Wpisane 00:00, 30 Lipiec 2011 przez Mateusz Sowiński

BPSK Nr 2315

FDK 23/726

 

USTAWA FEDERALNA
z dnia 30 lipca 2011 roku

o zmianie ustawy federalnej Kodeks Karny z dnia 12 marca 2004 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

na zgodny wniosek Posłów i Senatorów w Naszym Parlamencie zgromadzonych

stanowimy, co następuje:

Art. 1.
W ustawie federalnej z dnia 12 marca 2004 roku – Kodeksie karnym [ogł. 12 marca 2004 r.; t.j. z dn. 18 kwietnia 2009 r.] wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 18 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„(3) zakaz czynnego udziału w miejscach publicznych ;”

2. Artykuł 22 otrzymuje brzmienie:
„Sąd orzeka zakaz czynnego udziału w miejscach publicznych tj. przesyłania w te miejsca wiadomości elektronicznych, chyba że orzeczono już karę banicji.”

3. W artykule 27 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o miejscu publicznym, rozumie się przez to miejsce, w którym wypowiedź może zostać odebrana przez nieokreśloną liczbę nieoznaczonych adresatów, w szczególności główną i wewnętrzne listy dyskusyjne oraz fora Królestwa.”

4. W artykule 34 i 35 ust. 2 wyrażenie „publicznie” zastępuje się słowami ” w miejscu publicznym” w odpowiedniej formie gramatycznej.

5. Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w miejscach publicznych

Art. 37.
1. Kto korzysta z cudzej tożsamości, w szczególności wykorzystuje dane identyfikacyjne, konto pocztowe, wizerunek, podlega karze grzywny albo karze banicji.
2. Jeśli czyn określony w pkt 1 popełniono w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, sprawca podlega karze banicji na okres nie krótszy od 4 miesięcy.

Art. 38.
Kto, wiedząc o infekcji własnego komputera, rozsyła wiadomości elektroniczne, narażając bezpośrednio komputer innej osoby na takie zarażenie, podlega karze grzywny.

Art. 39.
Kto w miejscu publicznym propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, wyznaniowych lub innych podlega grzywnie albo karze banicji na czas do 4 miesięcy.

Art. 40.
Kto w miejscu publicznym znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości podlega karze grzywny albo karze banicji na czas do 6 miesięcy.

Art. 41.
Kto, zabierając głos w miejscu publicznym, używa słów powszechnie uznawanych za wulgarne, podlega karze grzywny.”

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po 3 dniach od dnia ogłoszenia.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.