[DEBATA ZAKOŃCZONA][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

[DEBATA ZAKOŃCZONA][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 4 sty 2018, 04:24

Szanowni Deputowani,

Chciałbym poddać pod obrady następującą zmianę w regulaminie, de facto sankcjonującą coś co już się zdarzało, a czego regulamin nie przewiduje.

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ...

o zmianie UPK o Regulaminie Parlamentu Królewskiego

Art.1
Art. 16 ust. 2 UPK o Regulaminie Parlamentu Królewskiego nabiera następującego brzmienia:
"Mandat parlamentarny traci się z chwilą skreślenia lorda z listy parlamentarzystów w wyniku:
a)Nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. W liczbie tej nie uwzględnia się więcej niż jednego głosowania, jeżeli przeprowadzane były w tym samym czasie, a także głosowań skróconych decyzją Marszałka.
b)Dobrowolnej rezygnacji deputowanego w odpowiednim dziale.
Skreślenia z listy parlamentarzystów dokonuje Marszałek w drodze informacji.

Art.2
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

TEKST JEDNOLITY
REGULAMIN PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
przyjęty Uchwałą Parlamentu Królewskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w wersji jednolitej na podstawie zmian z: dnia 13 października 2016 roku, z dnia 13 grudnia 2016 roku i 2 stycznia 2017 roku


Rozdział I.
Postanowienia wstępne.


Art. 1. [Kompetencje Parlamentu] 1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej „Parlamentem”, wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Kartą Konstytucyjną, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.
3. Gdy w Regulaminie mowa jest o „dekrecie” rozumie się przez to Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.

Art. 2. [Miejsce obrad]
Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.


Art. 3. [Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego] 1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej „Marszałkiem”, lub Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej „Wicemarszałkiem”.
2. Wicemarszałek może wykonywać obowiązki Marszałka o których mowa w art. 7 ust. 4; art. 8 ust. 2, 4, 6; art. 10 ust. 2, 6, 8, 9; art. 14, art. 15 oraz art. 16 równolegle do Marszałka.
3. Wicemarszałek wykonuje wszystkie obowiązki Marszałka wymienione w Regulaminie i Dekrecie gdy:
a) Marszałek przekazał mu całość kompetencji;
b) w okresie zapowiedzianego publicznie urlopu Marszałka;
c) w przypadku nie podjęcia działania przez Marszałka w ciągu 24 godzin od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania.
4. Wicemarszałek wykonuje obowiązki o których mowa w poprzednich ustępach w porozumieniu z Marszałkiem i nie może zmieniać podjętych przez niego postanowień.

Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi.
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z lordów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu we właściwym wątku lub w osobnym wątku, jeśli Marszałek przekazuje czasowo wszystkie swoje obowiązki Wicemarszałkowi.
4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu mowa jest o „Marszałku” rozumie się przez to również Wicemarszałka lub, z wyjątkiem art. 11, dowolnego lorda uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.

Rozdział III.
Obrady Parlamentu.


Art. 5. [Uchwały i ustawy]
Parlament podejmuje uchwały i ustawy w drodze głosowań. Do podjęcia uchwał lub ustaw wymagana jest zwykła większość głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.

Art. 6. [Wiadomości w sali obrad Parlamentu]
Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
(1) wnioski,
(2) debaty,
(3) głosowania,
(4) informacje Marszałka,
(5) wystąpienia.

Art. 7. [Wnioski]
1. Wnioski składają osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu.
2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie „[WNIOSEK]”.
3. Wnioski są adresowane do Marszałka.
4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w porządku według daty zgłoszenia.
5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem dotyczącym wyboru osoby na funkcję obsadzaną przez parlament bądź wyrażenia zgody na jej powołanie.

Art. 8. [Debaty]
1. Debaty otwiera Marszałek.
2. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie „[DEBATA]” oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i tematem debaty. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
3. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
4. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
5. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
6. Debata trwa 7 dni, chyba, że Marszałek wskaże inny termin jej zakończenia. Nie może ona trwać jednak krócej niż 3 dni.
7. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
8. Na wniosek jednego z lordów Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni lub wydłużyć debatę o maksymalnie 7 dni.
9. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia debaty, Marszałek może wydłużyć jej trwanie za zgodą co najmniej 1/3 członków parlamentu.

Art. 9. [Poprawki]
1. W ramach debaty lordowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w projekcie.
3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w projekcie.
4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po zakończeniu debaty. Marszałek może zarządzić kontynuowanie debaty po przegłosowaniu poprawki, która w dużym stopniu ingeruje w treść i/lub istotę pierwotnego projektu.
6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do projektu bez głosowania.
7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod głosowanie.

Art. 10. [Głosowania]
1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie „[DEBATA]” na „[GŁOSOWANIE – DO X]”, gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki. Treści jednolitej projektu nie trzeba umieszczać jeżeli projekt nie był poddawany zmianom, bądź jednolita treść projektu znajduje się w jednej z wcześniejszych wiadomości.
3a. Otwierając głosowanie Marszałek publikuje listę uprawnionych do głosowania członków parlamentu w formie karty do głosowania. Lordowie, którzy objęli mandat po opublikowaniu listy nie mają prawa do oddania głosu w danym głosowaniu. Głos oddany w głosowaniu przez lorda, który utracił mandat po jego oddaniu jest traktowany jako ważny, jednak utrata mandatu pozbawia prawa do oddania głosu w trwającym głosowaniu, nawet jeżeli lord znajduje się na liście uprawnionych do głosowania.
4. W ramach otwartego głosowania lordowie przesyłają swoje głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 4 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy lordowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów oraz wynik głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w temacie na „[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]”, odwiesza wątek i zamyka go.
10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów dopuszcza się głosowanie alternatywne – wówczas lordowie głosują za jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.
11. Głosowanie, o którym mowa w przepisach poprzedzających może zostać przeprowadzone przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych, w takim wypadku Marszałek otwierając wątek w myśl ust. 2 w treści postu zamieszcza link do panelu głosowania oraz link wskazujący aktualny stan przebiegu głosowania. Ustęp 7 i 9 stosuje się.

Art. 11. [Informacje Marszałka]
1. Informacje Marszałka ogłasza Marszałek.
2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie oznaczenie „[INFORMACJA]”.

Art. 12. [Wystąpienia]
1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.

Art. 13. [Dyskusje niebędące debatami]
1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie traktuje się jako debaty.
2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.

Art. 14. [Archiwum Parlamentu Królewskiego]
1. Po upływie przynajmniej 3 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą, głosowaniem, informacjami lub wystąpieniami Marszałek przenosi go do archiwum obrad Parlamentu.
2. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili odwieszenia.
3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego, informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.

Art. 15. [Uprawnienia szczególne Marszałka]
1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego głosowania.

Rozdział IV.
Lordowie.


Art. 16. [Mandat parlamentarny]
1. Mandat parlamentarny nabywa się z chwilą powołania lorda przez Króla.
2. Mandat parlamentarny traci się z chwilą skreślenia lorda z listy parlamentarzystów w wyniku nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. W liczbie tej nie uwzględnia się więcej niż jednego głosowania, jeżeli przeprowadzane były w tym samym czasie, a także głosowań skróconych decyzją Marszałka. Skreślenia z listy parlamentarzystów dokonuje Marszałek w drodze informacji.
3. O wygaśnięciu mandatu z przyczyn przewidzianych dekretem powiadamia Marszałek w informacji Marszałka.
4. Marszałek prowadzi aktualną listę lordów na forum Parlamentu.

Art. 17. [Działalność urągająca sprawowanemu mandatowi]
1. Lord może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie dekretu.
2. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi uznaje się:
(1) Rażące i uporczywe niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności spamowanie forum Parlamentu wiadomościami niedającymi się zakwalifikować do żadnej z kategorii określonych art. 6 niniejszego Regulaminu,
(2) Wulgarne zwracanie się do innych osób mających czynne prawo dostępu do forum Parlamentu.


UZASADNIENIE
Niejednokrotnie zdarzało się, że ktoś powiedzmy nie miał czasu na spełnianie swojej funkcji jako deputowany, a Regulamin nie przewidywał takiej możliwości. Teoretycznie, zgodnie z prawem, jedyne co taka osoba może zrobić to ignorować głosowania, by ten mandat stracić. Wobec tego wnioskuję jak wyżej.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2065
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [Wniosek] Nowelizacja UPK o Regulaminie Parlamentu

Postprzez Daniel von Witt » 4 sty 2018, 11:36

Wasza Ekscelencjo,

przyjmuję projekt pod obrady i wyznaczam czas na debatę do 11 stycznia 2018 roku.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez Alfred » 4 sty 2018, 14:17

Wysoka Izbo,

chciałbym zauważyć, że na mocy ustawy konstytucyjnej z 17 lipca 2017 r. Regulamin Parlamentu Królewskiego uległ przekształceniu w ustawę. Wobec tego podlega on zmianie także tylko w drodze ustawy.

Poddaję też pod rozwagę Izby, czy nie należy uznać, że art. 11 ustawy z 12 listopada 2017 r., przekazujący szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Izby do uregulowania w uchwale Izby, nie stanowi tym samym przepisu implicite uchylającego Regulamin, zgodnie z regułą lex posterior derogat legi priori.
Avatar użytkownika
Alfred
Król Dreamlandu i Elderlandu
 
Posty: 1316
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 19:12
Numer GG: 47634183

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 4 sty 2018, 19:15

Być może powinniśmy napisać nowy regulamin.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2065
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 8 sty 2018, 19:50

Czy ktokolwiek mógłby wyrazić swoje zdanie "tak", "nie", "widziałem" albo jakkolwiek się odnieść? W szczególności liczyłbym na opinię tych bardziej doświadczonych deputowanych, bo z pozoru tak banalna rzecz jak uwagi JKW Alfreda dezorganizuje mnie całkowicie i nie wiem jak to ruszyć.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2065
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez الوـس » 8 sty 2018, 20:36

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,
Kulego wnioskodawco,

czemu ma służyć ta zmiana?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
Prezes Sądu Królestwa
 
Posty: 2845
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 8 sty 2018, 22:21

Dać deputowanym tą wolność, że mogą zrezygnować z funkcji deputowanego, nie zajmując niepotrzebnie miejsca na liście :)
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2065
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez الوـس » 8 sty 2018, 22:25

A to wcześniej nie mogli? Przepraszam, że pytam, ale jestem deputowanym nieprzerwanie od blisko roku już.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
Prezes Sądu Królestwa
 
Posty: 2845
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 9 sty 2018, 16:53

Po pierwsze, jestem deputowanym, który z mandatu nie rezygnował. Po drugie, to zależy czy spojrzymy na prawo tak jak powinniśmy, czyli, że ma działać czy tak jak było zarzucone jakiś czas temu-że może, ale nie musi być przestrzegane.
Według regulaminu instytucja zrzekania się mandatu nie istnieje. Istnieje konsekwentne i świadome (bądź nie) ignorowanie głosowań, żeby ten mandat stracić. Chcę tą zmianą to uregulować. Tylko tyle i aż tyle.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2065
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez الوـس » 9 sty 2018, 17:17

Art. 4 pkt 4 ust. 1 UF o PK.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
Prezes Sądu Królestwa
 
Posty: 2845
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 9 sty 2018, 17:59

Wycofuję wniosek.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2065
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [DEBATA do 11.01][I/2018] Uchwała - zm. Regulaminu PK

Postprzez Daniel von Witt » 9 sty 2018, 22:13

W związku z wycofaniem projektu przez Jego Ekscelencję Fryderyka Orańskiego-Nassau - zamykam debatę.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078


Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron