące zmiany:
(1) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8.
1. Czynne i bierne prawo dostępu do forum Rządu mają członkowie Rządu, upoważnieni przez nich zastępcy, Król, Marszałek Izby Poselskiej oraz senatorowie.
2. Bierny lub czynny dostęp do forum Rządu mogą otrzymać osoby, które złożyły Premierowi wniosek o jego przyznanie – o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia prac Rządu.”
(2) art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Głosowanie polega na publikowaniu głosów przez członków Rządu na forum Rządu.”
(3) w art. 9 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. W głosowaniu zwyczajnym dopuszcza się głosy „za, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
3b. W głosowaniu alternatywnym dopuszcza się głosy wskazujące wybraną z opcji oraz głosy „przeciw wszystkim” lub „wstrzymuję się”.”

Art. 2.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Artur Piotr, RS.
Regent Królestwa

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.