[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][L/2017] Nowela UF o p. sądowym

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][L/2017] Nowela UF o p. sądowym

Postprzez Karolina Aleksandra » 31 gru 2017, 16:34

Szanowni Parlamentarzyści!

Mimo, że jeszcze niedawno procedowaliśmy nad nowelizacją Ustawy Federalnej o postępowaniu sądowym (która niedługo zostanie podpisana), zaistniała potrzeba ponownego pochylenia się nad tym aktem prawnym. W ostatnim czasie do sytuacji, w której wszystkie sprawy zawisłe przed Sądem Królestwa znajdują się w referacie jednego sędziego, jedynego wówczas urzędującego. Mimo że liczebność Sądu wzrosła od tego czasu do trzech osób, obowiązująca ustawa o postępowaniu sądowym nie zezwala na zmianę składów orzekających ze względu na potrzebę wyrównania rozkładu pracy pomiędzy sędziów. Celem dekretu jest zmiana tej sytuacji. Jakkolwiek trwają prace nad nowymi przepisami postępowania sądowego, uwzględniającymi przewidziane dekretem rozwiązanie, ich rzetelne dopracowanie w gronie Sądu Królestwa będzie musiało potrwać jeszcze jakiś czas, tymczasem justice delayed is justice denied — z tego względu wydanie dekretu okazało się zasadne i dlatego też proszę Izbę o jego zatwierdzenie.

DEKRET
z dnia 31 grudnia 2017 r.

o zmianie ustawy federalnej o postępowaniu sądowym

Art. 1. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym w art. 12 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) jest nadmiernie i niewspółmiernie do innych sędziów obciążony pracą;”.

Art. 2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra


* * *

USTAWA FEDERALNA
z dnia 22 stycznia 2017 r.

o postępowaniu sądowym

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim
ogłaszamy, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje postępowanie przed Sądem Królestwa, zwanym dalej „Sądem”.

Art. 2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o „sędzim”, należy przez to rozumieć tak sędziego, jak i sędziego pokoju.

Art. 2a. 1. Podstawę faktyczną rozstrzygnięć Sądu stanowi całokształt okoliczności faktycznych sprawy, ujawnionych w toku postępowania.
2. Strony obowiązane są wskazywać Sądowi znane im okoliczności faktyczne istotne dla sprawy oraz dawać ich dowody.
3. Sąd bierze pod uwagę okoliczności faktyczne udowodnione w toku postępowania, znane Sądowi z urzędu oraz znane powszechnie.
4. Sąd bierze pod uwagę także okoliczności faktyczne, których prawdziwość da się wywnioskować z wcześniej wymienionych, jak również okoliczności faktyczne, których prawdziwość nakazuje domniemywać ustawa albo dekret, chyba że w toku postępowania udowodniono ich nieprawdziwość.
5. Moc poszczególnych dowodów Sąd ocenia swobodnie, kierując się zasadami prawidłowego rozumowania i wskazaniami doświadczenia życiowego.

Art. 3. 1. Sąd orzeka w składzie jednego, dwóch albo trzech sędziów, zależnie od wagi sprawy.
2. Sąd w składzie dwóch sędziów orzeka jednomyślnie, a w składzie trzech sędziów — zwykłą większością głosów.

Art. 4. 1. Sąd wydaje postanowienia, o ile ustawa nie przewiduje wydania wyroku.
2. Przewodniczący składu orzekającego Sądu, zwany dalej „przewodniczącym s.o.”, oraz Prezes Sądu Królestwa, zwany dalej „Prezesem”, wydają zarządzenia.
3. (uchylony).
4. Postanowienia i zarządzenia podlegają zmianie albo uchyleniu przez wydającego je, jeżeli zmieniły się istotnie okoliczności sprawy lub jeżeli rozstrzygnięcie z postanowienia (zarządzenia) było nieprawidłowe wskutek błędu co do faktów bądź prawa.

Art. 5. 1. Sąd sporządza uzasadnienia swoich orzeczeń z urzędu.
2. Przewodniczący s.o. i Prezes w miarę potrzeby sporządzają uzasadnienia swoich zarządzeń z urzędu.
3. Jeżeli odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia zarządzenia z urzędu, sporządza się je na wniosek strony lub podmiotu, którego praw lub obowiązków dotyczy zarządzenie, złożony w ciągu 3 dni od dnia wydania zarządzenia. Uzasadnienie powinno być sporządzone w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 6. 1. Sąd, przewodniczący s.o. i Prezes w miarę potrzeby udzielają pouczeń uczestnikom postępowania.
2. W przypadkach określonych w ustawie i ustawach odrębnych pouczenia udziela się z urzędu.

Art. 7. 1. Sędzia jest wyłączony od sprawy z mocy prawa, jeżeli przedmiotem sprawy są jego prawa lub obowiązki lub jeżeli miałby korzyść z tego, gdyby w sprawie zapadło określone rozstrzygnięcie.
2. Prezes może wyłączyć sędziego od sprawy na wniosek jego lub strony, jeżeli zachodzą okoliczności poddające w poważną wątpliwość jego bezstronność w sprawie. Sędzia wyłączony może wnieść do Sądu protest przeciwko zarządzeniu Prezesa. Sąd orzeka w przedmiocie protestu w składzie trzech sędziów, wyznaczonym przez Króla i nieobejmującym Prezesa ani wnoszącego protest. Jeżeli Sąd nie może orzec z powodu niedostatecznej liczby sędziów, w przedmiocie protestu rozstrzyga Król.

Art. 8. Postępowanie odbywa się jawnie i publicznie, w odrębnym wątku w miejscu urzędowania Sądu.

Rozdział 2
Postępowanie rozpoznawcze

Art. 9. 1. Postępowanie wszczyna wniesienie do Sądu przez uprawniony podmiot (strona skarżąca) skargi przeciwko podmiotowi trzeciemu (strona broniąca się), w której żąda on udzielenia mu ochrony prawnej przez sąd.
2. Skarga wszczynająca postępowanie może być wniesiona przez i przeciwko każdej osobie fizycznej i każdej osobie prawnej, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej. Jeżeli wynika to z natury przedmiotu sprawy, stronę może stanowić wiele podmiotów, z których każdy wykonuje czynności strony we własnym imieniu i na własną korzyść lub szkodę. Odrębna ustawa określi przypadki, w jakich skarga może być wniesiona przez lub przeciwko organowi władzy publicznej.
3. Skarga wszczynająca postępowanie powinna zawierać:
1) oznaczenie strony skarżącej i strony broniącej się;
2) dokładnie określone żądanie co do rozstrzygnięcia sprawy;
3) przytoczenie okoliczności faktycznych na poparcie żądania;
4) wnioski o przeprowadzenie potrzebnych dowodów.
4. Strona skarżąca może w późniejszym czasie, aż do wydania wyroku, zmienić żądanie co do rozstrzygnięcia sprawy. Może także — za zgodą strony broniącej się i do tego samego czasu — cofnąć skargę.

Art. 10. 1. Skarga wszczynająca postępowanie podlega opłacie. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty.
2. Skarga powinna zawierać oświadczenie skarżącego o uiszczeniu opłaty albo wniosek o zwolnienie z opłaty. Prezes zwalnia skarżącego z opłaty, jeżeli nie ma on wystarczającego majątku ani możliwości zarobkowych, by uiścić opłatę.
3. Jeżeli skargę złożono bez oświadczenia o uiszczeniu opłaty ani wniosku o zwolnienie z opłaty albo jeżeli wniosek o zwolnienie z opłaty oddalono, Prezes wzywa skarżącego do uiszczenia opłaty i złożenia oświadczenia o jej uiszczeniu. Do czasu złożenia takiego oświadczenia skarga nie wywołuje żadnych skutków.

Art. 11. 1. Jeżeli złożono skargę wszczynającą postępowanie, która nie odpowiada wymogom ustawy, Prezes wzywa skarżącego do jej poprawienia. Do czasu poprawienia skargi nie wywołuje ona żadnych skutków.
2. Można wzywać skarżącego do poprawienia skargi wielokrotnie, aż będzie ona odpowiadać wymogom ustawy.

Art. 12. 1. Wskutek wniesienia skargi wszczynającej postępowanie Prezes wyznacza skład orzekający Sądu i przewodniczącego s.o. oraz rejestruje sprawę pod unikalną sygnaturą.
2. Skład orzekający Sądu może być w późniejszym czasie zmieniony, jeżeli sędzia-członek składu:
1) przestał zajmować stanowisko sędziowskie;
1a) jest nadmiernie i niewspółmiernie do innych sędziów obciążony pracą;
2) przez swoją opieszałość powoduje zwłokę w rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd;
3) został wyłączony od sprawy.
3. Jeżeli skład orzekający Sądu jest dwuosobowy, może on być nadto zmieniony na wniosek jego członka, jeżeli niedająca się usunąć różnica zdań między sędziami-członkami składu uniemożliwia albo utrudnia prowadzenie postępowania lub rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd.

Art. 13. 1. Przewodniczący s.o. wzywa stronę broniącą się do złożenia Sądowi odpowiedzi na skargę wszczynającą postępowanie i zakreśla termin wykonania wezwania w przedziale 3–14 dni.
2. Strona broniąca się ma prawo odmówić odpowiedzi, o czym przewodniczący s.o. ją poucza.
3. Jeżeli strona broniąca się uznała żądanie strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy, o ile żądanie to nie jest sprzeczne z prawem ani nie zmierza do jego obejścia, nie przeprowadza się dalszego postępowania, a Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem zgodnie z żądaniem.
4. Jeżeli strona broniąca się w odpowiedzi na skargę wszczynającą postępowanie żąda oddalenia — choćby w części — żądania strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy, powinna przytoczyć okoliczności faktyczne na poparcie swojego żądania oraz zawrzeć w swojej odpowiedzi wnioski o przeprowadzenie potrzebnych dowodów.

Art. 14. 1. Po złożeniu przez stronę broniącą się odpowiedzi na skargę wszczynającą postępowanie, względnie po upływie terminu złożenia odpowiedzi albo odmowie odpowiedzi, przewodniczący s.o. może zezwalać stronom na składanie dalszych oświadczeń oraz wniosków dowodowych, stosownie do potrzeb.
2. Stronie broniącej się należy udzielić głosu jako ostatniej.

Art. 15. 1. Dowody przeprowadza przewodniczący s.o.
2. Dowód przeprowadza się na wniosek strony, który określa okoliczność faktyczną, która ma być udowodniona i sposób przeprowadzenia dowodu.
3. Przewodniczący s.o. oddala wniosek dowodowy, jeżeli okoliczność faktyczna, która miałaby być udowodniona, została już udowodniona albo nie wymaga dowodu oraz jeżeli przeprowadzenie dowodu w sposób wnioskiem określony jest niemożliwe, nie służyłoby udowodnieniu przedmiotowej okoliczności faktycznej albo napotkało niedające się przezwyciężyć przeszkody.
4. Przewodniczący s.o. odrzuca wniosek dowodowy, jeżeli jest on identyczny co do właściwej jego substancji z wnioskiem dowodowym wcześniej oddalonym.
5. Każdy człowiek i — w zakresie swoich zadań — każdy organ władzy publicznej może być zobowiązany przez przewodniczącego s.o. do złożenia zeznań lub wyjaśnień albo do udziału w jego czynnościach. Przy tym strona ma prawo zeznań odmówić.

Art. 16. 1. Gdy wszystkie istotne okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione, Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem.
2. Sąd jest związany granicami żądania strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy.
3. Wyrok powinien zawierać:
1) wymienienie stron;
2) określenie przedmiotu sprawy;
3) wymienienie członków składu orzekającego Sądu;
4) rozstrzygnięcie sprawy;
5) uzasadnienie, z wskazaniem podstawy faktycznej i podstawy prawnej rozstrzygnięcia;
— oraz być podpisany przez wszystkich członków składu orzekającego Sądu.
4. Jeżeli w wyroku Sąd nie rozstrzygnął w całości o żądaniu strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy, na wniosek strony uzupełni swoje rozstrzygnięcie wyrokiem uzupełniającym.
5. Sąd może z urzędu prostować pomyłki pisarskie w wyroku.

Art. 17. 1. Sąd umarza postępowanie, jeżeli strona skarżąca cofnęła skargę wszczynającą postępowanie lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innej przyczyny zbędne bądź niedopuszczalne.
2. Sąd odrzuca skargę wszczynającą postępowanie, jeżeli:
1) skarga wszczynająca postępowanie została wniesiona przez podmiot do tego nieuprawniony albo przeciwko podmiotowi, przeciw któremu wniesienie jej nie było dopuszczalne;
2) sprawa między tymi samymi stronami i w tym samym przedmiocie jest już przedmiotem postępowania przed Sądem lub została przez Sąd rozstrzygnięta;
3) rozstrzygnięcie sprawy nie należy do kompetencji Sądu.

Rozdział 3
Postępowanie rewizyjne

Art. 18. 1. Strona może wnieść skargę rewizyjną od wyroku Sądu w ciągu 14 dni od dnia jego wydania.
2. Skarga rewizyjna powinna zawierać oznaczenie skarżącego, oznaczenie zaskarżanego wyroku z wymienieniem zarzutów wobec niego, a w razie potrzeby także wymienienie zarzutów wobec przebiegu postępowania poprzedzającego jego wydanie.
3. Skarga rewizyjna podlega opłacie. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty.
4. Przepisy art. 10 ust. 2–3 i art. 11 stosuje się odpowiednio do skargi rewizyjnej.

Art. 19. 1. Wskutek wniesienia skargi rewizyjnej Prezes wyznacza nowy skład orzekający Sądu i przewodniczącego s.o.
2. Przepis art. 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 20. Jeżeli tylko jedna ze stron wniosła skargę rewizyjną, przewodniczący s.o. wzywa stronę przeciwną do złożenia Sądowi odpowiedzi na skargę rewizyjną, przy czym przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 21. Po złożeniu przez stronę broniącą się odpowiedzi na skargę rewizyjną względnie po złożeniu skargi rewizyjnej przez obydwie strony przewodniczący s.o. może zezwalać stronom na składanie dalszych oświadczeń oraz wniosków dowodowych, stosownie do potrzeb.
2. Stronie broniącej się należy udzielić głosu jako ostatniej.

Art. 22. Przewodniczący s.o. przeprowadza dowody według przepisów art. 15.

Art. 23. 1. Uwzględniając skargę rewizyjną, Sąd wyrokiem zmienia zaskarżony wyrok albo, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki, unieważnia zaskarżony wyrok i rozstrzyga sprawę na nowo. Sąd jest związany granicami zaskarżenia, jednak z urzędu bierze pod uwagę, czy zaskarżonego wyroku nie należy unieważnić.
2. Wyrok podlega unieważnieniu, jeżeli:
1) został wydany przez Sąd w składzie niewłaściwym;
2) w postępowaniu prowadzącym do jego wydania strona została z rażącym naruszeniem prawa pozbawiona możliwości dochodzenia swoich praw.
3. Przepisy art. 17 stosuje się także w postępowaniu rewizyjnym, w taki sposób, że Sąd uchyla wyrok zaskarżony i odpowiednio umarza postępowanie albo odrzuca skargę wszczynającą postępowanie.
4. Wyrok wydany w postępowaniu rewizyjnym jest ostateczny, chyba że Sąd unieważnił nim wyrok zaskarżony i rozstrzygnął sprawę na nowo.

Rozdział 4
Zabezpieczenie

Art. 24. Aż do czasu rozsądzenia sprawy prawomocnym wyrokiem, umorzenia postępowania albo odrzucenia skargi wszczynającej postępowanie na wniosek strony Sąd może w sprawie udzielić zabezpieczenia.

Art. 25. Zabezpieczenia udziela się wtedy, gdyby jego brak mógł uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 26. 1. Sąd udziela takiego zabezpieczenia, jakie uzna za stosowne do okoliczności sprawy; nakłada na strony i uczestników postępowania takie obowiązki lub zakazy, jakich nałożenie przysłuży się celom udzielenia zabezpieczenia.
2. Nie można udzielić zabezpieczenia mającego taki skutek, jakby Sąd uwzględnił żądanie strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy.
3. Postanowienie Sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne.

Art. 27. Na wniosek strony lub zobowiązanego postanowieniem w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia Sąd może zmienić je albo uchylić, jeżeli odpadły podstawy zabezpieczenia.

Art. 28. Jeżeli umorzono postępowanie albo odrzucono skargę wszczynającą postępowanie, zabezpieczenie upada.

Rozdział 5
Zażalenie

Art. 29. 1. Strona może wnieść zażalenie na postanowienie Sądu w ciągu 7 dni od dnia jego wydania.
2. Zażalenie powinno zawierać oznaczenie skarżącego oraz oznaczenie zaskarżanego postanowienia z wymienieniem zarzutów wobec niego i dokładnie określonym żądaniem jego zmiany.
3. Zażalenie podlega opłacie. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty.
4. Przepisy art. 10 ust. 2–3 i art. 11 stosuje się odpowiednio do zażalenia.

Art. 30. Sąd orzeka w przedmiocie zażalenia w składzie jednego, dwóch albo trzech sędziów, stosownie do wagi zagadnienia. Skład wyznacza Prezes, przy czym nie powołuje do składu sędziego, przy udziale którego wydano zaskarżone postanowienie.

Art. 31. Uwzględniając zażalenie, Sąd uchyla zaskarżone postanowienie albo zmienia je stosownie; jest przy tym związany granicami zaskarżenia.

Rozdział 6
Koszty sądowe

Art. 32. Koszty sądowe uczestnika postępowania obejmują:
1) opłaty uiszczone od złożonych przez niego pism;
2) wynagrodzenie pełnomocnika, przez którego występował przed Sądem, przy czym Sąd może zaliczyć na poczet kosztów sądowych tylko część wynagrodzenia, jeśli było ono wysokie ponad rozsądną miarę;
3) wszelkie inne koszty poniesione przez niego w związku z udziałem w postępowaniu, o ile ich poniesienie było celowe.

Art. 33. 1. Rozstrzygając sprawę wyrokiem, Sąd zasądza od strony przegranej zwrot kosztów sądowych poniesionych przez stronę wygraną i pozostałych uczestników postępowania. Jeżeli Sąd przychylił się tylko w części do żądania strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy, od obu stron zasądza się zwrot kosztów sądowych pozostałych uczestników postępowania, przy czym koszta rozdziela się między strony po połowie, chyba że względy słuszności przemawiają za innym podziałem.
2. Umarzając postępowanie albo odrzucając skargę wszczynającą postępowanie, Sąd zasądza od strony skarżącej zwrot kosztów sądowych poniesionych przez stronę przeciwną i pozostałych uczestników postępowania.

Rozdział 7
Czynności porządkowe

Art. 34. Przewodniczący s.o. może wydzielać z wątku posty niezwiązane z toczącym się w nim postępowaniem.

Art. 35. Kto nie podporządkowuje się nakazowi lub zakazowi przewodniczącego s.o. przeprowadzającego dowód, podlega karze porządkowej grzywny.

Art. 36. Kto w miejscu urzędowania Sądu zakłóca czynności urzędowe albo uwłacza powadze Sądu, podlega karze porządkowej grzywny.

Art. 37. 1. Sąd wymierza kary porządkowe z urzędu.
2. Jeżeli czyn zabroniony pod karą porządkową popełniono bez związku z trwającym postępowaniem sądowym, w imieniu Sądu orzeka o wymierzeniu kary porządkowej Prezes.

Rozdział 8
Prawomocność i wykonanie orzeczenia Sądu

Art. 38. 1. Orzeczenie Sądu jest prawomocne, gdy nie ma możności jego zaskarżenia.
2. Uzyskanie przez orzeczenie waloru prawomocności stwierdza Sąd. Jeżeli orzeczenie jest prawomocne od czasu jego wydania, Sąd poucza o tym strony i uczestników postępowania.

Art. 39. 1. Orzeczenie Sądu podlega wykonaniu od czasu, gdy stało się prawomocne. Sąd może nadać swojemu orzeczeniu natychmiastową wykonalność; nadto natychmiastowa wykonalność może wynikać z ustawy.
2. Jeżeli orzeczenie jest z mocy ustawy natychmiast wykonalne, Sąd poucza o tym strony i uczestników postępowania.

Art. 40. Organy władzy publicznej w zakresie swojej właściwości wykonują podlegające wykonaniu orzeczenia Sądu z urzędu.

Rozdział 9
Wejście ustawy w życie

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 22 stycznia 2017 roku — Przepisy wprowadzające ustawę o Sądzie Królestwa i ustawę o postępowaniu sądowym.

(—) Edward II, r.


(—) Karolina Aleksandra
Avatar użytkownika
Karolina Aleksandra
 
Posty: 1280
Dołączył(a): 25 wrz 2012, 20:23
Lokalizacja: Ekorre
Numer GG: 9870726
Herb:

Re: Nowela UF o postępowaniu sądowym

Postprzez Daniel von Witt » 31 gru 2017, 16:48

Wasza Królewska Mość,

przyjmuję projekt pod obrady i zarządzam nad nim głosowanie, które potrwa do 7 stycznia 2018 roku.
Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt:
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Nowela UF o postępowaniu sądowym

Postprzez Tomasz von Habsburg » 31 gru 2017, 16:52

Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt:
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain
(8) Casimir de Vries:
(9) Torkan Ingawaar:

(-) Tomasz baron von Habsburg
Avatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
deputowany
 
Posty: 1153
Dołączył(a): 3 maja 2016, 16:55
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 07.01][L/2017] Nowela UF o p. sądowym

Postprzez Daniel von Witt » 31 gru 2017, 16:53

Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE do 07.01][L/2017] Nowela UF o p. sądowym

Postprzez الوـس » 31 gru 2017, 17:28

(1) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
Prezes Sądu Królestwa
 
Posty: 2843
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 07.01][L/2017] Nowela UF o p. sądowym

Postprzez Casimir van Oranje-Nassau » 1 sty 2018, 14:05

(1) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar:
Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
 
Posty: 420
Dołączył(a): 8 lip 2016, 12:30
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)

Re: [GŁOSOWANIE do 07.01][L/2017] Nowela UF o p. sądowym

Postprzez Chamberlain » 2 sty 2018, 12:50

(1) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain ZA
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar:
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 888
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [GŁOSOWANIE do 07.01][L/2017] Nowela UF o p. sądowym

Postprzez Otton van der Berg » 2 sty 2018, 14:54

(1) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg: ZA
(7) William Oxlade-Chamberlain ZA
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar:Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII
Przewodniczący Rady Książęcej Furlandii i Luindoru
ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Otton van der Berg
 
Posty: 1014
Dołączył(a): 22 gru 2012, 15:02
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 07.01][L/2017] Nowela UF o p. sądowym

Postprzez Daniel von Witt » 2 sty 2018, 15:13

W związku z tym, że wynik głosowania został przesądzony, skracam je i zamykam. Wzięło w nim udział 6 z 9 uprawnionych. Wszyscy zagłosowali za zatwierdzeniem dekretu. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się. Stwierdzam, że Parlament Królewski dekret zatwierdził.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078


Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość