[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XLV/2017] UF o dyplomacji

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez RomanoPorfavor » 7 sty 2018, 01:43

Dziękuję. W poniedziałek usiądę nad sprawą.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Avatar użytkownika
RomanoPorfavor
deputowany
 
Posty: 3632
Dołączył(a): 21 lut 2013, 17:31

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez RomanoPorfavor » 9 sty 2018, 15:09

Towarzysze,

Poprawki 2, 3 i 5 zostały uwzględnione jako autopoprawki. W przypadku poprawki czwartej - dokonałem zmiany brzmienia projektu, jednak w inny sposób i w innym kierunku niż poprawka tow. Witta - zlikwidowałem podział i powierzyłem całe wyrażanie zgody Komitetowi Spraw Zagranicznych. Z poprawką nr 1 się nie zgadzam, w osobnym poście się do niej odniosę.

Poniżej treść projektu po autopoprawkach.

Ustawa o dyplomacji

Rodział I [Postanowienia ogólne]


Art. 1.
Niniejsza Ustawa określa podział obowiązków organów powołanych do kreowania i prowadzenia polityki zagranicznej Królestwa oraz tryb i procedury dotyczące jej realizacji, a także funkcjonowanie misji dyplomatycznych Królestw oraz misji dyplomatycznych państw obcych w Królestwie.

Art. 2.

Organy konstytucyjne, powołane do prowadzenia polityki zagranicznej Królestwa są obowiązane do ścisłej współpracy, w szczególności w zakresie realizacji ustalonej wspólnie, zgodnie z procedurami doktryny i założeń polityki zagranicznej.

Rozdział II [Komitet Spraw Zagranicznych]

Art. 3.

1. Komitet Spraw Zagranicznych stanowi kolegialny organ, w ramach którego ustalane są cele i sposoby działania w zakresie polityki zagranicznej.
2. W skład Komitet Spraw Zagranicznych jako członkowie stali wchodzą:
a) Król;
b) Premier;
c) Minister i Wiceministrowie właściwi ds. zagranicznych
3. Wspólną decyzją Komitetu Spraw Zagranicznych do jego składu z głosem doradczym mogą zostać włączeni inni urzędnicy Królestwa, w szczególności członkowie Dworu Królewskiego, przedstawiciele Królestwa w krajach obcych bądź członkowie Rządu. Włączenie obowiązuje do momentu decyzji o ich wyłączeniu ze składu lub do zakończenia bieżącej kadencji Premiera.
4. Do prac Komitetu Spraw Zagranicznych na mocy ust. 3 nie mogą zostać włączeni obywatele państw obcych lub osoby sprawujące w nich funkcje publiczne.

Art. 4

1. Komitet podejmuje decyzje jednogłośnie, na podstawie konsensusu jego członków stałych.
2. W sprawach kluczowych, gdy nie jest możliwe osiągnięcie konsensusu, głos decydujący należy do Króla.

Art. 5.
Obrady oraz ustalenia Komitetu Spraw Zagranicznych mają charakter niejawny i stanowią tajemnicę państwową. Gdy zachodzi potrzeba ich zakomunikowania, jest to realizowane przez wytypowanego członka Komitetu Spraw Zagranicznych.

Rozdział III [Powoływanie i funkcjonowanie misji dyplomatycznych Dreamlandu w państwach obcych]


Art. 6.

1. Królestwo Dreamlandu wysyła przedstawicieli dyplomatycznych w randze ambasadora do państw, z którymi podpisano traktaty na to pozwalające, a przedstawicieli w randze charge d'affairs do innych państw.
2. Można powołać przedstawicieli w randze charge d'affairs do państw gdzie przysługuje prawo do przedstawiciela w randze ambasadora w sytuacji, gdy brak kandydata, a zachodzi potrzeba pilnego wskazania tymczasowego przedstawiciela.
3. Ambasadorzy są powoływani na czas nieokreślony i sprawują swoją funkcję do momentu odwołania. Charge d'affairs mogą zostać powołani na czas nieokreślony bądź określony, w zależności od okoliczności.

Art. 7.

1. Do zadań przedstawiciela dyplomatycznego należy:
1) reprezentacja Królestwa Dreamlandu wobec władz państwa przyjmujacego - w szczególności przekazywanie oświadczeń i dokumentów wydanych przez odpowiednie organy Królestwa Dreamlandu;
2) reprezentacja Królestwa Dreamlandu wobec społeczeństwa państwa przyjmującego - w szczególności informowanie i odpowiadanie na pytania i wątpliwości dotyczące Królestwa;
3) zbieranie istotnych, jawnych informacji nt. państwa przyjmującego i przekazywanie tych informacji władzom Królestwa;
4) udziela, w miarę potrzeby i możliwości, pomocy i wsparcia obywatelom Królestwa Dreamlandu w państwie przyjmującym;
5) wykonywanie innych zadań względem państwa przyjmującego na podstawie poleceń i pełnomocnictw władz Królestwa, w szczególności Ministra właściwego ds. zagranicznych, Króla i Komitetu Spraw Zagranicznych;

Art. 8.

1. Kandydat na ambasadora Królestwa Dreamlandu w państwie obcym jest wybierany przez Ministra Spraw Zagranicznych i przedstawiany do akceptacji Komitetowi Spraw Zagranicznych. Po uzyskaniu akceptacji, Minister Spraw Zagranicznych zwraca się w trybie niejawnym do odpowiedniego organu danego państwa obcego z wnioskiem o udzielenie agrémentu dla kandydata.
2. Po uzyskaniu agrémentu, informacja o tym jest przekazywana przez MSZ Królowi, który postanowieniem powołuje ambasadora przy głowie państwa przyjmującego i wydaje mu listy akredytacyjne. Ambasador rozpoczyna swoją misję od przedstawienia listów akredytacyjnych głowie państwa przyjmującego.
3. Przedstawiciele w randze charge d'affairs są powoływani w drodze zarządzenia przez Ministra Spraw Zagranicznych, po uzyskaniu zgody ze strony odpowiednika w danym państwie. Charge d'affairs są akredytowani przy Ministrze Spraw Zagranicznych danego państwa.
4. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się, jeżeli traktaty łączące Dreamland nie stanowią inaczej, bądź odmienny tryb postępowania nie wynika ze zwyczajów dyplomatycznych w danym państwie. Procedury wewnętrzne w Królestwa pozostają w takich odmiennych wypadkach w mocy.

Art. 9.
1. Ambasadorów Królestwa Dreamlandu odwołuje postanowieniem Król po konsultacji z Komitetem Spraw Zagranicznych.
2. Charge d'affairs odwołuje zarządzeniem Minister Spraw Zagranicznych.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje państwo przyjmujące o odwołaniu przedstawiciela dyplomatycznego.

Art. 10
Przedstawiciele powoływani na placówki dyplomatyczne Królestwa do państw obcych nie mogą być obywatelami tychże państw.

Rozdział IV [Funkcjonowanie misji dyplomatycznych państw obcych w Dreamlandzie]


Art. 11.
1. Prawo do powołania misji dyplomatycznej w randze ambasady na terenie Królestwa Dreamlandu przysługuje państwom obcym, które zawarły z Królestwem Dreamlandu zezwalający na to traktat, po uzyskaniu agrémentu dla danego kandydata zgodnie z postanowieniami art. 13.
2. Państwa, z którymi Królestwo Dreamlandu nie posiada traktatu mogą akredytować przedstawiciela w randze chargé d’affairs przy Ministrze właściwym ds. zagranicznych. Decyzja o akredytacji takiego przedstawiciela pozostaje w pełni w gestii Rządu Królestwa.

Art. 12.
1. Przedstawicielom dyplomatycznym państw obcych przysługuje immunitet dyplomatyczny na ogólnie przyjętych zasadach. W szczególności immunitet oznacza, że przedstawiciel dyplomatyczny nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej bądź cywilnej ani też objęty moderacją wg osobnych przepisów. Immunitet w szczególnych sytuacjach może zostać uchylony za zgodą państwa wysyłającego. Immunitet nie obowiązuje, jeżeli przedstawiciel dyplomatyczny posiada obywatelstwo Królestwa Dreamlandu.
2. Przedstawiciel dyplomatyczny państwa obcego może zostać, w drodze zarządzenia MSZ konsultowanego uprzednio w ramach Komitetu Spraw Zagranicznych, uznany za persona non grata. Przedstawiciel uznany za persona non grata jest obowiązany bez zbędnej zwłoki opuścić terytorium Królestwa Dreamlandu i nie może na nie powrócić. Status persona non grata obowiązuje do czasu jego odwołania.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 obejmują osoby sprawujące najwyższe funkcje publiczne w państwie obcym, w szczególności głowy państwa, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych. Stosuje się je także do innych urzędników państwa obcego na czas trwania ich oficjalnej wizyty na terenie Królestwa.
4. W szczególnych sytuacjach MSZ za zgodą KSZ może zadecydować o nałożeniu statusu persona non grata na urzędnika państwa obcego, nie przebywającego w danym momencie na terytorium Królestwa.\
5. Postanowienia art. 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 13.
1. Wnioski o agrément ambasadora państwa obcego są przyjmowane przez Ministerstwo właściwe ds. zagranicznych. Są one następnie przedstawiane, wraz z opinią Ministerstwa, Królowi. Król podejmuje decyzję o wyrażeniu bądź niewyrażeniu agrémentu, która to decyzja – w przypadku odmowy wraz z uzgodnionym wyjaśnieniem lub bez niego – jest przekazywana przez Ministerstwo państwu obcemu.
2. Odrzuca się bez rozpatrzenia wnioski o agrément osób:
a) uznanych za persona non grata;
b) skazanych w Królestwie Dreamlandu na wciąż obowiązującą karę banicji bądź karę eliminacji;
3. Procedura uzyskania agrémentu ma charakter niejawny.
4. Po uzyskaniu agrémentu ambasador jest obowiązany przedstawić Królowi dokumenty akredytacyjne, który to moment uznaje się za rozpoczęcie urzędowania.

Art. 14.

1. Misji dyplomatycznej w randze ambasady przysługuje – tworzony na wniosek ambasadora złożony do Ministerstwa właściwego ds. zagranicznych - wydzielony dział na Forum Królestwa Dreamlandu.
2. Ambasady nie mają charakteru eksterytorialnego i obowiązuje w nich prawo Królestwa Dreamlandu, chyba że traktat z danym państwem stanowi inaczej. Realizacja postanowień prawa na terenie Ambasady, w szczególności w zakresie moderacji, jest powierzana ambasadorowi, a realizowana przez odpowiednie organy Królestwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek lub za zgodą ambasadora.
3. W sytuacji gdy brak powołanego ambasadora przez okres przekraczający dwa miesiące MSZ może podjąć decyzję o zamknięciu i archiwizacji opuszczonej ambasady po uprzedniej notyfikacji strony wysyłającej. Zamknięta ambasada może zostać ponownie otwarta na wniosek nowego ambasadora.

Art. 15.
Za moment zakończenia misji przyjętego przedstawiciela dyplomatycznego uznaje się:
a) przedstawienie dokumentów akredytacyjnych przez jego następcę;
b) informację o rezygnacji umieszczoną na forum Królestwa Dreamlandu bądź przekazaną właściwym władzom Królestwa;
c) informację o odwołaniu przekazaną przez władze państwa wysyłającego władzom Królestwa;
d) wydanie zarządzenia o uznaniu za persona non grata.

Rozdział V [Procedura zawierania traktatów i umów międzynarodowych przez Królestwo Dreamlandu]

Art. 16.
1. Inicjatywa zawarcia umowy bądź porozumienia międzynarodowego wychodzi od Króla, Premiera bądź Ministra Spraw Zagranicznych i jest przedstawiana Komitetowi Spraw Zagranicznych. Przedstawienie inicjatywy powinno zawierać informacje dotyczące państwa bądź państw obcych które będą stronami aktu, ogólny jego zakres oraz cele jakim ma służyć. Komitet Spraw Zagranicznych postanawia o przyjęciu bądź odrzuceniu inicjatywy.
2. W przypadku przyjęcia inicjatywy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych obowiązane jest podjąć negocjacje ws. przygotowania projektu porozumienia, bądź jego zatwierdzenia - jeżeli projekt został już przygotowany. W drodze porozumienia do prowadzenia negocjacji może zostać upoważniony Król, Premier bądź inny urzędnik Rządu bądź przedstawiciel dyplomatyczny.
3. Kompletny projekt umowy bądź porozumienia jest podpisywany w imieniu Rządu Królewskiego przez Ministra Spraw Zagranicznych bądź upoważnionego do negocjacji przedstawiciela po czym jest przedstawiany Komitetowi Spraw Zagranicznych.
4. Król, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, ratyfikuje bądź odmawia ratyfikacji podpisanej umowy międzynarodowej.
5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami bądź ogólnie przyjętymi zasadami, odpowiada za notyfikację ratyfikacji stronom umowy.

Art. 17.
1. Inicjatywa wypowiedzenia obowiązującej umowy międzynarodowej wychodzi od Króla, Premiera bądź Ministra Spraw Zagranicznych i jest przedstawiana Komitetowi Spraw Zagranicznych. Przedstawienie inicjatywy powinno zawierać informacje dotyczące przyczyny wypowiedzenia umowy i spodziewane konsekwencje. Członkowie Komitetu wyrażają opinie dotyczące wypowiedzenia traktatu.
2. Król, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, wypowiada bądź odmawia wypowiedzenia obowiązującej umowy międzynarodowej.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami bądź ogólnie przyjętymi zasadami, odpowiada za notyfikację wypowiedzenia stronom umowy.

Art. 18.
1. Dopuszcza się zawierania umów niższego rzędu przez kraje Królestwa Dreamlandu oraz instytucje federalne bądź krajowe z jednostkami terytorialnymi bądź instytucjami o porównywalnym statusie w państwach obcych.
2. Prowadzenie negocjacji, a następnie zawarcie takiego porozumienia wymaga zgody Komitetu Spraw Zagranicznych. Wniosek o wyrażenie zgody składa się na ręce Ministra Spraw Zagranicznych.
3. Postanowienie artykułu stosuje się również do zerwania takiej umowy.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Avatar użytkownika
RomanoPorfavor
deputowany
 
Posty: 3632
Dołączył(a): 21 lut 2013, 17:31

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez RomanoPorfavor » 9 sty 2018, 15:22

Daniel von Witt napisał(a):Nie ma absolutnie żadnego powodu, aby skład Komitetu Spraw Zagranicznych był swobodnie modelowany i by mogli doń wchodzić wszyscy, których sobie zażyczą jego stali członkowie.

Nie ma też powodu, aby tak nie było. Komitet jest ciałem przede wszystkim politycznym. Jeżeli do KSZ nie będą mogły wejść inne osoby, nie oznacza to, poszczególni członkowie nie będą się konsultować takich osób. Ciężko sobie wyobrazić, że monarcha podejmuje ważne decyzje nie skonsultowawszy się choćby z wspomnianym Marszałkiem Dworu. Sprawy traktatów związanych z kulturą zapewne tak czy inaczej na pewnym etapie będą konsultowane ze stosownym ministrem. I tak dalej. Dlaczego członkowie KSZ mieli by sobie utrudniać prace, skoro w niektórych przypadkach najprostszym rozwiązaniem jest wcielenie danej osoby w skład KSZ?

Towarzysz Witt zapewne tak bardzo przywykł do jednoosobowego podejmowania funkcji, że nie rozumie roli jaką w procesie sprawowania władzy mogą pełnić inne osoby. Widać to już było przy okazji jego absurdalnej krytyki wydania aktu prawnego, którego nie napisało się własnoręcznie. Doradztwo, konsultacje, eksperci - to wszystko nie sprowadza się do obcej agentury, którą z kolei paranoicznie straszy tow. Chamberlain. To po prostu efektywny sposób sprawowania władzy. Proponuję się przyzwyczaić.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Avatar użytkownika
RomanoPorfavor
deputowany
 
Posty: 3632
Dołączył(a): 21 lut 2013, 17:31

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Daniel von Witt » 9 sty 2018, 22:10

PTR napisał(a):W przypadku poprawki czwartej - dokonałem zmiany brzmienia projektu, jednak w inny sposób i w innym kierunku niż poprawka tow. Witta - zlikwidowałem podział i powierzyłem całe wyrażanie zgody Komitetowi Spraw Zagranicznych.

Uważam to za absurd i sztuczne piętrzenie biurokracji. Załóżmy, że Królewski Instytut Kartograficzny, dowolne miasto czy Galeria Królewska będą chciały zawrzeć umowę w zakresie swojej działalności z innymi podobnymi podmiotami zagranicznymi - wówczas nie mogą, jeśli całą góra się na to nie zgodzi. Przecież to chore, paraliżujące i demotywujące, jeśli nie powiedzieć, że mające znamiona totalitarnej kontroli nad aktywnością zagraniczną podmiotów wszystkich szczebli.
PTR napisał(a):Nie ma też powodu, aby tak nie było. Komitet jest ciałem przede wszystkim politycznym. Jeżeli do KSZ nie będą mogły wejść inne osoby, nie oznacza to, poszczególni członkowie nie będą się konsultować takich osób. Ciężko sobie wyobrazić, że monarcha podejmuje ważne decyzje nie skonsultowawszy się choćby z wspomnianym Marszałkiem Dworu. Sprawy traktatów związanych z kulturą zapewne tak czy inaczej na pewnym etapie będą konsultowane ze stosownym ministrem. I tak dalej. Dlaczego członkowie KSZ mieli by sobie utrudniać prace, skoro w niektórych przypadkach najprostszym rozwiązaniem jest wcielenie danej osoby w skład KSZ?

To wszystko można uczynić innymi kanałami. Zapytam także jaki jest dostateczny powód do tego, aby Minister Kultury czy Marszałek Dworu miał przy okazji jednego tematu nurtującego jego szefa poznać wszystkie tematy, jakie są omawiane w KSZ? Nie ma ku temu racjonalnych podstaw, a nikt też nie będzie ukrywał wszystkich wątków w KSZ, by z jednym z nich zapoznać okazjonalnego gościa. Nie przesadzajcie.
PTR napisał(a):Towarzysz Witt zapewne tak bardzo przywykł do jednoosobowego podejmowania funkcji, że nie rozumie roli jaką w procesie sprawowania władzy mogą pełnić inne osoby. Widać to już było przy okazji jego absurdalnej krytyki wydania aktu prawnego, którego nie napisało się własnoręcznie. Doradztwo, konsultacje, eksperci - to wszystko nie sprowadza się do obcej agentury, którą z kolei paranoicznie straszy tow. Chamberlain. To po prostu efektywny sposób sprawowania władzy. Proponuję się przyzwyczaić.

Pańskie wypowiedzi mogą być krótsze, gdyby kasować z nich zupełnie niemerytoryczne pyskówki.

Jeśli nie będzie więcej głosów w dyskusji - jutro zarządzę głosowanie nad poprawkami numer 1 i 4.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 11973
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez الوـس » 9 sty 2018, 22:23

Art. 18.
1. Dopuszcza się zawierania umów niższego rzędu przez kraje Królestwa Dreamlandu oraz instytucje federalne bądź krajowe z jednostkami terytorialnymi bądź instytucjami o porównywalnym statusie w państwach obcych.
2. Prowadzenie negocjacji, a następnie zawarcie takiego porozumienia wymaga zgody Komitetu Spraw Zagranicznych. Wniosek o wyrażenie zgody składa się na ręce Ministra Spraw Zagranicznych.
3. Postanowienie artykułu stosuje się również do zerwania takiej umowy.


Przeformułowałbym tak:

Art. 18.
1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez kraje Królestwa Dreamlandu oraz instytucje federalne bądź krajowe ze swoimi odpowiednikami w państwach obcych.
2. Zawarcie umowy przewidzianej w pkt 1. wymaga zgody wyrażonej przez Komitet Spraw Zagranicznych. Wniosek o wyrażenie zgody składa się za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych.
3. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia, zmiany, zawieszenia lub rozwiązania umowy.


Pomijając kwestie dotykające estetyki i techniki prawodawczej. Nie wiem po co zaprzątać głowę prowadzeniem negocjacji KSZ. Lepiej niech KSZ daje swoje imprimatur dla już gotowej umowy, zaś ewentualne kwestie techniczne i tak można dogadać bez żadnego trybu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2656
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Daniel von Witt » 9 sty 2018, 22:31

Czy zgłasza Pan poprawkę?

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 11973
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez الوـس » 9 sty 2018, 22:55

Wolałbym, żeby wnioskodawca przyjął ją jako autopoprawkę tak, by nie mnożyć bytów bez potrzeby.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2656
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez RomanoPorfavor » 10 sty 2018, 10:10

Towarzysze,

Przyjmuję uwagi tow. Alusia jako autopoprawkę. Poniżej zaktualizowana treść projektu.

Ustawa o dyplomacji

Rodział I [Postanowienia ogólne]


Art. 1.
Niniejsza Ustawa określa podział obowiązków organów powołanych do kreowania i prowadzenia polityki zagranicznej Królestwa oraz tryb i procedury dotyczące jej realizacji, a także funkcjonowanie misji dyplomatycznych Królestw oraz misji dyplomatycznych państw obcych w Królestwie.

Art. 2.

Organy konstytucyjne, powołane do prowadzenia polityki zagranicznej Królestwa są obowiązane do ścisłej współpracy, w szczególności w zakresie realizacji ustalonej wspólnie, zgodnie z procedurami doktryny i założeń polityki zagranicznej.

Rozdział II [Komitet Spraw Zagranicznych]

Art. 3.

1. Komitet Spraw Zagranicznych stanowi kolegialny organ, w ramach którego ustalane są cele i sposoby działania w zakresie polityki zagranicznej.
2. W skład Komitet Spraw Zagranicznych jako członkowie stali wchodzą:
a) Król;
b) Premier;
c) Minister i Wiceministrowie właściwi ds. zagranicznych
3. Wspólną decyzją Komitetu Spraw Zagranicznych do jego składu z głosem doradczym mogą zostać włączeni inni urzędnicy Królestwa, w szczególności członkowie Dworu Królewskiego, przedstawiciele Królestwa w krajach obcych bądź członkowie Rządu. Włączenie obowiązuje do momentu decyzji o ich wyłączeniu ze składu lub do zakończenia bieżącej kadencji Premiera.
4. Do prac Komitetu Spraw Zagranicznych na mocy ust. 3 nie mogą zostać włączeni obywatele państw obcych lub osoby sprawujące w nich funkcje publiczne.

Art. 4

1. Komitet podejmuje decyzje jednogłośnie, na podstawie konsensusu jego członków stałych.
2. W sprawach kluczowych, gdy nie jest możliwe osiągnięcie konsensusu, głos decydujący należy do Króla.

Art. 5.
Obrady oraz ustalenia Komitetu Spraw Zagranicznych mają charakter niejawny i stanowią tajemnicę państwową. Gdy zachodzi potrzeba ich zakomunikowania, jest to realizowane przez wytypowanego członka Komitetu Spraw Zagranicznych.

Rozdział III [Powoływanie i funkcjonowanie misji dyplomatycznych Dreamlandu w państwach obcych]


Art. 6.

1. Królestwo Dreamlandu wysyła przedstawicieli dyplomatycznych w randze ambasadora do państw, z którymi podpisano traktaty na to pozwalające, a przedstawicieli w randze charge d'affairs do innych państw.
2. Można powołać przedstawicieli w randze charge d'affairs do państw gdzie przysługuje prawo do przedstawiciela w randze ambasadora w sytuacji, gdy brak kandydata, a zachodzi potrzeba pilnego wskazania tymczasowego przedstawiciela.
3. Ambasadorzy są powoływani na czas nieokreślony i sprawują swoją funkcję do momentu odwołania. Charge d'affairs mogą zostać powołani na czas nieokreślony bądź określony, w zależności od okoliczności.

Art. 7.

1. Do zadań przedstawiciela dyplomatycznego należy:
1) reprezentacja Królestwa Dreamlandu wobec władz państwa przyjmujacego - w szczególności przekazywanie oświadczeń i dokumentów wydanych przez odpowiednie organy Królestwa Dreamlandu;
2) reprezentacja Królestwa Dreamlandu wobec społeczeństwa państwa przyjmującego - w szczególności informowanie i odpowiadanie na pytania i wątpliwości dotyczące Królestwa;
3) zbieranie istotnych, jawnych informacji nt. państwa przyjmującego i przekazywanie tych informacji władzom Królestwa;
4) udziela, w miarę potrzeby i możliwości, pomocy i wsparcia obywatelom Królestwa Dreamlandu w państwie przyjmującym;
5) wykonywanie innych zadań względem państwa przyjmującego na podstawie poleceń i pełnomocnictw władz Królestwa, w szczególności Ministra właściwego ds. zagranicznych, Króla i Komitetu Spraw Zagranicznych;

Art. 8.

1. Kandydat na ambasadora Królestwa Dreamlandu w państwie obcym jest wybierany przez Ministra Spraw Zagranicznych i przedstawiany do akceptacji Komitetowi Spraw Zagranicznych. Po uzyskaniu akceptacji, Minister Spraw Zagranicznych zwraca się w trybie niejawnym do odpowiedniego organu danego państwa obcego z wnioskiem o udzielenie agrémentu dla kandydata.
2. Po uzyskaniu agrémentu, informacja o tym jest przekazywana przez MSZ Królowi, który postanowieniem powołuje ambasadora przy głowie państwa przyjmującego i wydaje mu listy akredytacyjne. Ambasador rozpoczyna swoją misję od przedstawienia listów akredytacyjnych głowie państwa przyjmującego.
3. Przedstawiciele w randze charge d'affairs są powoływani w drodze zarządzenia przez Ministra Spraw Zagranicznych, po uzyskaniu zgody ze strony odpowiednika w danym państwie. Charge d'affairs są akredytowani przy Ministrze Spraw Zagranicznych danego państwa.
4. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się, jeżeli traktaty łączące Dreamland nie stanowią inaczej, bądź odmienny tryb postępowania nie wynika ze zwyczajów dyplomatycznych w danym państwie. Procedury wewnętrzne w Królestwa pozostają w takich odmiennych wypadkach w mocy.

Art. 9.
1. Ambasadorów Królestwa Dreamlandu odwołuje postanowieniem Król po konsultacji z Komitetem Spraw Zagranicznych.
2. Charge d'affairs odwołuje zarządzeniem Minister Spraw Zagranicznych.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje państwo przyjmujące o odwołaniu przedstawiciela dyplomatycznego.

Art. 10
Przedstawiciele powoływani na placówki dyplomatyczne Królestwa do państw obcych nie mogą być obywatelami tychże państw.

Rozdział IV [Funkcjonowanie misji dyplomatycznych państw obcych w Dreamlandzie]


Art. 11.
1. Prawo do powołania misji dyplomatycznej w randze ambasady na terenie Królestwa Dreamlandu przysługuje państwom obcym, które zawarły z Królestwem Dreamlandu zezwalający na to traktat, po uzyskaniu agrémentu dla danego kandydata zgodnie z postanowieniami art. 13.
2. Państwa, z którymi Królestwo Dreamlandu nie posiada traktatu mogą akredytować przedstawiciela w randze chargé d’affairs przy Ministrze właściwym ds. zagranicznych. Decyzja o akredytacji takiego przedstawiciela pozostaje w pełni w gestii Rządu Królestwa.

Art. 12.
1. Przedstawicielom dyplomatycznym państw obcych przysługuje immunitet dyplomatyczny na ogólnie przyjętych zasadach. W szczególności immunitet oznacza, że przedstawiciel dyplomatyczny nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej bądź cywilnej ani też objęty moderacją wg osobnych przepisów. Immunitet w szczególnych sytuacjach może zostać uchylony za zgodą państwa wysyłającego. Immunitet nie obowiązuje, jeżeli przedstawiciel dyplomatyczny posiada obywatelstwo Królestwa Dreamlandu.
2. Przedstawiciel dyplomatyczny państwa obcego może zostać, w drodze zarządzenia MSZ konsultowanego uprzednio w ramach Komitetu Spraw Zagranicznych, uznany za persona non grata. Przedstawiciel uznany za persona non grata jest obowiązany bez zbędnej zwłoki opuścić terytorium Królestwa Dreamlandu i nie może na nie powrócić. Status persona non grata obowiązuje do czasu jego odwołania.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 obejmują osoby sprawujące najwyższe funkcje publiczne w państwie obcym, w szczególności głowy państwa, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych. Stosuje się je także do innych urzędników państwa obcego na czas trwania ich oficjalnej wizyty na terenie Królestwa.
4. W szczególnych sytuacjach MSZ za zgodą KSZ może zadecydować o nałożeniu statusu persona non grata na urzędnika państwa obcego, nie przebywającego w danym momencie na terytorium Królestwa.\
5. Postanowienia art. 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 13.
1. Wnioski o agrément ambasadora państwa obcego są przyjmowane przez Ministerstwo właściwe ds. zagranicznych. Są one następnie przedstawiane, wraz z opinią Ministerstwa, Królowi. Król podejmuje decyzję o wyrażeniu bądź niewyrażeniu agrémentu, która to decyzja – w przypadku odmowy wraz z uzgodnionym wyjaśnieniem lub bez niego – jest przekazywana przez Ministerstwo państwu obcemu.
2. Odrzuca się bez rozpatrzenia wnioski o agrément osób:
a) uznanych za persona non grata;
b) skazanych w Królestwie Dreamlandu na wciąż obowiązującą karę banicji bądź karę eliminacji;
3. Procedura uzyskania agrémentu ma charakter niejawny.
4. Po uzyskaniu agrémentu ambasador jest obowiązany przedstawić Królowi dokumenty akredytacyjne, który to moment uznaje się za rozpoczęcie urzędowania.

Art. 14.

1. Misji dyplomatycznej w randze ambasady przysługuje – tworzony na wniosek ambasadora złożony do Ministerstwa właściwego ds. zagranicznych - wydzielony dział na Forum Królestwa Dreamlandu.
2. Ambasady nie mają charakteru eksterytorialnego i obowiązuje w nich prawo Królestwa Dreamlandu, chyba że traktat z danym państwem stanowi inaczej. Realizacja postanowień prawa na terenie Ambasady, w szczególności w zakresie moderacji, jest powierzana ambasadorowi, a realizowana przez odpowiednie organy Królestwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek lub za zgodą ambasadora.
3. W sytuacji gdy brak powołanego ambasadora przez okres przekraczający dwa miesiące MSZ może podjąć decyzję o zamknięciu i archiwizacji opuszczonej ambasady po uprzedniej notyfikacji strony wysyłającej. Zamknięta ambasada może zostać ponownie otwarta na wniosek nowego ambasadora.

Art. 15.
Za moment zakończenia misji przyjętego przedstawiciela dyplomatycznego uznaje się:
a) przedstawienie dokumentów akredytacyjnych przez jego następcę;
b) informację o rezygnacji umieszczoną na forum Królestwa Dreamlandu bądź przekazaną właściwym władzom Królestwa;
c) informację o odwołaniu przekazaną przez władze państwa wysyłającego władzom Królestwa;
d) wydanie zarządzenia o uznaniu za persona non grata.

Rozdział V [Procedura zawierania traktatów i umów międzynarodowych przez Królestwo Dreamlandu]

Art. 16.
1. Inicjatywa zawarcia umowy bądź porozumienia międzynarodowego wychodzi od Króla, Premiera bądź Ministra Spraw Zagranicznych i jest przedstawiana Komitetowi Spraw Zagranicznych. Przedstawienie inicjatywy powinno zawierać informacje dotyczące państwa bądź państw obcych które będą stronami aktu, ogólny jego zakres oraz cele jakim ma służyć. Komitet Spraw Zagranicznych postanawia o przyjęciu bądź odrzuceniu inicjatywy.
2. W przypadku przyjęcia inicjatywy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych obowiązane jest podjąć negocjacje ws. przygotowania projektu porozumienia, bądź jego zatwierdzenia - jeżeli projekt został już przygotowany. W drodze porozumienia do prowadzenia negocjacji może zostać upoważniony Król, Premier bądź inny urzędnik Rządu bądź przedstawiciel dyplomatyczny.
3. Kompletny projekt umowy bądź porozumienia jest podpisywany w imieniu Rządu Królewskiego przez Ministra Spraw Zagranicznych bądź upoważnionego do negocjacji przedstawiciela po czym jest przedstawiany Komitetowi Spraw Zagranicznych.
4. Król, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, ratyfikuje bądź odmawia ratyfikacji podpisanej umowy międzynarodowej.
5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami bądź ogólnie przyjętymi zasadami, odpowiada za notyfikację ratyfikacji stronom umowy.

Art. 17.
1. Inicjatywa wypowiedzenia obowiązującej umowy międzynarodowej wychodzi od Króla, Premiera bądź Ministra Spraw Zagranicznych i jest przedstawiana Komitetowi Spraw Zagranicznych. Przedstawienie inicjatywy powinno zawierać informacje dotyczące przyczyny wypowiedzenia umowy i spodziewane konsekwencje. Członkowie Komitetu wyrażają opinie dotyczące wypowiedzenia traktatu.
2. Król, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, wypowiada bądź odmawia wypowiedzenia obowiązującej umowy międzynarodowej.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami bądź ogólnie przyjętymi zasadami, odpowiada za notyfikację wypowiedzenia stronom umowy.

Art. 18.
1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez kraje Królestwa Dreamlandu oraz instytucje federalne bądź krajowe ze swoimi odpowiednikami w państwach obcych.
2. Zawarcie umowy przewidzianej w pkt 1. wymaga zgody wyrażonej przez Komitet Spraw Zagranicznych. Wniosek o wyrażenie zgody składa się za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych.
3. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia, zmiany, zawieszenia lub rozwiązania umowy.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Avatar użytkownika
RomanoPorfavor
deputowany
 
Posty: 3632
Dołączył(a): 21 lut 2013, 17:31

Re: [DEBATA do 09.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Daniel von Witt » 10 sty 2018, 10:34

W związku z powyższym aktualnymi poprawkami pozostają.

Poprawka nr 1
W projekcie ustawy skreśla się ust. 3 i 4 w art. 3.

Zalety przyjęcia poprawki:
 • ograniczenie liczby osób mających wgląd w prace KSZ do grona dotychczasowego;
 • ograniczanie ryzyka wycieku informacji stanowiących tajemnicę państwową;
 • utrzymanie elitarnego statusu Komitetu Spraw Zagranicznych;
 • przeciwdziałanie piętrzeniu biurokracji i ograniczanie
Poprawka nr 2 (wcześniej nr 4)
W projekcie ustawy ust. 2 w art. 18 uzyskuje następujące brzmienie:

  2. Prowadzenie negocjacji, a następnie zawarcie takiego porozumienia wymaga zgody:
  (1) Króla, jeżeli stroną umowy ma być kraj Królestwa Dreamlandu lub instytucja krajowa bądź instytucja federalna podlegająca Królowi;
  (2) Ministra Spraw Zagranicznych, jeżeli stroną umowy ma być dowolna inna instytucja federalna.

Zalety przyjęcia poprawki:
 • przeciwdziałanie zbędnej biurokracji;
 • ułatwienie prowadzenia aktywności zagranicznej przez wszystkie instytucje publiczne;
 • dopasowanie odpowiedzialności za zawierane umowy przez instytucje publiczne do ich zwierzchników, a nie KSZ;
 • przeciwdziałanie wprowadzaniu totalitaryzmu (w projekcie ustawy autorstwa Premiera KSZ ma decydować o zawieraniu wszystkich umów z udziałem instytucji publicznych na każdym szczeblu).Zamykam debatę i zarządzam głosowanie nad powyższymi poprawkami. Głosowanie poprawek potrwa do 17 stycznia 2018 roku.

Sposób oddawania głosów nad poprawkami: pierwszy głos dotyczyć będzie poprawki nr 1, drugi głos dotyczyć będzie poprawki nr 2.
Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt:
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 11973
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Daniel von Witt » 10 sty 2018, 10:36

(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA, ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 11973
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez الوـس » 10 sty 2018, 10:56

(1) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA, ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2656
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez RomanoPorfavor » 10 sty 2018, 14:37

(1) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA, ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW, PRZECIW
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:

Gdybym dostawał 1000 dreamów za każdą sytuację, kiedy tow. Witt się gotuje i krzyczy "totalitaryzm" to byłbym dość bogaty. Ale to, że organy odpowiedzialne za politykę zagraniczną kontrolują kontakty innych organów władzy publicznej z innymi państwami to nie jest totalitaryzm. To po prostu odpowiedzialne podejście do polityki zagranicznej - KSZ nie może jej skutecznie prowadzić, jeżeli nie jest w stanie jej kontrolować i jakieś rzeczy dzieją się poza nim.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Avatar użytkownika
RomanoPorfavor
deputowany
 
Posty: 3632
Dołączył(a): 21 lut 2013, 17:31

Re: [GŁOSOWANIE POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Daniel von Witt » 10 sty 2018, 16:32

PTR napisał(a):Gdybym dostawał 1000 dreamów za każdą sytuację, kiedy tow. Witt się gotuje i krzyczy "totalitaryzm" to byłbym dość bogaty. Ale to, że organy odpowiedzialne za politykę zagraniczną kontrolują kontakty innych organów władzy publicznej z innymi państwami to nie jest totalitaryzm. To po prostu odpowiedzialne podejście do polityki zagranicznej - KSZ nie może jej skutecznie prowadzić, jeżeli nie jest w stanie jej kontrolować i jakieś rzeczy dzieją się poza nim.

Początkowo zakładał Pan mniejszą kontrolę, a w trakcie debaty zechciał Pan ją zwiększyć. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Nie ma też sensu zmuszać instytucji krajowych, miast, czy zwykłych podmiotów do spraw kultury, kartografii czy związków sportowych, aby realizowały politykę aktualnej ekipy rządzącej. To jest chore. I nie chodzi o kontakty instytucji z innymi państwami, ale kontakty instytucji z innymi instytucjami. Tak stoi w projekcie.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 11973
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 10 sty 2018, 20:47

(1) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW, ZA
(4) Daniel von Witt: ZA, ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW, PRZECIW
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:


Słowem komentarza-Jak chce Ekscelencja tworzyć kampanię swoich poprawek to proszę to robić w innym poście, niż urzędowym-dotyczącym otwarcia głosowania. Przedstawienie wyłącznie zalet jest niepoważne.

Druga poprawka po prostu mi się podoba. Niezależnie od negocjacji-przez Rząd nie prześlizgnie się nic, co mogłoby państwu zaszkodzić, a pozostawia nadal ciut wolności.

Z pierwszą jest odrobinę inna sprawa-dostrzegam potrzebę wdrążenia Marszałka Dworu w prace KSZ. Jestem przeciwny temu by "ktokolwiek" miał dostęp do tego działu. Jednak wymaga to akceptacji nie tylko Rządu, ale również Królowej. Ufam jej osądowi i zdrowemu podejmowaniu decyzji. Radzę marszałkowi monarchiście zrobić to samo. Królowa w tym układzie nadal może wszystko zablokować.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 1934
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Casimir van Oranje-Nassau » 11 sty 2018, 15:24

(1) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW, ZA
(4) Daniel von Witt: ZA, ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW, PRZECIW
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries: ZA, ZA
(9) Torkan Ingawaar:
Obrazek Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
 
Posty: 283
Dołączył(a): 8 lip 2016, 12:30
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)

Re: [GŁOSOWANIE POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Chamberlain » 11 sty 2018, 18:21

(1) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW, ZA
(4) Daniel von Witt: ZA, ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW, PRZECIW
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain: ZA, ZA
(8) Casimir de Viries: ZA, ZA
(9) Torkan Ingawaar:
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Minister Spraw Zagranicznych
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 635
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [GŁOSOWANIE POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Torkan Ingawaar » 15 sty 2018, 10:53

(1) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW, ZA
(4) Daniel von Witt: ZA, ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW, PRZECIW
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain: ZA, ZA
(8) Casimir de Viries: ZA, ZA
(9) Torkan Ingawaar: PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
 
Posty: 1122
Dołączył(a): 1 gru 2014, 20:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [GŁOSOWANIE POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Daniel von Witt » 17 sty 2018, 11:10

Zamykam głosowanie nad poprawkami. W głosowaniu nad poprawkami wzięło udział 7 z 9 uprawnionych do głosowania.

Za przyjęciem poprawki nr 1 głosowało 3 deputowanych. Za jej odrzuceniem głosowało 4 deputowanych. Nikt z deputowanych nie wstrzymał się od głosu. Poprawka nr 1 została odrzucona.

Za przyjęciem poprawki nr 2 głosowało 4 deputowanych. Za jej odrzuceniem głosował 1 deputowany. 2 deputowanych wstrzymało się od głosu. Poprawka nr 2 została przyjęta.Ostateczny projekt ustawy
Ustawa o dyplomacji

Rodział I [Postanowienia ogólne]


Art. 1.
Niniejsza Ustawa określa podział obowiązków organów powołanych do kreowania i prowadzenia polityki zagranicznej Królestwa oraz tryb i procedury dotyczące jej realizacji, a także funkcjonowanie misji dyplomatycznych Królestw oraz misji dyplomatycznych państw obcych w Królestwie.

Art. 2.

Organy konstytucyjne, powołane do prowadzenia polityki zagranicznej Królestwa są obowiązane do ścisłej współpracy, w szczególności w zakresie realizacji ustalonej wspólnie, zgodnie z procedurami doktryny i założeń polityki zagranicznej.

Rozdział II [Komitet Spraw Zagranicznych]

Art. 3.

1. Komitet Spraw Zagranicznych stanowi kolegialny organ, w ramach którego ustalane są cele i sposoby działania w zakresie polityki zagranicznej.
2. W skład Komitet Spraw Zagranicznych jako członkowie stali wchodzą:
a) Król;
b) Premier;
c) Minister i Wiceministrowie właściwi ds. zagranicznych
3. Wspólną decyzją Komitetu Spraw Zagranicznych do jego składu z głosem doradczym mogą zostać włączeni inni urzędnicy Królestwa, w szczególności członkowie Dworu Królewskiego, przedstawiciele Królestwa w krajach obcych bądź członkowie Rządu. Włączenie obowiązuje do momentu decyzji o ich wyłączeniu ze składu lub do zakończenia bieżącej kadencji Premiera.
4. Do prac Komitetu Spraw Zagranicznych na mocy ust. 3 nie mogą zostać włączeni obywatele państw obcych lub osoby sprawujące w nich funkcje publiczne.

Art. 4

1. Komitet podejmuje decyzje jednogłośnie, na podstawie konsensusu jego członków stałych.
2. W sprawach kluczowych, gdy nie jest możliwe osiągnięcie konsensusu, głos decydujący należy do Króla.

Art. 5.
Obrady oraz ustalenia Komitetu Spraw Zagranicznych mają charakter niejawny i stanowią tajemnicę państwową. Gdy zachodzi potrzeba ich zakomunikowania, jest to realizowane przez wytypowanego członka Komitetu Spraw Zagranicznych.

Rozdział III [Powoływanie i funkcjonowanie misji dyplomatycznych Dreamlandu w państwach obcych]


Art. 6.

1. Królestwo Dreamlandu wysyła przedstawicieli dyplomatycznych w randze ambasadora do państw, z którymi podpisano traktaty na to pozwalające, a przedstawicieli w randze charge d'affairs do innych państw.
2. Można powołać przedstawicieli w randze charge d'affairs do państw gdzie przysługuje prawo do przedstawiciela w randze ambasadora w sytuacji, gdy brak kandydata, a zachodzi potrzeba pilnego wskazania tymczasowego przedstawiciela.
3. Ambasadorzy są powoływani na czas nieokreślony i sprawują swoją funkcję do momentu odwołania. Charge d'affairs mogą zostać powołani na czas nieokreślony bądź określony, w zależności od okoliczności.

Art. 7.

1. Do zadań przedstawiciela dyplomatycznego należy:
1) reprezentacja Królestwa Dreamlandu wobec władz państwa przyjmujacego - w szczególności przekazywanie oświadczeń i dokumentów wydanych przez odpowiednie organy Królestwa Dreamlandu;
2) reprezentacja Królestwa Dreamlandu wobec społeczeństwa państwa przyjmującego - w szczególności informowanie i odpowiadanie na pytania i wątpliwości dotyczące Królestwa;
3) zbieranie istotnych, jawnych informacji nt. państwa przyjmującego i przekazywanie tych informacji władzom Królestwa;
4) udziela, w miarę potrzeby i możliwości, pomocy i wsparcia obywatelom Królestwa Dreamlandu w państwie przyjmującym;
5) wykonywanie innych zadań względem państwa przyjmującego na podstawie poleceń i pełnomocnictw władz Królestwa, w szczególności Ministra właściwego ds. zagranicznych, Króla i Komitetu Spraw Zagranicznych;

Art. 8.

1. Kandydat na ambasadora Królestwa Dreamlandu w państwie obcym jest wybierany przez Ministra Spraw Zagranicznych i przedstawiany do akceptacji Komitetowi Spraw Zagranicznych. Po uzyskaniu akceptacji, Minister Spraw Zagranicznych zwraca się w trybie niejawnym do odpowiedniego organu danego państwa obcego z wnioskiem o udzielenie agrémentu dla kandydata.
2. Po uzyskaniu agrémentu, informacja o tym jest przekazywana przez MSZ Królowi, który postanowieniem powołuje ambasadora przy głowie państwa przyjmującego i wydaje mu listy akredytacyjne. Ambasador rozpoczyna swoją misję od przedstawienia listów akredytacyjnych głowie państwa przyjmującego.
3. Przedstawiciele w randze charge d'affairs są powoływani w drodze zarządzenia przez Ministra Spraw Zagranicznych, po uzyskaniu zgody ze strony odpowiednika w danym państwie. Charge d'affairs są akredytowani przy Ministrze Spraw Zagranicznych danego państwa.
4. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się, jeżeli traktaty łączące Dreamland nie stanowią inaczej, bądź odmienny tryb postępowania nie wynika ze zwyczajów dyplomatycznych w danym państwie. Procedury wewnętrzne w Królestwa pozostają w takich odmiennych wypadkach w mocy.

Art. 9.
1. Ambasadorów Królestwa Dreamlandu odwołuje postanowieniem Król po konsultacji z Komitetem Spraw Zagranicznych.
2. Charge d'affairs odwołuje zarządzeniem Minister Spraw Zagranicznych.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje państwo przyjmujące o odwołaniu przedstawiciela dyplomatycznego.

Art. 10
Przedstawiciele powoływani na placówki dyplomatyczne Królestwa do państw obcych nie mogą być obywatelami tychże państw.

Rozdział IV [Funkcjonowanie misji dyplomatycznych państw obcych w Dreamlandzie]


Art. 11.
1. Prawo do powołania misji dyplomatycznej w randze ambasady na terenie Królestwa Dreamlandu przysługuje państwom obcym, które zawarły z Królestwem Dreamlandu zezwalający na to traktat, po uzyskaniu agrémentu dla danego kandydata zgodnie z postanowieniami art. 13.
2. Państwa, z którymi Królestwo Dreamlandu nie posiada traktatu mogą akredytować przedstawiciela w randze chargé d’affairs przy Ministrze właściwym ds. zagranicznych. Decyzja o akredytacji takiego przedstawiciela pozostaje w pełni w gestii Rządu Królestwa.

Art. 12.
1. Przedstawicielom dyplomatycznym państw obcych przysługuje immunitet dyplomatyczny na ogólnie przyjętych zasadach. W szczególności immunitet oznacza, że przedstawiciel dyplomatyczny nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej bądź cywilnej ani też objęty moderacją wg osobnych przepisów. Immunitet w szczególnych sytuacjach może zostać uchylony za zgodą państwa wysyłającego. Immunitet nie obowiązuje, jeżeli przedstawiciel dyplomatyczny posiada obywatelstwo Królestwa Dreamlandu.
2. Przedstawiciel dyplomatyczny państwa obcego może zostać, w drodze zarządzenia MSZ konsultowanego uprzednio w ramach Komitetu Spraw Zagranicznych, uznany za persona non grata. Przedstawiciel uznany za persona non grata jest obowiązany bez zbędnej zwłoki opuścić terytorium Królestwa Dreamlandu i nie może na nie powrócić. Status persona non grata obowiązuje do czasu jego odwołania.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 obejmują osoby sprawujące najwyższe funkcje publiczne w państwie obcym, w szczególności głowy państwa, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych. Stosuje się je także do innych urzędników państwa obcego na czas trwania ich oficjalnej wizyty na terenie Królestwa.
4. W szczególnych sytuacjach MSZ za zgodą KSZ może zadecydować o nałożeniu statusu persona non grata na urzędnika państwa obcego, nie przebywającego w danym momencie na terytorium Królestwa.\
5. Postanowienia art. 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 13.
1. Wnioski o agrément ambasadora państwa obcego są przyjmowane przez Ministerstwo właściwe ds. zagranicznych. Są one następnie przedstawiane, wraz z opinią Ministerstwa, Królowi. Król podejmuje decyzję o wyrażeniu bądź niewyrażeniu agrémentu, która to decyzja – w przypadku odmowy wraz z uzgodnionym wyjaśnieniem lub bez niego – jest przekazywana przez Ministerstwo państwu obcemu.
2. Odrzuca się bez rozpatrzenia wnioski o agrément osób:
a) uznanych za persona non grata;
b) skazanych w Królestwie Dreamlandu na wciąż obowiązującą karę banicji bądź karę eliminacji;
3. Procedura uzyskania agrémentu ma charakter niejawny.
4. Po uzyskaniu agrémentu ambasador jest obowiązany przedstawić Królowi dokumenty akredytacyjne, który to moment uznaje się za rozpoczęcie urzędowania.

Art. 14.

1. Misji dyplomatycznej w randze ambasady przysługuje – tworzony na wniosek ambasadora złożony do Ministerstwa właściwego ds. zagranicznych - wydzielony dział na Forum Królestwa Dreamlandu.
2. Ambasady nie mają charakteru eksterytorialnego i obowiązuje w nich prawo Królestwa Dreamlandu, chyba że traktat z danym państwem stanowi inaczej. Realizacja postanowień prawa na terenie Ambasady, w szczególności w zakresie moderacji, jest powierzana ambasadorowi, a realizowana przez odpowiednie organy Królestwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek lub za zgodą ambasadora.
3. W sytuacji gdy brak powołanego ambasadora przez okres przekraczający dwa miesiące MSZ może podjąć decyzję o zamknięciu i archiwizacji opuszczonej ambasady po uprzedniej notyfikacji strony wysyłającej. Zamknięta ambasada może zostać ponownie otwarta na wniosek nowego ambasadora.

Art. 15.
Za moment zakończenia misji przyjętego przedstawiciela dyplomatycznego uznaje się:
a) przedstawienie dokumentów akredytacyjnych przez jego następcę;
b) informację o rezygnacji umieszczoną na forum Królestwa Dreamlandu bądź przekazaną właściwym władzom Królestwa;
c) informację o odwołaniu przekazaną przez władze państwa wysyłającego władzom Królestwa;
d) wydanie zarządzenia o uznaniu za persona non grata.

Rozdział V [Procedura zawierania traktatów i umów międzynarodowych przez Królestwo Dreamlandu]

Art. 16.
1. Inicjatywa zawarcia umowy bądź porozumienia międzynarodowego wychodzi od Króla, Premiera bądź Ministra Spraw Zagranicznych i jest przedstawiana Komitetowi Spraw Zagranicznych. Przedstawienie inicjatywy powinno zawierać informacje dotyczące państwa bądź państw obcych które będą stronami aktu, ogólny jego zakres oraz cele jakim ma służyć. Komitet Spraw Zagranicznych postanawia o przyjęciu bądź odrzuceniu inicjatywy.
2. W przypadku przyjęcia inicjatywy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych obowiązane jest podjąć negocjacje ws. przygotowania projektu porozumienia, bądź jego zatwierdzenia - jeżeli projekt został już przygotowany. W drodze porozumienia do prowadzenia negocjacji może zostać upoważniony Król, Premier bądź inny urzędnik Rządu bądź przedstawiciel dyplomatyczny.
3. Kompletny projekt umowy bądź porozumienia jest podpisywany w imieniu Rządu Królewskiego przez Ministra Spraw Zagranicznych bądź upoważnionego do negocjacji przedstawiciela po czym jest przedstawiany Komitetowi Spraw Zagranicznych.
4. Król, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, ratyfikuje bądź odmawia ratyfikacji podpisanej umowy międzynarodowej.
5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami bądź ogólnie przyjętymi zasadami, odpowiada za notyfikację ratyfikacji stronom umowy.

Art. 17.
1. Inicjatywa wypowiedzenia obowiązującej umowy międzynarodowej wychodzi od Króla, Premiera bądź Ministra Spraw Zagranicznych i jest przedstawiana Komitetowi Spraw Zagranicznych. Przedstawienie inicjatywy powinno zawierać informacje dotyczące przyczyny wypowiedzenia umowy i spodziewane konsekwencje. Członkowie Komitetu wyrażają opinie dotyczące wypowiedzenia traktatu.
2. Król, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, wypowiada bądź odmawia wypowiedzenia obowiązującej umowy międzynarodowej.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami bądź ogólnie przyjętymi zasadami, odpowiada za notyfikację wypowiedzenia stronom umowy.

Art. 18.
1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez kraje Królestwa Dreamlandu oraz instytucje federalne bądź krajowe ze swoimi odpowiednikami w państwach obcych.
2. Prowadzenie negocjacji, a następnie zawarcie takiego porozumienia wymaga zgody:
(1) Króla, jeżeli stroną umowy ma być kraj Królestwa Dreamlandu lub instytucja krajowa bądź instytucja federalna podlegająca Królowi;
(2) Ministra Spraw Zagranicznych, jeżeli stroną umowy ma być dowolna inna instytucja federalna.
3. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia, zmiany, zawieszenia lub rozwiązania umowy.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 11973
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE POPRAWEK do 17.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Daniel von Witt » 17 sty 2018, 11:12

Zarządzam głosowanie nad projektem ustawy wyłożonym w poprzedniej wiadomości. Głosowanie potrwa do 24 stycznia 2018 r.
Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt:
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 11973
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE do 24.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Daniel von Witt » 17 sty 2018, 11:18

(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 11973
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE do 24.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez RomanoPorfavor » 17 sty 2018, 11:53

(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Avatar użytkownika
RomanoPorfavor
deputowany
 
Posty: 3632
Dołączył(a): 21 lut 2013, 17:31

Re: [GŁOSOWANIE do 24.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 17 sty 2018, 16:54

(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 1934
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 24.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez الوـس » 17 sty 2018, 17:04

(1) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2656
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 24.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Otton van der Berg » 17 sty 2018, 17:22

Chciałbym zauważyć że dziś jest 17 stycznia i poprzednie głosowanie zostało zamknięte 6h temu co uniemożliwia mi oddanie głosu co chciałem dziś uczynić.

Niżej mój głos na kolejne z kolei głosowanie

(1) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(6) Otton van der Berg: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII
Przewodniczący Rady Książęcej Furlandii i Luindoru
ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Otton van der Berg
deputowany
 
Posty: 1012
Dołączył(a): 22 gru 2012, 15:02
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 24.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Postprzez Torkan Ingawaar » 17 sty 2018, 22:53

(1) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(6) Otton van der Berg: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar: za
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
 
Posty: 1122
Dołączył(a): 1 gru 2014, 20:01
Lokalizacja: Sangajokk

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość