STATUT

z dnia 22 października 2016 roku
nadany Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2016 roku

Art. 1

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
1. Bibliotece, rozumie się przez nią Bibliotekę im. św. Róży;
2. Dyrektorze, rozumie się przez niego Dyrektora Biblioteki im. św. Róży;
3. Radzie, rozumie się przez nią Radę Biblioteki im. św. Róży.

Art. 2

1. Pełną i oficjalną nazwą Biblioteki jest "Biblioteka im. św. Róży".
2. Biblioteka działa na terenie całego Królestwa Dreamlandu.
3. Siedziba Biblioteki znajduje się w Elsynorze.

Art. 3

Biblioteka wystawia na publiczny widok dzieła sztuki ze szczególnym uwzględnieniem dzieł pisanych i archiwaliów.

Art. 4

1. Biblioteką zarządza Dyrektor.
2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.
3. Dyrektor może regulować wewnętrznymi zarządzeniami sprawy finansowe i kadrowe placówki, a także inne problemy nieobjęte statutem, a w szczególności:
(1) stawki wypłacane autorom wystawianych dzieł;
(2) stawki za reklamy zamieszczane w Bibliotece.

Art. 5

1. Istnieją dwa organy doradcze Dyrektora Biblioteki: ministerstwo ds. wewnętrznych oraz Rada Biblioteki.
2. Rada składa się z maksymalnie 5 członków.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Biblioteki.
4. Jeden członek oddelegowany jest z ramienia ministra właściwego ds. wewnętrznych.
5. Pozostali członkowie są odwoływani i powoływani przez Dyrektora Biblioteki.

Art. 6

1. Biblioteka finansuje się głównie samodzielnie.
2. Biblioteka może czerpać swoje dochody w formie:
(1) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z ofiarności publicznej i zbiórek publicznych;
(2) sprzedaży publikacji, archiwaliów i dzieł oraz opracowań własnych;
(3) dotacji ogólnej od ministra właściwego ds. wewnętrznych;
(4) sprzedaży miejsc reklamowych i sponsoringu;
(5) dotacji od innych organów administracji publicznej.
3. Dyrektor rozlicza się z finansowej działalności placówki przed ministrem właściwym ds. wewnętrznych.

Art. 7

Zmian niniejszego Statutu dokonuje minister właściwy ds. wewnętrznych lub Dyrektor po uzyskaniu jego zgody.


Zatwierdził Minister Spraw Wewnętrznych sir Markocjusz van Koller dnia 22.10.2016 r.