Wpisane 00:00, 30 Lipiec 2009 przez RvBuuren
BPSK nr 1011
LDKD #31161

POSTANOWIENIE
SĄDU PROWINCJI

Dnia 30 lipca 2009 roku

Sąd Prowincji, w Wydziale II Karnym, w składzie:
Przewodniczący – SSK Robert markiz van Buuren

w sprawie V/2009
z oskarżenia Prokuratury Generalnej Królestwa
przeciwko Marcusowi Etreicherowi
o to, że oskarżony Marcus Estreicher w dniu 25 kwietnia 2008 roku o
godzinie 00:03 w systemie newsów strony głównej Królestwa Dreamlandu:
http://www.dreamland.net.pl/index.php?id=news&nws=653, w czasie
trwania referendum ogólnonarodowego (21 – 28 kwiecień 2008 roku)
publicznie prowadził kampanię w związku ze sprawą poddaną pod
referendum;
- tj. o czyn z art. 16 dekretu królewskiego z dnia 28 marca 2008 roku
o referendum ogólnonarodowym

postanawia, co następuje:
I.      Umarza postępowanie.

II.     Kosztami postępowania obciąża Prokuraturę Generalną Królestwa.

UZASADNIENIE

Sąd Prowincji postanowił o umorzeniu postępowania w sprawie z uwagi na
fakt opuszczenia przez oskarżonego Królestwa. Jest to na tyle istotne,
iż stan prawny na dzień 20 stycznia 2009 roku (tj. na dzień
opuszczenia Królestwa przez oskarżonego) nie przewidywał
przeprowadzenia postępowania zaocznego i w tym samym trybie wydania
orzeczenia. W trakcie postępowania nie został również złożony wniosek
o tymczasowy areszt w związku z czym nie ma tutaj również zastosowania
art. 3 dekretu królewskiego z dnia 18 kwietnia 2009 roku o zmianie
ustawy federalnej o sądownictwie i ustawy federalnej-Kodeksu karnego,
który to stanowi, iż do postępowań wszczętych przed wejściem w życie
dekretu każdy wniosek o areszt tymczasowy traktowany jest jako wniosek
oskarżyciela o orzeczenie zaoczne.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

(-) dr jur. net. Robert markiz van Buuren

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej
interes prawny przysługuje zażalenie w ciągu 3 dni od urzędowego
ogłoszenia.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.