[GLOSOWANIE ZAKOŃCZONE] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

[GLOSOWANIE ZAKOŃCZONE] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Alfred » 26 cze 2017, 10:34

Wysoka Izbo,

przedkładam projekt nowej ustawy regulującej funkcjonowanie forum dyskusyjnego Królestwa wraz z projektem ustawy wprowadzającej. W kwestii formalnej: jednoczesne przedłożenie dwóch projektów ustawodawczych uważam za dopuszczalne na gruncie obowiązującego regulaminu Parlamentu Królewskiego, gdzie mowa jest o „wnioskach”, nie zaś projektach. Szerzej wypowiadałem się na ten temat kiedy indziej.

Nowa ustawa dookreśla zasady ustalania dostępu do poszczególnych działów i kategorii forum. Posługuje się w tym zakresie pojęciami „biernego dostępu” i „czynnego dostępu”, znanymi wcześniejszemu prawodawstwu dreamlandzkiemu (zob. np. art. 11 dekretu królewskiego o Rządzie Królewskim). Co do zasady bierny i czynny dostęp do każdej kategorii i każdego działu przysługuje wszystkim użytkownikom forum; wyjątki mogą dotyczyć urzędowych i prywatnych kategorii oraz działów.

Nowa ustawa przenosi ciężar egzekwowania porządku publicznego w ramach forum dyskusyjnego na Rząd Królewski. Naczelnym moderatorem w jej myśl jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; może on powoływać moderatorów pomocniczych. Wykonywanie moderacji przez Króla, co ma miejsce obecnie, uważam za niewłaściwe z trzech przyczyn. Powaga monarchy cierpi na tym, gdy jest on zmuszony zwalczać trolli i hucpiarzy, takich jak kolejne wcielenia Pawła Zanika czy niedawny miły gość, użytkownik „pizga po jajach pret”. Przy okazji musi on nierzadko podejmować niepopularne decyzje, co z kolei utrudnia mu wykonywanie jego funkcji głowy państwa — stanowienie czynnika jednoczącego i spajającego społeczeństwo. Nadto problematyczne jest istnienie ścieżki odwoławczej od postanowień porządkowych Króla. W razie uchylenia albo stwierdzenia nieważności takiego postanowienia prestiż monarchy ulega dalszemu nadwątleniu; zresztą już sama wzruszalność postanowień królewskich nie przyczynia się do jego podbudowania. Co więcej, rozpoznawanie takich odwołań może się wiązać z pewnym dyskomfortem dla sędziów orzekających, z przyczyn oczywistych.

Nowa ustawa wprowadza instytucję usunięcia z forum, czyli — mówiąc prostym językiem — bana. Ten środek porządkowy może być stosowany wobec użytkowników forum, kórzy nie są mieszkańcami Królestwa (to znaczy nie wpisali się do CRM). Pozwala to na blokowanie kont zakładanych do przeprowadzenia jednorazowej akcji, takich jak wyżej wymienione wcielenia i wyżej wymieniony użytkownik. Urządzanie im procesów sądowych byłoby oczywiście niecelowe.

Przepisami wprowadzającymi nową ustawę dokonuje się kompleksowego przeglądu prawodawstwa dreamlandzkiego w zakresie, w jakim odwołuje się ono do istnienia forum dyskusyjnego. Przeprowadzane zmiany mają charakter techniczny, stąd nie omawiam ich szeroko; w razie wątpliwości służę Czcigodnym Lordom wyjaśnieniami.

***

PROJEKTY USTAW

USTAWA
z dnia …

o państwowym forum dyskusyjnym

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zasadniczą przestrzenią komunikacji w Królestwie Dreamlandu jest państwowe forum dyskusyjne, zwane dalej „forum”.
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie.

Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.

Rozdział 2
Administracja i moderacja forum

Art. 5. 1. Administrację forum stanowią Król oraz administratorzy forum; administratorów forum powołuje i odwołuje Król.
2. Administracja forum sprawuje zarząd nad forum, szczególnie:
1) tworzy i znosi sekcje forum;
2) ustala, w granicach ustawy, którym ludziom przysługuje bierny lub czynny dostęp do poszczególnych sekcji forum.
3. Zadania administracji forum wykonują poszczególni jej członkowie, przy czym administratorzy forum podlegają w tym zakresie wytycznym i poleceniom Króla.

Art. 6. 1. Moderację forum stanowią minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „ministrem spraw wewnętrznych”, oraz moderatorzy forum; moderatorów forum powołuje i odwołuje minister spraw wewnętrznych.
2. Moderatorzy forum w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków podlegają wytycznym i poleceniom ministra spraw wewnętrznych.

Rozdział 3
Struktura forum

Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. Sekcja forum przeznaczona pod użytkowanie jej przez Królestwo Elderlandu, zgodnie z Traktatem o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawartym dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze, nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.

Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego

Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie i sędziowie pokoju.
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są cżłonkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13. 1. Środkami porządkowymi są:
1) nadzór;
2) usunięcie z forum.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.

Art. 14. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.

USTAWA
z dnia …

Przepisy wprowadzające
ustawę o państwowym forum dyskusyjnym

Art. 1. Ustawa z dnia … o państwowym forum dyskusyjnym wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej.

Art. 2. W ustawie federalnej z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Akty urzędowe organów rządu federalnego podlegają ogłoszeniu.
2. Państwowy publikator urzędowy stanowi sekcja państwowego forum dyskusyjnego, opatrzona nazwą „Ogłoszenia urzędowe”. Czynny dostęp do państwowego publikatora urzędowego przysługuje tylko tym urzędnikom federalnym, do których obowiązków służbowych należy ogłaszanie aktów urzędowych w państwowym publikatorze urzędowym.
3. W państwowym publikatorze urzędowym ogłasza się:
1) akty normatywne będące źródłami powszechnie obowiązującego prawa oraz ich teksty jednolite;
2) akty urzędowe dotyczące wyborów, referendów i innych głosowań powszechnych;
3) akty urzędowe dotyczące kadr rządu federalnego, szczególnie akty mianowania, powołania i odwołania urzędników federalnych oraz akty stwierdzenia opróżnienia urzędów federalnych;
4) wyroki Sądu Królestwa, decyzje wydane w postępowaniach administracyjnych;
5) akty urzędowe dotyczące nakładania kar i tym podobnych środków.
4. Akt urzędowy organu rządu federalnego, który nie podlega ogłoszeniu w państwowym publikatorze urzędowym, ogłasza się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność tego organu; jeśli brak takiej sekcji, ogłasza się go w państwowym publikatorze urzędowym.”.

Art. 3. W dekrecie królewskim z dnia 4 kwietnia 2016 r. o Rządzie Królewskim uchyla się art. 11.

Art. 4. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o Sądzie Królestwa wprowadza się następujące zmiany:
6) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miejscem urzędowania Sądu jest sekcja państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczona pod działalność Sądu.”;

7) w art. 3 uchyla się pkt 2.

Art. 5. W dekrecie królewskim z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydatów w wyborach zgłasza się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonej pod działalność Komisarza.”;

2) w art. 12:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek składa się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonej pod działalność Króla.”,

b) uchyla się ust. 4.

Art. 6. W ustawie federalnej z dnia 20 października 2013 r. o referendach uchyla się art. 2a.

Art. 7. W dekrecie królewskim z dnia 6 kwietnia 2017 r. o postępowaniu administracyjnym w art. 3:
1) w ust. 1 wyrażenie „w miejscu urzędowania organu załatwiającego sprawę” zastępuje się wyrażeniem „w sekcji państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonej pod działalność organu załatwiającego sprawę”;
2) uchyla się ust. 2.

Art. 8. Traci moc ustawa federalna z dnia 6 czerwca 2017 r. o forum Królestwa Dreamlandu.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


***

TEKSTY JEDNOLITE

USTAWA FEDERALNA
z dnia 13 maja 2016 r.

o Bazie Prawnej

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:


Art. 1.
1. Baza Prawna, zwana dalej „Bazą”, stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych.
2. Bazę prowadzi minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
3. Baza może być prowadzona w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie wykonalne szczegóły prowadzenia zautomatyzowanej Bazy określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
4. Poszczególne akty prawne wprowadza się do Bazy na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
5. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w Bazie jest identyczny z tekstem oficjalnym.
6. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie, chyba że działa w złej wierze.

Art. 2.
1. Akty urzędowe organów rządu federalnego podlegają ogłoszeniu.
2. Państwowy publikator urzędowy stanowi sekcja państwowego forum dyskusyjnego, opatrzona nazwą „Ogłoszenia urzędowe”. Czynny dostęp do państwowego publikatora urzędowego przysługuje tylko tym urzędnikom federalnym, do których obowiązków służbowych należy ogłaszanie aktów urzędowych w państwowym publikatorze urzędowym.
3. W państwowym publikatorze urzędowym ogłasza się:
1) akty normatywne będące źródłami powszechnie obowiązującego prawa oraz ich teksty jednolite;
2) akty urzędowe dotyczące wyborów, referendów i innych głosowań powszechnych;
3) akty urzędowe dotyczące kadr rządu federalnego, szczególnie akty mianowania, powołania i odwołania urzędników federalnych oraz akty stwierdzenia opróżnienia urzędów federalnych;
4) wyroki Sądu Królestwa, decyzje wydane w postępowaniach administracyjnych;
5) akty urzędowe dotyczące nakładania kar i tym podobnych środków.
4. Akt urzędowy organu rządu federalnego, który nie podlega ogłoszeniu w państwowym publikatorze urzędowym, ogłasza się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność tego organu; jeśli brak takiej sekcji, ogłasza się go w państwowym publikatorze urzędowym.

Art. 3.
1. Każdy akt prawny wymaga do swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
2. Każdy akt prawny wchodzi w życie najwcześniej w dniu jego ogłoszenia.

Art. 4.
1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
2. W Dekrecie Królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie skreśla się art. 7.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Edward II, r.

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

o Rządzie Królewskim

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

stanowimy, co następuje:


Art. 1.
1. Rząd jest organem sprawującym federalną władzę wykonawczą.
2. Rząd składa się z Premiera i ministrów powoływanych przez niego w drodze rozporządzenia.

Art. 2.
1. Premiera wybiera się na czteromiesięczną kadencję w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
2. Premier może zostać odwołany z urzędu w głosowaniu powszechnym.
3. Zrzeczenie się urzędu lub odwołanie z urzędu jest równoznaczne z odwołaniem całego Rządu.

Art. 3.
1. Premier kieruje pracami Rządu, w szczególności koordynuje współpracę między ministrami i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich działalnością.
2. W ramach kierowania pracami Rządu Premier ustala w szczególności priorytety Rządu oraz szczegółowy plan jego prac.
3. W ramach nadzoru nad działalnością ministrów Premier może w szczególności uchylić akty urzędowe ministra. Nie dotyczy to rozporządzeń federalnych.
4. Premier może powołać wicepremiera spośród ministrów.
5. Premier powołuje i odwołuje wiceministra na wniosek ministra.

Art. 4.
1. Premier jest obsługiwany przez Kancelarię Premiera.
2. Ministrowie są obsługiwani przez ministerstwa odpowiadające swym nazwom oficjalnym nazwom ministrów.
3. Strukturę organizacyjną ministerstw mogą określać ministrowie w drodze zarządzeń.
4. Premier i ministrowie mogą powoływać i odwoływać funkcjonariuszy w obsługujących ich instytucjach administracji rządowej.

Art. 5.
Marszałek Parlamentu stwierdza opróżnienie urzędu Premiera, a Król niezwłocznie zarządza nowe wybory, w przypadku:
(1) ustania obywatelstwa;
(2) nieuzasadnionej i trwającej co najmniej czternaście dni absencji.

Art. 6.
1. W sprawach określonych prawem Królestwa, Rząd podejmuje decyzje w drodze uzgodnień prowadzonych przez Premiera.
2. Jeżeli podjęcie decyzji w drodze uzgodnień okaże się niemożliwe, Rząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie:
(1) zarządza, prowadzi i ogłasza jego wyniki Premier lub wyznaczony przez niego minister;
(2) polega na publikowaniu głosów przez Premiera i ministrów na forum Rządu.
4. Sposób głosowania mogą dookreślać zasady ustanowione przez Premiera.

Art. 7.
1. Minister może kierować jednym lub większą liczbą działów administracji federalnej.
2. Minister kierujący działem administracji federalnej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji federalnej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. W skład Rządu mogą wchodzić ministrowie nie kierujący żadnym działem administracji federalnej, przy czym nie mogą oni stanowić większości członków Rządu.
4. Działy administracji federalnej powierza ministrom Premier.

Art. 8.
1. Działem administracji federalnej jest zakres spraw powiązanych merytorycznie, należących do właściwości organów federalnych.
2. Tworzy się następujące działy administracji federalnej:
(1) administracja;
(2) promocja;
(3) rozrywka;
(4) sprawiedliwość;
(5) sprawy wewnętrzne;
(6) sprawy zagraniczne.

Art. 9.
1. Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi.
2. Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa, z wyjątkiem Parlamentu Królewskiego.
3. Dział rozrywka obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, w tym kultury i sportu, a także sprawy związane z wspieraniem inicjatyw obywatelskich oraz prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć o celach rozrywkowych.
4. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
5. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, sprawy edukacji elementarnej i szkolnictwa wyższego, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne.
6. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

Art. 10.
1. Minister kierujący określonym działem administracji federalnej w ramach swojej właściwości:
(1) odpowiada za należyte funkcjonowanie podległych organów federalnych;
(2) jest przełożonym funkcjonariuszy zatrudnionych w ministerstwie i podległych organach federalnych;
(3) współpracuje z organami prowincji;
(4) wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Premiera może uszczegółowić zadania i kompetencje poszczególnych członków Rządu.

Art. 11.
(uchylony).

Art. 12.
1. Traci moc dekret królewski o Rządzie Królewskim z dnia 18 kwietnia 2015 roku.
2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.

USTAWA FEDERALNA
z dnia 22 stycznia 2017 r.

o Sądzie Królestwa

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:


Art. 1. Ustawa reguluje ustrój i wewnętrzną organizację Sądu Królestwa, zwanego dalej „Sądem”, warunki bycia mianowanym na urząd sędziego oraz tryb opróżnienia tego urzędu przed upływem kadencji.

Art. 2. 1. Siedzibą Sądu jest Pałac Sprawiedliwości w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis.
2. Miejscem urzędowania Sądu jest sekcja państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczona pod działalność Sądu.

Art. 3. Prezes Sądu Królestwa, zwany dalej „Prezesem”, w zakresie kierowania sądem w szczególności:
1) reprezentuje Sąd wobec podmiotów trzecich;
2) (uchylony);
3) organizuje szkolenia zawodowe dla sędziów i sędziów pokoju;
4) w każdym kwartale roku kalendarzowego zdaje Parlamentowi Królewskiemu sprawę z luk w prawie ujawnionych w działalności Sądu.

Art. 4. 1. Gdy urząd Prezesa pozostaje nieobsadzony, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje pełniący obowiązki Prezesa Sądu Królestwa, zwany dalej "pełniącym obowiązki Prezesa".
2. Król wyznacza pełniącego obowiązki Prezesa, gdy urząd Prezesa uległ opróżnieniu. Może w każdym czasie wyznaczyć na jego miejsce inną osobę.
3. Wyznaczony pełniącym obowiązki Prezesa może być sędzia, a jeśli w czasie wyznaczenia brak sędziów, to sędzia pokoju.

Art. 5. 1. Król mianuje sędziów spośród osób, którym przyznano certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.
2. Certyfikat wydaje minister właściwy do spraw sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po jego uprzednim przeszkoleniu i przeegzaminowaniu. Osoby dysponujące doświadczeniem w pracy w wymiarze sprawiedliwości mogą być zwolnione ze szkolenia i egzaminu.
3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb szkolenia i egzaminowania ubiegających się o wydanie certyfikatu;
2) warunki zwolnienia ubiegającego się o wydanie certyfikatu ze szkolenia i egzaminu;
3) tryb wydania certyfikatu.

Art. 6. Objąwszy swój urząd, sędzia (sędzia pokoju) w ciągu 7 dni składa publicznie przysięgę następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sędzia (sędzia pokoju) służyć wiernie Królestwu i stać na straży jego praw, swoje obowiązki wypełniać sumiennie, wymierzać sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia, w swoim postępowaniu zachowywać godność i uczciwość”.

Art. 7. 1. Opróżnienie urzędu sędziego następuje, gdy sprawujący go:
1) zrzekł się urzędu;
2) nie złożył terminowo przysięgi po objęciu urzędu;
3) wstąpił do partii politycznej;
4) utracił obywatelstwo;
5) został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.
2. Do opróżnienia urzędu sędziego pokoju stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.
3. Opróżnienie urzędu sędziego bądź sędziego pokoju w tych przypadkach stwierdza Prezes, a jeżeli dotyczy ono sprawującego urząd Prezesa, to Król.

Art. 8. (uchylony).

Art. 8a. Król stwierdza opróżnienie urzędu Prezesa, gdy sprawujący go:
1) zrzekł się urzędu;
2) przestał sprawować urząd sędziego albo sędziego pokoju.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 22 stycznia 2017 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Sądzie Królestwa i ustawę o postępowaniu sądowym.

(—) Edward II, r.

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Ordynacja wyborcza

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

stanowimy, co następuje:


Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Dekret określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności i odroczenia wyborów.
2. Ilekroć w dekrecie mowa jest o:
(1) wyborach – rozumie się przez to głosowanie powszechne w sprawie wyboru Premiera;
(2) Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Królewski;
(3) Premierze – rozumie się przez to Premiera Rządu Królewskiego;
(4) Komisarzu – rozumie się przez to Komisarza Wyborczego Królestwa;

Art. 2.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Królestwa.
2. Nie mają czynnego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby, które uzyskały obywatelstwo między dniem zarządzenia wyborów a dniem ogłoszenia wyników wyborów.

Art. 3.
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje temu, komu przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Nie mają biernego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione tego prawa prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby legitymujące się obywatelstwa państwa spoza Wspólnoty Korony Ebruzów;
(3) Komisarz.

Art. 4.
1. Komisarz jest stałym organem federalnym właściwym w federalnych sprawach wyborczych.
2. Komisarza powołuje i odwołuje Król.
3. Nie można odwołać Komisarza w trakcie procedury wyborczej, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające nawiązanie kontaktu z Komisarzem. Wystąpienie tych okoliczności co do ich rodzaju, natury lub częstotliwości wystąpienia musi być podane w akcie odwołania Komisarza.

Art. 5.
1. Komisarz w zakresie swoich funkcji wyborczych korzysta z sędziowskiej niezawisłości.
2. Komisarz obowiązany jest do zachowania tajemnicy wyborczej.

Rozdział II
Przeprowadzanie wyborów Premiera

Art. 6.
1. Wybory zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu wyborów zawiera:
(1) termin zgłaszania kandydatów, nie krótszy aniżeli siedem dni od dnia zarządzenia wyborów;
(2) termin zakończenia głosowania, nie krótszy aniżeli trzeciego dnia od dnia ogłoszenia listy kandydatów.

Art. 7.
Postanowienie o zarządzeniu wyborów Premiera wydaje i ogłasza się w ciągu trzech dni od zrzeczenia się urzędu przez Premiera lub jego odwołania z urzędu i nie później niż na siedem dni przed zakończeniem jego kadencji.

Art. 8.
1. Kandydata na Premiera ma prawo zgłosić obywatel Królestwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Kandydatów w wyborach zgłasza się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonej pod działalność Komisarza.
3. Komisarz odmawia zarejestrowania kandydata:
(1) jeśli został zgłoszony po upływie wyznaczonego terminu;
(2) jeśli jest nim osoba, która nie posiada biernego prawa wyborczego.
4. Komisarz informuje o przyjęciu bądź odrzuceniu poszczególnych kandydatur najpóźniej w dniu następującym po terminie zgłaszania kandydatów.
5. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów, Komisarz ogłasza ich ostateczną listę.

Art. 9.
1. Głosowanie przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Uprawniony do głosowania oddaje głos na jednego z kandydatów lub głos pusty.
3. Premierem zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.

Art. 10.
1. Ustalając wyniki wyborów, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych;
(4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Wyniki wyborów ogłasza Komisarz.

Art. 10a
1. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia wyborów, tj. w sytuacji równego rozłożenia głosów, Król zarządza drugą turę głosowania.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom, które uzyskały obywatelstwo Królestwa Dreamlandu najpóźniej w dniu zarządzenia drugiej tury.
3. W przypadku równego rozkładu głosów w obu turach, Król zarządza nowe wybory i ponownie otwiera listę kandydatów.

Art. 11.

1. Kadencja Premiera rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów.
2. Jeśli Komisarz nie ogłosi wyników wyborów najpóźniej w ostatnim dniu kadencji ustępującego Premiera, jego kadencja ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnej kadencji.

Rozdział III
Odwoływanie Premiera

Art. 12.
1. Wniosek o zarządzenie głosowania powszechnego w sprawie odwołania Premiera może złożyć Parlament lub grupa co najmniej trzech obywateli Królestwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Wniosek składa się do Króla.
3. Wniosek składa się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonej pod działalność Króla.
4. (uchylony).

Art. 13.
1. Głosowanie powszechne w sprawie odwołania Premiera z urzędu zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu głosowania powszechnego w sprawie odwołana Premiera:
(1) powinno zostać wydane i ogłoszone w ciągu trzech dni od skutecznego złożenia wniosku, o którym mowa w art. poprzedzającym;
(2) zawiera termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli trzy dni.

Art. 14.

1. Głosowanie powszechne przeprowadza Komisarz.
2. W głosowaniu powszechnym można oddawać głosy za lub przeciw odwołaniu Premiera.
3. Do odwołania Premiera wymagana jest bezwzględna większość głosów.
4. Ustalając wyniki głosowania powszechnego, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych.
(4) liczbę głosów oddanych za i przeciw odwołaniu Premiera.
5. Wyniki głosowania powszechnego ogłasza Komisarz, stwierdzając w obwieszczeniu o dokonaniu lub niedokonaniu odwołania Premiera.
6. Obywatelowi przysługuje skarga do Sąd Królestwa na poprawność przeprowadzenia głosowania powszechnego.

Rozdział IV
Skargi wyborcze

Art. 15.
1. W ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników wyborów każdy obywatel Królestwa może wnieść do Sądu Królestwa skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów. Prezes Sądu Królestwa ogłasza o wniesieniu skargi.
2. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.
3. Sąd Królestwa rozpoznaje skargi w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.
4. Do czasu rozpatrzenia skargi nie można rozpocząć kadencji wybranego organu.

Art. 16.
W razie stwierdzenia zasadności co najmniej jednej skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów, Sąd Królestwa orzeka nieważność wyborów, jeżeli stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, iż mogły istotnie wpłynąć na wynik wyborów; w przeciwnym wypadku Sąd Królestwa orzeka o ważności wyborów mimo stwierdzonych uchybień.

Art. 17.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.

USTAWA FEDERALNA
z dnia 20 października 2013 r.

o referendach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendów, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 13 ust. 1 Karty Konstytucyjnej.
2. Ilekroć ustawa mówi o:
(1) referendum rozumie się przez nie procedurę, w której decyzję w przedstawionej sprawie podejmują w głosowaniu bezpośrednim wszyscy uprawnieni do głosowania,
(2) referendum ogólnokrajowym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie całego Królestwa,
(3) referendum lokalnym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie co najmniej jednego baliwatu,
(4) uprawnionych do głosowania rozumie przez nich tych, którzy w momencie zarządzania referendum pozostawali obywatelami Królestwa.

Art. 2.
Nie przeprowadza się referendum w sprawie amnestii.

Art. 2a.
(uchylony).

Rozdział II
Referendum ogólnokrajowe

Art. 3.
1. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Parlament Królewski lub grupę co najmniej 3 obywateli.
2. (uchylony).
3. Referendum ogólnokrajowe może być zarządzone w sprawie przyjęcia zmian Karty Konstytucyjnej. Zmiany Karty Konstytucyjnej uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż połowa wyborców biorących udział w głosowaniu.
4. (uchylony).

Art. 4.
Referendum ogólnokrajowe powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 art. poprzedzającego.

Rozdział III
Referendum lokalne

Art. 5.
1. Referendum lokalne przeprowadzane na terenie baliwatu zarządza Król.
2. (uchylony).

Art. 6.
(uchylony).

Rozdział IV
Zarządzanie referendum

Art. 7.
Wniosek o zarządzenie referendum powinien określać przedmiot, który ma zostać poddany pod głosowanie poprzez wskazanie pytania referendalnego albo pytań referendalnych lub proponowanych wariantów rozwiązań.

Art. 8.
1. Referendum zarządza się poprzez ogłoszenie postanowienia, w którym określa się datę rozpoczęcia i zakończenia referendum oraz elementów wskazanych we wniosku o zarządzenie referendum, o których mowa w art. poprzedzającym.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. poprzedzającym powinno być ogłoszone co najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia referendum.
3. Referendum trwa co najmniej 7 dni.

Rozdział V
Przeprowadzanie referendum

Art. 9.
1. Komisarz Wyborczy Królestwa, zwany w dalszej części „Komisarzem”, zapewnia organizację i przeprowadzenie referendum.
2. Królewskie Służby Informatyczne są zobowiązane do współpracy z Komisarzem w zakresie zapewnienia należytych warunków technicznych dla przeprowadzenia referendum.

Art. 10.
1. Komisarz w pierwszym dniu referendum obwieszcza o jego rozpoczęciu oraz podaje adres internetowy do formularza głosowania i załącza do obwieszczenia spis uprawnionych do głosowania wraz z Numerami Identyfikującymi Mieszkańca, zwanymi dalej „NIM”.
2. (uchylony).
3. Do procedury referendalnej art. 4 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 4 kwietnia 2016 roku Ordynacja wyborcza, stosuje się odpowiednio.

Art. 11.
1. Referendum przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Odnośnik do formularza głosowania powinien być wyraźnie oznaczony na witrynie głównej:
(1) Królestwa podczas referendum ogólnokrajowego,
(2) każdego baliwatu podczas referendum lokalnego.
3. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
4. Elektroniczny formularz głosowania umożliwia głosującym oddanie głosu pustego.

Art. 12.
Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania, przy czym sposób przeprowadzania głosowania powinien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu NIM.

Art. 13.
1. W czasie trwania referendum nie publikuje się żadnych informacji dotyczących dotychczasowych wyników, za wyjątkiem informacji o dotychczasowej frekwencji. Informacje o frekwencji może publikować Komisarz.
2. (uchylony).

Art. 14.
1. Komisarz dokonuje ogłoszenia wyników referendum wraz z podaniem frekwencji:
(1) dla całego Królestwa w przypadku referendum ogólnokrajowego,
(2) dla baliwatu w przypadku referendum lokalnego.
2. (uchylony).

Art. 15.
Każdy uprawniony do głosowania może wnieść skargę na poprawność przeprowadzenia referendum. Przepisy dotyczące skargi na przeprowadzenie wyborów zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 4 kwietnia 2016 roku Ordynacja wyborcza stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Przepisy karne

Art. 16.
(uchylony).

Art. 17.
(uchylony).

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 18.
(uchylony).

Art. 19.
1. Uchyla się Dekret Królewski z dnia 28 marca 2008 roku z późniejszymi zmianami o referendum ogólnonarodowym.
2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

o postępowaniu administracyjnym

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.,

stanowimy, co następuje:


Art. 1. 1. Dekret reguluje sposób wykonywania administracji publicznej przez organy rządu federalnego.
2. Dekret nie ma zastosowania do:
1) Króla;
2) Królewskich Służb Informatycznych;
3) moderatorów.
3. Dekret nie ma zastosowania do postępowań szczególnych, uregulowanych w odrębnych ustawach lub dekretach.

Art. 2. 1. Właściwość organu do załatwienia sprawy wynika z przepisów o jego zadaniach i kompetencjach.
2. Stroną w postępowaniu administracyjnym jest, kogo praw lub obowiązków dotyczy sprawa.

Art. 3. 1. Postępowanie administracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, odbywa się jawnie i publicznie w sekcji państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonej pod działalność organu załatwiającego sprawę.
2. (uchylony).
3. Wezwania i zawiadomienia wysyła się adresatom wiadomością prywatną za pośrednictwem forum.

Art. 4. 1. Aktami urzędowymi wydawanymi w postępowaniu administracyjnym są decyzje, postanowienia, wezwania i zawiadomienia.
2. Akt urzędowy zawiera co najmniej oznaczenie jego rodzaju, oznaczenie organu wydającego, wskazanie podstawy prawnej, właściwą jego substancję i podpis osoby wydającej.

Art. 5. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony albo, jeżeli przepis szczególny tak stanowi lub przemawia za tym natura sprawy, z urzędu.
2. Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego, złożony organowi, który nie jest właściwy do jej załatwienia, organ ten przekazuje organowi właściwemu.
3. Jeżeli nie ma podstawy prawnej do załatwienia sprawy albo załatwienie sprawy nie należy do administracji publicznej, wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 6. Jeżeli postępowanie administracyjne wszczął organ niewłaściwy do załatwienia sprawy, to organ ten przekazuje dalsze prowadzenie postępowania organowi właściwemu.

Art. 7. 1. Organ załatwiający sprawę bada ją wnikliwie, dążąc do ustalenia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy.
2. Dowodem może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem może być złożone organowi załatwiającemu sprawę oświadczenie strony lub innego uczestnika postępowania.
3. Organ załatwiający sprawę ocenia moc poszczególnych dowodów swobodnie, z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania.

Art. 8. 1. Strona wskazuje organowi załatwiającemu sprawę znane jej istotne okoliczności sprawy oraz dowody tychże.
2. Organ załatwiający sprawę może, jeżeli to potrzebne, wzywać strony i inne osoby do wykonania albo zaniechania określonych czynności, w szczególności do złożenia zeznań. Może nadto wzywać inne organy państwa do udzielenia mu znanych tym organom informacji.

Art. 9. Postanowienie wydaje się dla załatwienia poszczególnej kwestii wynikłej w toku postępowania.

Art. 10. 1. Sprawę załatwia się, gdy tylko stało się to możliwe. Jeżeli natura sprawy pozwala na to, a interes strony się temu nie sprzeciwia, sprawę można załatwić w części. Sprawa powinna być załatwiona w całości najpóźniej 14. dnia od daty złożenia wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego albo od daty wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu.
2. Sprawę załatwia się decyzją. Decyzja rozstrzyga sprawę albo w inny sposób kończy postępowanie administracyjne.
3. Postępowanie administracyjne umarza się, jeżeli:
1) zgodnie wniosły o to strony:
2) postępowanie to stało się bezprzedmiotowe;
3) sprawa została już załatwiona;
4) załatwienie sprawy nie należy do administracji publicznej albo brak podstawy prawnej do załatwienia sprawy.

Art. 11. 1. Organ załatwiający sprawę może wznowić postępowanie w załatwionej sprawie, jeżeli:
1) dowody, na podstawie których ustalono istotne okoliczności faktyczne sprawy, okazały się fałszywe;
2) decyzję wydano wskutek przestępstwa;
3) strona bez swojej winy nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym;
4) wyszły na jaw nowe istotne okoliczności faktyczne sprawy, w czasie załatwienia sprawy nieznane organowi załatwiającemu sprawę oraz co najmniej jednej ze stron.
2. Postępowanie administracyjne wznawia się z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 na wniosek strony albo z urzędu.
3. Postępowanie administracyjne wznawia się z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 3 na wniosek wspomnianej tam strony, złożony najpóźniej 7. dnia od daty, gdy strona ta dowiedziała się o tym postępowaniu.
4. Postępowanie administracyjne wznawia się z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 4 na wniosek strony, której nieznane były wspomniane tam okoliczności, złożony najpóźniej 7. dnia od daty, gdy okoliczności te stały się tej stronie znane.
5. Wznowiwszy postępowanie, organ załatwiający sprawę w potrzebnym zakresie bada sprawę ponownie, następnie, stosownie do poczynionych ustaleń, pozostawia decyzję wcześniejszą w mocy albo nową decyzją załatwia sprawę na nowo, w całości lub w części.

Art. 12. W ustawie federalnej z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Akt urzędowy wydany w postępowaniu administracyjnym uważa się za ogłoszony, gdy opublikowano go w wątku, w którym odbywa się to postępowanie administracyjne. Akt należący do określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym uważa się za ogłoszony, gdy opublikowano go w wątku, w którym odbywa się postępowanie sądowe, w którym został wydany.”.

Art. 13. W dekrecie królewskim z dnia 1 kwietnia 2017 r. — Przepisy wprowadzające dekret królewski o publikacji aktów normatywnych w art. 2 w ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) dekret królewski z dnia 6 kwietnia 2017 r. o postępowaniu administracyjnym;”.

Art. 14. Dekret wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2017 r.

Alfred, r.
Avatar użytkownika
Alfred
 
Posty: 1142
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 18:12
Numer GG: 47634183

Re: [DEBATA] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Konrad Samanti » 26 cze 2017, 10:49

Wysoka Izbo,

Otwieram debatę nad wnioskiem Jego Królewskiej Mości do dnia 3 Lipca 2017.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [DEBATA] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez PTR » 1 lip 2017, 16:35

Towarzyszu Marszałku,

Z góry poproszę o przedłużenie debaty. Do projektu będę miał uwagi, natomiast przygotować je mogę dopiero w poniedziałek 3 lipca (a chciałbym, żeby były one podstawą do dyskusji). Z góry dziękuję za wyrozumiałość.
/-/ bryg. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego

"Wandejskiej lawiny się nie boimy. Zapraszamy!" Daniel von Witt, 24 listopada 2014 r.
Avatar użytkownika
PTR
Premier Rządu Królewskiego
 
Posty: 3695
Dołączył(a): 21 lut 2013, 16:31

Re: [DEBATA] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez PTR » 3 lip 2017, 14:00

Towarzysze,

Powyższa ustawa, przedstawiona przez Króla jest niczym więcej niż zabawą w "gorącego kartofla" w wykonaniu Monarchy. On sam nie ukrywa tego w uzasadnieniu - chcę uniknąć podważania powagi i prestiżu tronu (to, czy takowe obecnie występują jest osobną, w mojej opinii dyskusyjną sprawą) przez zajmowanie się kontrowersyjną obecnie sprawą administracji forum. O ile jednak jestem w stanie dostrzec powody dla chęci odcięcia się od odpowiedzialności za trudne decyzje i uniknięcia krytyki za poszanowanie prawa, o tyle sposób w jaki chce się od tego odciąć uważam za skrajnie nieodpowiedzialny.

Proponowana reforma jest niczym innym jak podrzuceniem kukułczego jaja. Proponowanie wprowadzenia instytucji bana, przy jednoczesnym umyciu rąk i zrzeknięciu się tego narzędzia jest w mojej opinii podyktowane nie tylko politycznym tchórzostwem, ale i osobistą niechęcią wobec obecnego Rządu. Monarcha doskonale zdaje sobie sprawę, że będąca obecnie u władzy partia nie tylko nie zastosowałaby takiego narzędzia (administracyjnej egzekucji), ale jest przeciwna jego istnieniu w jakiejkolwiek formie. Było to kilkukrotnie zaznaczane w publicznych dyskusjach. W takiej sytuacji wprowadzanie takiego prawa nabiera charakteru walki politycznej - otwiera bowiem Rząd na kolejne zarzuty, że posiada pewne uprawnienie, ale z niego nie korzysta.

Zdaję sobie sprawę, że wpychanie temu Rządowi kolejnego źródła kontrowersji jest na rękę Monarsze i nie powinno nikogo dziwić. Dziwi mnie jednak, że jest on chętny, aby dla swojego "dobrego imienia" poświęcić stabilność państwa. Przekazanie bowiem uprawnienia tego typu w ręce rządu da tyle, że stanie się ono wiecznym punktem zapalnym, niezależnie kto będzie u władzy, a kto w opozycji. Tematem sporów będzie nie korzystanie z uprawnień, bądź korzystanie z nich. To jest przepis na ciągły konflikt o nadużycie/niedoużycie uprawnień moderatorskich.

Podsumowując - o ile głębsza reforma administracji forum jest czymś, co należałoby przeprowadzić, a Król - skoro sam tego chce - może zostać odciążony od nieprzyjemnych obowiązków i pozostawiony wąchaniu perfum, oglądaniu wystaw obrazów w pałacowych korytarzach i podziwianiu przed lustrem rozmiarów swojego prestiżu, o tyle przekazanie tych obowiązków Rządowi jest przepisem na potrojenie konfliktów, które i tak szarpią naszą polityką. Dlatego też apeluję o głosowanie przeciwko temu projektowi.
/-/ bryg. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego

"Wandejskiej lawiny się nie boimy. Zapraszamy!" Daniel von Witt, 24 listopada 2014 r.
Avatar użytkownika
PTR
Premier Rządu Królewskiego
 
Posty: 3695
Dołączył(a): 21 lut 2013, 16:31

Re: [DEBATA] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez الوـس » 3 lip 2017, 14:53

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

zwracam uwagę na fakt, iż właśnie uczestniczymy w biegunce legislacyjnej.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Daniel von Witt » 3 lip 2017, 14:59

PTR napisał(a):Monarcha doskonale zdaje sobie sprawę, że będąca obecnie u władzy partia nie tylko nie zastosowałaby takiego narzędzia (administracyjnej egzekucji), ale jest przeciwna jego istnieniu w jakiejkolwiek formie. Było to kilkukrotnie zaznaczane w publicznych dyskusjach.

W praktyce wygląda to jednak tak, że Ministrowi Sprawiedliwości nie chce się podejmować postępowań przygotowawczych wobec podejrzanych, Premier banuje ludzi bez procesu "w stanie wyższej konieczności", a na składane zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstw - nie reaguje. Taka jest komunistyczna egzekutywa i poszanowanie prawa.
Aluś de la Ciprofloksja, Prezes Sądu Królestwa napisał(a):(...) zwracam uwagę na fakt, iż właśnie uczestniczymy w biegunce legislacyjnej.

Bardzo błyskotliwa i niezwykle wiele wnosząca do dyskusji uwaga.

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14674
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Konrad Samanti » 3 lip 2017, 21:54

Wysoka Izbo,

Na wniosek Lorda Radzieckiego przedłużam debatę do 8 Lipca 2017.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [DEBATA] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Konrad Samanti » 11 lip 2017, 21:38

Wysoka Izbo,

Otwieram glosowanie nad projektem ustawy Jego Krolewskiej Mosci. Glosowanie potrwa do 18 Lipca 2017.

Karta do glosowania:
(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt:
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez الوـس » 11 lip 2017, 21:50

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez RvdF » 13 lip 2017, 08:00

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt:
Obrazek
Avatar użytkownika
RvdF
 
Posty: 23
Dołączył(a): 24 maja 2017, 15:28
Lokalizacja: Buuren (Unia Saudadzka), Elder (Luskania)

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Daniel von Witt » 13 lip 2017, 11:00

1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14674
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Oskar ben Grozny Witt » 13 lip 2017, 11:19

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Obrazek
Avatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
deputowany
 
Posty: 930
Dołączył(a): 5 gru 2016, 15:04
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Alhambra
Numer GG: 42085982
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Chamberlain » 13 lip 2017, 18:01

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
Avatar użytkownika
Chamberlain
deputowany
 
Posty: 599
Dołączył(a): 16 maja 2016, 18:46
Numer GG: 62994040

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez matmax » 13 lip 2017, 19:45

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa
Scholandczyk
Avatar użytkownika
matmax
 
Posty: 1207
Dołączył(a): 4 kwi 2013, 20:09

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Siergiusz Asketil » 13 lip 2017, 20:20

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez ABW » 14 lip 2017, 07:52

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
ABW
 
Posty: 826
Dołączył(a): 9 gru 2015, 23:02
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Numer GG: 47635658
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Gaston de Senancour » 16 lip 2017, 15:15

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej
Avatar użytkownika
Gaston de Senancour
 
Posty: 1666
Dołączył(a): 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 17 lip 2017, 01:08

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
 
Posty: 2065
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Torkan Ingawaar » 17 lip 2017, 08:33

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
deputowany
 
Posty: 1135
Dołączył(a): 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Konrad Samanti » 18 lip 2017, 18:26

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [GLOSOWANIE do 18.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Konrad Samanti » 20 lip 2017, 13:03

Wysoka Izbo,

Przedłużam głosowanie do 22.07.2017.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [GLOSOWANIE do 22.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Arsacjusz Arped » 20 lip 2017, 17:10

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Król Baridasu, dziedziczny władca ziemi południowogellońskiej i wschodniosarmackiej
etc. etc.
(—) Arsa Marcasu’un Arped
Avatar użytkownika
Arsacjusz Arped
 
Posty: 30
Dołączył(a): 13 wrz 2016, 19:38
Lokalizacja: Królewskie Miasto Almera

Re: [GLOSOWANIE do 22.07] XXIII/17 Nowa ustawa o forum

Postprzez Konrad Samanti » 22 lip 2017, 18:30

Wysoka Izbo,

Ogłaszam koniec głosowania. W głosowaniu udział wzięło 13 z 16 uprawnionych lordów, przy 7 głosach za, 4 wstrzymujących, i 2 przeciw. Ogłaszam, iż Parlament ustawę przyjął.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13


Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron