[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] XXII/17 Reforma ustrojowa

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Alfred » 23 cze 2017, 21:58

Wysoka Izbo,

przedkładam projekt szerokiej nowelizacji Karty Konstytucyjnej. Cele ustawy są następujące: ugruntowanie i wzmocnienie ustrojowej pozycji Izby; racjonalizacja procesu stanowienia prawa; zaprowadzenie jasnego i wyraźnego podziału kompetencji wykonawczych między Królem a Rządem Królewskim; oraz nadanie faktycznej treści federalnemu ustrojowi państwa.

Nad pracami konstytucyjnymi prowadzonymi na początku 2016 roku, których owocem jest Karta Konstytucyjna, unosił się duch nieufności do legislatywy. Nie bez przyczyny zresztą; w kryzysowych latach 2014 — 2016 organy prawodawcze okazywały się niewydolne i rzadko stawały na wysokości stawianych przed nimi zadań. Te doświadczenia przesądziły o tym, jak ukształtowano pozycję Izby pomiędzy naczelnymi organami państwa, a więc, że tryb jej powoływania przekazano w całości do unormowania w ustawie albo dekrecie.

Dziś, to jest niemal półtora roku później, możemy stwierdzić, że w praktyce dokonała się petryfikacja Izby w formule zgromadzenia ludowego. Tak funkcjonujący parlament okazał się zdolny w miarę sprawnie wykonywać swoje kompetencje. Jednocześnie nie sposób wyobrazić sobie powrotu do legislatywy przedstawicielskiej; brakuje nieodzownego czynnika stałej i wysokiej aktywności co najmniej dwóch konkurencyjnych ugrupowań politycznych. Stąd proponuję wpisanie aktualnego, utrwalonego kształtu Izby do Karty Konstytucyjnej, która będzie przez to lepiej wypełniać swoje funkcje organizacyjne i gwarancyjne.

Należy do dreamlandzkiej tradycji ustrojowej, że władza prawodawcza sprawowana jest zarówno przez organ pochodzący od wspólnoty państwowej, jak i przez Króla. Uznając ewolucję systemu politycznego, jaka dokonała się za panowania mojego Poprzednika, proponuję zmianę stosunków między monarchą a Izbą w tym zakresie — na korzyść tej drugiej.

Sugeruję więc, aby stanowienie prawa na poziomie ustawowym odbywało się co do zasady przez współdziałanie Króla i Izby, to znaczy: poprzez uchwalenie ustawy przez Izbę i jej usankcjonowanie przez Króla albo poprzez wydanie dekretu przez Króla i jego zatwierdzenie przez Izbę. Przy tym tak monarsze, jak i parlamentowi byłby właściwy pewien obszar wyłącznego prawodawstwa: w przypadku Króla, sprawy sukcesji królewskiej, regencji, zaszczytów państwowych, organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego, zaś w przypadku, zaś w przypadku Izby, zmiany Karty Konstytucyjnej oraz sprawy organizacji i funkcjonowania Izby; w tym zakresie ustawy nie potrzebowałyby sankcji, a dekrety zatwierdzenia.

Tak skonstruowany system uzupełniałyby dwa elementy. Izba, jako reprezentująca suwerena, miałaby nad monarchą tę przewagę, że mogłaby jego weto odrzucić kwalifikowaną większością głosów. Z kolei Król, z uwagi na jego rolę gwaranta, mógłby od Izby zażądać zatwierdzenia dekretu w trybie pilnym (głosowanie 48-godzinne).

W dziedzinie władzy wykonawczej proponuję wprowadzenie ograniczonej właściwości monarchy (do spraw obywatelstwa dreamlandzkiego, państwowej infrastruktury informatycznej, stosunków międzynarodowych i obronności) i domniemanie kompetencji na rzecz Rządu Królewskiego. Król sprawowałby więc wykonawstwo w zakresie podyktowanym jego funkcją głowy państwa, a także, zgodnie ze sprawdzającą się w praktyce tradycją, w newralgicznych sprawach infrastruktury informatycznej. Jednocześnie proponuję wzmocnienie prerogatyw Króla jako głowy państwa — przyznanie mu prawa łaski oraz możliwości wprowadzania, w razie konieczności, stanów nadzwyczajnych. W ten sposób odbywałoby się w szczególności zastąpienie Izby w przypadku zapaści demograficznej.

Wreszcie proponuję znaczne wzmocnienie pozycji rządów krajowych poprzez ograniczenie zakresu prawodawstwa federalnego i ustanowienie domniemania kompetencji prawodawczych na rzecz krajów. Sprawy o kluczowym znaczeniu dla państwa albo z natury ściśle związane z „centralą” byłyby objęte wyłącznym prawodawstwem rządu federalnego, w innych (szczególnie w zakresie prawa karnego, cywilnego i gospodarczego) prawo federalne współistniałoby z krajowym, korzystając z pierwszeństwa przed tym drugim. Dopuszczalne byłoby powierzenie wykonawstwa prawa federalnego rządom krajowym, ale nie odwrotnie.

Wysoka Izbo, przedłożona ustawa przyniesie Królestwu wzmocnienie demokracji, zwiększenie potencjału Króla jako gwaranta oraz urzeczywistnienie się federalizmu z prawdziwego zdarzenia. Liczę na Izby poparcie w realizacji tych słusznych celów.

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia …

o zmianie Karty Konstytucyjnej

Art. 1. W Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1:
a) w ust. 2 wyraz „Naród” zastępuje się wyrażeniem „wspólnota obywateli dreamlandzkich”,
b) uchyla się ust. 3;
2) w art. 2:
a) w ust. 6 wyrażenie „może być utworzony” zastępuje się wyrażeniem „może być, w drodze edyktu, utworzony przez Króla”,
b) w ust. 7 wyrażenie „może być zlikwidowany” zastępuje się wyrażeniem „może być, w drodze edyktu, zlikwidowany”,
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Rządy krajowe sprawują prawodawstwo krajowe i wykonawstwo prawa krajowego. Sprawują także wykonawstwo prawa federalnego, w zakresie określonym przez to samo.”,

d) uchyla się ust. 10;
3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

Art. 6. [Prawodawstwo]
1. Karta Konstytucyjna jest prawem podstawowym państwa. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.
2. Władza prawodawcza dzieli się między rząd federalny a rządy krajowe.
3. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie wyłączności zmiany Karty Konstytucyjnej oraz sprawy: państwowej infrastruktury informatycznej; obywatelstwa dreamlandzkiego; praw i obowiązków cudzoziemców i apatrydów; waluty państwowej; terytorium państwa; symboli i zaszczytów państwowych; stosunków międzynarodowych; organizacji, funkcjonowania i finansów rządu federalnego.
4. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie konkurencyjności sprawy: prawa karnego, prawa cywilnego, obronności, działalności gospodarczej, edukacji, pomocy socjalnej.
5. Prawodawstwo krajowe obejmuje sprawy nieobjęte prawodawstwem federalnym oraz sprawy objęte prawodawstwem federalnym na zasadzie konkurencyjności, jeżeli i na ile rząd federalny nie wykonał swoich uprawnień prawodawczych w tym zakresie.
6. Prawodawstwo federalne sprawują Parlament Królewski, Król, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie. Parlament Królewski uchwala ustawy, Król wydaje dekrety i edykty, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie wydają rozporządzenia.
7. Ustawą zmienia się Kartę Konstytucyjną, stanowi prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego. Dekretem stanowi się prawo w sprawach sukcesji królewskiej, regencji, zaszczytów państwowych, organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego. Ustawą lub dekretem stanowi się prawo w pozostałych sprawach objętych prawodawstwem federalnym; w tym zakresie ustawy i dekrety mogą zmieniać i uchylać się wzajemnie.
8. Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia zawartego w ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym. Edykt wydaje się z upoważnienia zawartego w Konstytucji, ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym.
9. Ustawy, dekrety, rozporządzenia i edykty ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym przed ich wejściem w życie.”
.

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

Art. 8. [Król]
1. Król jest głową państwa.
2. Król jest strażnikiem porządku konstytucyjnego i praworządności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa; źródłem sprawiedliwości i zaszczytów państwowych; gwarantem ciągłości władzy państwowej.
3. Król sprawuje prawodawstwo zgodnie z Kartą Konstytucyjną. Król sprawuje wykonawstwo w sprawach obywatelstwa dreamlandzkiego, państwowej infrastruktury informatycznej, stosunków międzynarodowych i obronności wespół z Premierem Rządu Królewskiego, właściwymi ministrami i innymi organami państwa, zgodnie z podziałem uprawnień i obowiązków określonym prawem.
4. Król jest najwyższym przedstawicielem dyplomatycznym państwa i jako taki w szczególności: wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada traktaty, przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.
5. Król może: umorzyć trwające postępowanie karne; złagodzić albo darować karę wymierzoną przez Sąd Królestwa albo inny organ karzący; zatrzeć skazanie; zarządzić, w drodze edyktu, amnestię; zarządzić, w drodze edyktu, abolicję.
6. Król może na określony czas, nie dłuższy niż 90 dni, powołać regenta albo radę regencyjną. Regent albo rada regencyjna wykonuje uprawnienia i obowiązki Króla.”
.

5) art. 9 otrzymuje brzmienie:

Art. 9. [Parlament Królewski]
1. Parlament Królewski stanowi reprezentację woli wspólnoty obywateli dreamlandzkich i sprawuje, zgodnie z Kartą Konstytucyjną, prawodawstwo.
2. Obywatel dreamlandzki ma prawo zasiadać w Parlamencie Królewskim. Król powołuje go w skład Parlamentu Królewskiego na jego wniosek. Ustawą może być ustanowiony wymóg określonego stażu obywatelskiego lub niekaralności dla powołania w skład Parlamentu Królewskiego.
3. Parlament Królewski podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli Karta Konstytucyjna nie stanowi inaczej.
4. Pracę Parlamentu Królewskiego organizuje Marszałek Parlamentu Królewskiego; przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków korzysta on z pomocy Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego. Marszałka i Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego wybiera Parlament Królewski.”
.

6) po art. 9 dodaje się art. 9a i 9b w brzmieniu:

Art. 9a. [Procedura ustawodawcza]
1. Projekt ustawy może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego, minister w zakresie swojej właściwości. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną może przedłożyć: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego. Projekt ustawy stanowiącej prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego może przedłożyć tylko członek Parlamentu Królewskiego.
2. Parlament Królewski debatuje, a następnie głosuje nad przedłożonym projektem ustawy. Parlament Królewski uchwala ustawę zwykłą większością głosów, a ustawę zmieniającą Kartę Konstytucyjną większością dwóch trzecich głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
3. Król, najpóźniej 14. dnia od daty doręczenia, zatwierdza i ogłasza doręczoną mu ustawę albo odmawia jej zatwierdzenia. Jeżeli doręczona Królowi ustawa zmienia Kartę Konstytucyjną albo stanowi prawo wyłącznie w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego, Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza ją.
4. Marszałek Parlamentu Królewskiego przedkłada Parlamentowi Królewskiemu ustawę, której zatwierdzenia Król odmówił. Parlament Królewski głosuje nad przedłożoną mu ustawą i uchwala ją powtórnie, większością trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną powtórnie ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
5. Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza doręczoną mu, powtórnie uchwaloną ustawę.

Art. 9b. [Procedura zatwierdzenia dekretu]
1. Dekret podlega przed wejściem w życie zatwierdzeniu przez Parlament Królewski, chyba że stanowi prawo wyłącznie w zakresie określonym art. 6 ust. 7 zd. 2.
2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu; może przy tym zażądać pilnego zatwierdzenia tego dekretu.
3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Jeżeli Król zażądał pilnego zatwierdzenia dekretu, Parlament Królewski głosuje nad nim przez 48 godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.”
.

7) w art. 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rząd Królewski sprawuje wykonawstwo prawa federalnego w zakresie, w jakim nie jest ono zastrzeżone Królowi albo powierzone rządom krajowym.”,

b) uchyla się ust. 2,
c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Członkowie Parlamentu Królewskiego mają prawo zadawać pytania Premierowi Rządu Królewskiego i ministrom. Adresat pytania udziela odpowiedzi najpóźniej 14. dnia od dnia zadania pytania.”.

8) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

Art. 12a. [Stany nadzwyczajne]
1. Na czas wojny Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wojenny.
2. W przypadku zagrożenia bytu państwa lub porządku konstytucyjnego, którego nie da się usunąć konstytucyjnymi środkami, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wyjątkowy na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Na czas trwania stanu wojennego lub wyjątkowego prawa człowieka i obywatela mogą być zawieszone; w szczególności na czas trwania stanu wojennego mogą być zawieszone prawa obywateli państw nieprzyjacielskich.
4. Jeżeli liczba członków Parlamentu Królewskiego nie przekracza 5, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan klęski aktywnościowej.
5. Na czas trwania stanu klęski aktywnościowej zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 9a ust. 3 zd. 2, ust. 4 i 5 oraz art. 9b Karty Konstytucyjnej. Dekretem stanowi się prawo w całym zakresie prawodawstwa federalnego. Kompetencje Króla, wykonywane w normalnych warunkach na wniosek albo za zgodą Parlamentu Królewskiego, wykonuje on bez takiego wniosku albo zgody.
6. Król, w drodze edyktu, zakańcza trwający stan wojenny, stan wyjątkowy albo stan klęski aktywnościowej, gdy ustały przyczyny jego wprowadzenia.”

9) uchyla się art. 13;
10) użyty, w różnych liczbie i przypadku, w art. 4 ust. 5, art. 5, art. 7 ust. 5 i art. 11 ust. 7 wyraz „ustawa” zastępuje się wyrażeniem „ustawa albo dekret” w odpowiedniej liczbie i przypadku.

Art. 2. Pozostają w mocy dekret królewski z dnia 4 kwietnia 2016 r. o Parlamencie Królewskim oraz uchwała Parlamentu Królewskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. [regulamin Parlamentu Królewskiego]; uważa się je za ustawy.

Art. 3. Ustawa konstytucyjna wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

K A R T A   K O N S T Y T U C Y J N A
z dnia 9 lutego 2016 r.

Art. 1. [Naczelne zasady ustroju]
1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.
2. Suwerenem i źródłem władzy w Królestwie Dreamlandu jest wspólnota obywateli dreamlandzkich.
3. (uchylony).

Art. 2. [Ustrój terytorialny]
1. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z krajów. Krajami są Domena Królewska i kraje federacji.
2. Król sprawuje zwierzchnictwo nad krajami. Na czele Domeny Królewskiej i krajów federacji przyłączonych do Królestwa Dreamlandu na mocy traktatów stoi Król lub powoływany przez niego przedstawiciel. W pozostałych krajach federacji, jeżeli ich akty zasadnicze nie przewidują, że na ich czele stoi przedstawiciel powoływany przez Króla, organy stojące na czele tych krajów federacji obowiązane są składać Królowi homagium w ciągu 7 dni od ich wyłonienia; w przeciwnym wypadku ich wyłonienie jest nieważne.
3. Ustrój kraju określa jego akt zasadniczy. Król nadaje akt zasadniczy Domenie Królewskiej. Akty zasadnicze krajów federacji przyjmuje się w referendach krajowych.
4. Kraje mogą być samorządne. Na terytorium kraju może obowiązywać prawo krajowe.
5. Referenda krajowe i wybory krajowe przeprowadza organ wyborczy Królestwa Dreamlandu.
6. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, utworzony przez Króla na:
(1) nowym terytorium Królestwa - na mocy traktatu o akcesji innego państwa wirtualnego do Królestwa Dreamlandu;
(2) dotychczasowym terytorium Królestwa - na:
a) mocy woli obywateli istniejącego kraju federacji wyrażonego w referendum krajowym w sprawie jego podziału;
b) wniosek co najmniej pięciu obywateli Domeny Królewskiej złożony do Króla w sprawie wyodrębnienia z niej kraju federacji.
7. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, zlikwidowany przez Króla, a jego terytorium włączone do Domeny Królewskiej wtedy, gdy w co najmniej dwóch wyborach lub referendach ogólnonarodowych przeprowadzonych na przestrzeni pół roku frekwencja w danym kraju federacji wynosiła co najwyżej trzech uprawnionych do głosowania.
8. Za zasługi dla Królestwa Dreamlandu Król może nadać obywatelowi lenno w Domenie Królewskiej.
9. Rządy krajowe sprawują prawodawstwo krajowe i wykonawstwo prawa krajowego. Sprawują także wykonawstwo prawa federalnego, w zakresie określonym przez to samo.
10. (uchylony).

Art. 3. [Wolności]
1. Wszyscy ludzie są wolni.
2. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność dobrowolnych zrzeszeń.
3. Partie polityczne zrzeszają obywateli Królestwa Dreamlandu w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
4. Zabrania się tworzenia i działalności dowolnych zrzeszeń, również tajnych, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.
5. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolność wypowiedzi oraz wolność religii.

Art. 4. [Prawa i obowiązki człowieka i obywatela]
1. Wszyscy są wobec prawa równi.
2. Sfera prywatnego życia każdego człowieka jest nienaruszalna.
3. Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nabywa się i traci zgodnie z przepisami ustawy.
4. Obywatel Królestwa Dreamlandu ma prawo udziału w referendum oraz czynne i bierne prawa wyborcze.
5. Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa albo dekret.
6. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i troska o dobro wspólne.
7. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu.

Art. 5. [Ograniczenie wolności i praw]
1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy albo dekretu lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego lub godności człowieka.
2. Pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie albo dekrecie.
3. Królestwo Dreamlandu chroni własność. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie lbo dekrecie oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Art. 6. [Prawodawstwo]
1. Karta Konstytucyjna jest prawem podstawowym państwa. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.
2. Władza prawodawcza dzieli się między rząd federalny a rządy krajowe.
3. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie wyłączności zmiany Karty Konstytucyjnej oraz sprawy: państwowej infrastruktury informatycznej; obywatelstwa dreamlandzkiego; praw i obowiązków cudzoziemców i apatrydów; waluty państwowej; terytorium państwa; symboli i zaszczytów państwowych; stosunków międzynarodowych; organizacji, funkcjonowania i finansów rządu federalnego.
4. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie konkurencyjności sprawy: prawa karnego, prawa cywilnego, obronności, działalności gospodarczej, edukacji, pomocy socjalnej.
5. Prawodawstwo krajowe obejmuje sprawy nieobjęte prawodawstwem federalnym oraz sprawy objęte prawodawstwem federalnym na zasadzie konkurencyjności, jeżeli i na ile rząd federalny nie wykonał swoich uprawnień prawodawczych w tym zakresie.
6. Prawodawstwo federalne sprawują Parlament Królewski, Król, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie. Parlament Królewski uchwala ustawy, Król wydaje dekrety i edykty, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie wydają rozporządzenia.
7. Ustawą zmienia się Kartę Konstytucyjną, stanowi prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego. Dekretem stanowi się prawo w sprawach sukcesji królewskiej, regencji, zaszczytów państwowych, organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego. Ustawą lub dekretem stanowi się prawo w pozostałych sprawach objętych prawodawstwem federalnym; w tym zakresie ustawy i dekrety mogą zmieniać i uchylać się wzajemnie.
8. Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia zawartego w ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym. Edykt wydaje się z upoważnienia zawartego w Konstytucji, ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym.
9. Ustawy, dekrety, rozporządzenia i edykty ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym przed ich wejściem w życie.

Art. 7. [Referendum]
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Królestwa może być przeprowadzone referenudm ogólnonarodowe.
2. Referendum ogólnokrajowe zarządza się z inicjatywy grupy obywateli Królestwa, Parlamentu Królewskiego lub Króla.
3. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król.
4. Na terytorium krajów mogą być przeprowadzane referenda krajowe.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendów ogólnonarodowych i referendów krajowych określa ustawa albo dekret.

Art. 8. [Król]
1. Król jest głową państwa.
2. Król jest strażnikiem porządku konstytucyjnego i praworządności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa; źródłem sprawiedliwości i zaszczytów państwowych; gwarantem ciągłości władzy państwowej.
3. Król sprawuje prawodawstwo zgodnie z Kartą Konstytucyjną. Król sprawuje wykonawstwo w sprawach obywatelstwa dreamlandzkiego, państwowej infrastruktury informatycznej, stosunków międzynarodowych i obronności wespół z Premierem Rządu Królewskiego, właściwymi ministrami i innymi organami państwa, zgodnie z podziałem uprawnień i obowiązków określonym prawem.
4. Król jest najwyższym przedstawicielem dyplomatycznym państwa i jako taki w szczególności: wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada traktaty, przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.
5. Król może: umorzyć trwające postępowanie karne; złagodzić albo darować karę wymierzoną przez Sąd Królestwa albo inny organ karzący; zatrzeć skazanie; zarządzić, w drodze edyktu, amnestię; zarządzić, w drodze edyktu, abolicję.
6. Król może na określony czas, nie dłuższy niż 90 dni, powołać regenta albo radę regencyjną. Regent albo rada regencyjna wykonuje uprawnienia i obowiązki Króla.

Art. 9. [Parlament Królewski]
1. Parlament Królewski stanowi reprezentację woli wspólnoty obywateli dreamlandzkich i sprawuje, zgodnie z Kartą Konstytucyjną, prawodawstwo.
2. Obywatel dreamlandzki ma prawo zasiadać w Parlamencie Królewskim. Król powołuje go w skład Parlamentu Królewskiego na jego wniosek. Ustawą może być ustanowiony wymóg określonego stażu obywatelskiego lub niekaralności dla powołania w skład Parlamentu Królewskiego.
3. Parlament Królewski podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli Karta Konstytucyjna nie stanowi inaczej.
4. Pracę Parlamentu Królewskiego organizuje Marszałek Parlamentu Królewskiego; przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków korzysta on z pomocy Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego. Marszałka i Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego wybiera Parlament Królewski.

Art. 9a. [Procedura ustawodawcza]
1. Projekt ustawy może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego, minister w zakresie swojej właściwości. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną może przedłożyć: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego. Projekt ustawy stanowiącej prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego może przedłożyć tylko członek Parlamentu Królewskiego.
2. Parlament Królewski debatuje, a następnie głosuje nad przedłożonym projektem ustawy. Parlament Królewski uchwala ustawę zwykłą większością głosów, a ustawę zmieniającą Kartę Konstytucyjną większością dwóch trzecich głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
3. Król, najpóźniej 14. dnia od daty doręczenia, zatwierdza i ogłasza doręczoną mu ustawę albo odmawia jej zatwierdzenia. Jeżeli doręczona Królowi ustawa zmienia Kartę Konstytucyjną albo stanowi prawo wyłącznie w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego, Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza ją.
4. Marszałek Parlamentu Królewskiego przedkłada Parlamentowi Królewskiemu ustawę, której zatwierdzenia Król odmówił. Parlament Królewski głosuje nad przedłożoną mu ustawą i uchwala ją powtórnie, większością trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną powtórnie ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
5. Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza doręczoną mu, powtórnie uchwaloną ustawę.

Art. 9b. [Procedura zatwierdzenia dekretu]
1. Dekret podlega przed wejściem w życie zatwierdzeniu przez Parlament Królewski, chyba że stanowi prawo wyłącznie w zakresie określonym art. 6 ust. 7 zd. 2.
2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu; może przy tym zażądać pilnego zatwierdzenia tego dekretu.
3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Jeżeli Król zażądał pilnego zatwierdzenia dekretu, Parlament Królewski głosuje nad nim przez 48 godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.

Art. 10. [Rząd Królewski]
1. Rząd Królewski sprawuje wykonawstwo prawa federalnego w zakresie, w jakim nie jest ono zastrzeżone Królowi albo powierzone rządom krajowym.
2. (uchylony).
3. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.
4. Premier jest wybierany na okres czteromiesięcznej kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.
5. Wybory na urząd Premiera zarządza Król.
6. Kandydatów na Premiera mają prawo zgłaszać partie polityczne i obywatele. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, zgłoszenia kandydata dokonuje Król.
6a. Członkowie Parlamentu Królewskiego mają prawo zadawać pytania Premierowi Rządu Królewskiego i ministrom. Adresat pytania udziela odpowiedzi najpóźniej 14. dnia od dnia zadania pytania.
7. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością 3/5 głosów na wniosek Króla lub członka Parlamentu Królewskiego.
8. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.
9. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.

Art. 11. [Sąd Królestwa]
1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu sprawuje Sąd Królestwa w imieniu Króla.
2. Sąd Królestwa orzeka na podstawie prawa, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.
3. Każdy ma prawo wnieść swoją sprawę przed Sąd Królestwa. Każdy ma ponadto prawo odwołać się od wydanego w jego sprawie wyroku i uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Sąd Królestwa stanowią sędziowie i sędziowie pokoju. Sędziów mianuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Sędziów pokoju powołuje i odwołuje Król na wniosek Parlamentu Królewskiego. Nowo mianowany (powołany) sędzia (sędzia pokoju) obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.
5. Sędziowie są nieusuwalni przed upływem kadencji, chyba że wskutek niezłożenia przysięgi, utraty obywatelstwa, bycia skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym lub wstąpienia do partii politycznej. Sędziowie i sędziowie pokoju przy wykonywaniu swoich funkcji podlegają tylko Karcie Konstytucyjnej. Sędziowie nie mogą być członkami partii politycznych.
6. Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany spośród sędziów i sędziów pokoju przez Króla za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Prezes może być odwołany przez Króla przed upływem kadencji, za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią albo sędzią pokoju.
7. Ustawa albo dekret określi:
1) tryb postępowania przed Sądem Królestwa;
2) ustrój Sądu Królestwa i jego wewnętrzną organizację;
3) warunki bycia mianowanym na urząd sędziego;
4) tryb opróżnienia urzędu sędziego przed upływem kadencji.

Art. 12. [Odpowiedzialność karna i konstytucyjna władz]
1. Za naruszenie Karty Konstytucyjnej lub ustaw albo popełnienie przestępstwa członek Parlamentu Królewskiego, Premier Rządu Królewskiego lub minister odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia grupy obywateli.
2. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej sędziego podczas sprawowania jego mandatu.
3. Za naruszenie Karty lub ustaw albo popełnienie przestępstwa Król odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia Parlamentu Królewskiego. Z chwilą oskarżenia prerogatywy królewskie wykonuje powołany przez Parlament Królewski Regent.
4. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego osoby wymienionej w ust. 1 lub 3 następuje zwolnienie skazanego z piastowanej funkcji oraz wybór następcy zgodnie z Kartą Konstytucyjną i ustawami.

Art. 12a. [Stany nadzwyczajne]
1. Na czas wojny Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wojenny.
2. W przypadku zagrożenia bytu państwa lub porządku konstytucyjnego, którego nie da się usunąć konstytucyjnymi środkami, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wyjątkowy na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Na czas trwania stanu wojennego lub wyjątkowego prawa człowieka i obywatela mogą być zawieszone; w szczególności na czas trwania stanu wojennego mogą być zawieszone prawa obywateli państw nieprzyjacielskich.
4. Jeżeli liczba członków Parlamentu Królewskiego nie przekracza 5, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan klęski aktywnościowej.
5. Na czas trwania stanu klęski aktywnościowej zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 9a ust. 3 zd. 2, ust. 4 i 5 oraz art. 9b Karty Konstytucyjnej. Dekretem stanowi się prawo w całym zakresie prawodawstwa federalnego. Kompetencje Króla, wykonywane w normalnych warunkach na wniosek albo za zgodą Parlamentu Królewskiego, wykonuje on bez takiego wniosku albo zgody.
6. Król, w drodze edyktu, zakańcza trwający stan wojenny, stan wyjątkowy albo stan klęski aktywnościowej, gdy ustały przyczyny jego wprowadzenia.

Art. 13.
(uchylony).
Avatar użytkownika
Alfred
 
Posty: 1133
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 18:12
Numer GG: 47634183

Re: [WNIOSEK] Reforma ustrojowa

Postprzez Konrad Samanti » 25 cze 2017, 13:43

Wysoka Izbo,

Otwieram debatę do dnia 2 Lipca 2017.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez الوـس » 25 cze 2017, 22:09

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

odczuwam krok ze strony Jego Królewskiej Mości za właściwy, jakkolwiek nieco opóźniony w czasie, ale jednak konieczny. Pozwolę sobie jednak przedstawić swoje zastrzeżenia co do niniejszej propozycji.

Pierwszym, głównie estetycznym, zastrzeżeniem jest zastąpienie pojęcia Narodu wspólnotą obywateli dreamlandzkich. Jaki jest cel przedmiotowego zastąpienia? Z pozycji liberalnych naród a wspólnota obywateli danego kraju jest tym samym. Bo na naród składają się jego obywatele. Z pozycji konserwatywnych pojęcie narodu wykłada się inaczej. WKM proponuje zatem zastąpić pojęcie uniwersalne i pojemne określeniem, które jest może bardziej ścisłe, ale mniej koncyliacyjne dla obu stron sporu politycznego.

Po drugie, moje obiekcje budzi pomysł wprowadzenia edyktu, jako kolejnego typu aktu prawodawczego do systemu prawa. Myślę, że obecny katalog aktów jest wystarczający, zaś różnica pomiędzy edyktem a rozporządzeniem dotyczyłaby jedynie organu, który by je wydawał.

Wreszcie, jestem przeciwny takiemu rozumieniu prawa łaski, które pozwala na umorzenie postępowania karnego. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie prerogatywy królewskiej w sposób, który odbiera oskarżonemu prawo do obrony i do oczyszczenia swojego dobrego imienia poprzez uzyskanie prawomocnego wyroku uniewinniającego. Należy wskazać, że ułaskawienie, jak sama nazwa wskazuje, oznacza łaskę organu wobec osoby. W moim odczuciu obala to domniemanie niewinności. Bo czy niewinny potrzebuje łaski? Nie. Niewinny potrzebuje prawdy, która dowodzi jego braku winy. Łaski potrzebuje ten, który zawinił. W ten sposób monarcha może naznaczyć osobę niewinną jaką tą, która tej łaski potrzebuje.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Alfred » 27 cze 2017, 08:59

Wysoka Izbo,

składam autopoprawkę do pierwszego z projektów. Tekst wyróżniony kolorem czerwonym ulega skreśleniu; tekst wyróżniony kolorem zielonym dodaje się do tekstu pierwotnego projektu.

[…]

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

Art. 8. [Król]
1. Król jest głową państwa.
2. Król jest strażnikiem porządku konstytucyjnego i praworządności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa; źródłem sprawiedliwości i zaszczytów państwowych; gwarantem ciągłości władzy państwowej.
3. Król sprawuje prawodawstwo zgodnie z Kartą Konstytucyjną. Król sprawuje wykonawstwo w sprawach obywatelstwa dreamlandzkiego, państwowej infrastruktury informatycznej, stosunków międzynarodowych i obronności wespół z Premierem Rządu Królewskiego, właściwymi ministrami i innymi organami państwa, zgodnie z podziałem uprawnień i obowiązków określonym prawem.
4. Król jest najwyższym przedstawicielem dyplomatycznym państwa i jako taki w szczególności: wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada traktaty, przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.
5. Król ma prawo łaski — może: umorzyć trwające postępowanie karne; złagodzić albo darować karę wymierzoną przez Sąd Królestwa albo inny organ karzący; zatrzeć skazanie; zarządzić, w drodze edyktu, amnestię; zarządzić, w drodze edyktu, abolicję.
6. Król może na określony czas, nie dłuższy niż 90 dni, powołać regenta albo radę regencyjną. Regent albo rada regencyjna wykonuje uprawnienia i obowiązki Króla.”
.

[…]

6) po art. 9 dodaje się art. 9a i 9b w brzmieniu:

„[…]

Art. 9b. [Procedura zatwierdzenia dekretu]
1. Dekret podlega przed wejściem w życie zatwierdzeniu przez Parlament Królewski, chyba że stanowi prawo wyłącznie w zakresie określonym art. 6 ust. 7 zd. 2.
2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu; może przy tym zażądać pilnego zatwierdzenia go tego dekretu.
3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Jeżeli Król zażądał pilnego zatwierdzenia dekretu, Parlament Królewski głosuje nad nim przez 48 godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.”
.

[…]

Dla wygody Czcigodnych Lordów, a szczególnie Pana Marszałka, tekst projektu (a także tekst jednolity zmienianej Karty Konstytucyjnej) zawarty w moim wniosku ujednoliciłem.
Avatar użytkownika
Alfred
 
Posty: 1133
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 18:12
Numer GG: 47634183

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Alfred » 27 cze 2017, 18:23

Wysoka Izbo,

odnosząc się do wystąpienia Lorda de la Ciprofloksja:

الوـس napisał(a):Pierwszym, głównie estetycznym, zastrzeżeniem jest zastąpienie pojęcia Narodu wspólnotą obywateli dreamlandzkich. Jaki jest cel przedmiotowego zastąpienia? Z pozycji liberalnych naród a wspólnota obywateli danego kraju jest tym samym. Bo na naród składają się jego obywatele. Z pozycji konserwatywnych pojęcie narodu wykłada się inaczej. WKM proponuje zatem zastąpić pojęcie uniwersalne i pojemne określeniem, które jest może bardziej ścisłe, ale mniej koncyliacyjne dla obu stron sporu politycznego.

Istotnie celem jest to, aby podmiotem suwerenności uczynić ogół obywateli bez względu na przynależność narodową (w warunkach mikronacyjnych należałoby właściwie powiedzieć: bez względu na pierwsze państwo zamieszkania). Nie jest to jednak wyraz liberalizmu.

Za zasadniczy czynnik bytu państwa wirtualnego uważam bieżącą aktywność. Stąd stoję na stanowisku, że władza w mikronacji powinna należeć do tych, którzy tę aktywność generują. Dyskryminacja na tle, powiedzmy, narodowościowym w tym względzie jest sprzeczna z fundamentalną racją stanu.

الوـس napisał(a):Po drugie, moje obiekcje budzi pomysł wprowadzenia edyktu, jako kolejnego typu aktu prawodawczego do systemu prawa. Myślę, że obecny katalog aktów jest wystarczający, zaś różnica pomiędzy edyktem a rozporządzeniem dotyczyłaby jedynie organu, który by je wydawał.

Różnica między nimi sprowadza się właśnie do tego. Tak samo, co do zasady, różnica między ustawą a dekretem; ograniczenie zakresu normowania można by równie dobrze powiązać z organem stanowiącym, nie zaś z formą aktu prawodawczego, a Królowi i Parlamentowi Królewskiemu przepisać wykonywanie ustawodawstwa w tej samej formie.

Pytanie: po co? Niezależnie od tego, czy mamy pięć form aktu prawodawczego, czy też trzy, liczba szczebli w hierarchii źródeł powszechnie obowiązującego prawa pozostaje ta sama. Przy tym rozgraniczenie ustaw i dekretów oraz rozporządzeń i edyktów ma tę zaletę, że na obu szczeblach podkonstytucyjnych jedna forma jest właściwa organowi pochodzącemu od wspólnoty państwowej, a druga Królowi.

الوـس napisał(a):Wreszcie, jestem przeciwny takiemu rozumieniu prawa łaski, które pozwala na umorzenie postępowania karnego. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie prerogatywy królewskiej w sposób, który odbiera oskarżonemu prawo do obrony i do oczyszczenia swojego dobrego imienia poprzez uzyskanie prawomocnego wyroku uniewinniającego. Należy wskazać, że ułaskawienie, jak sama nazwa wskazuje, oznacza łaskę organu wobec osoby. W moim odczuciu obala to domniemanie niewinności. Bo czy niewinny potrzebuje łaski? Nie. Niewinny potrzebuje prawdy, która dowodzi jego braku winy. Łaski potrzebuje ten, który zawinił. W ten sposób monarcha może naznaczyć osobę niewinną jaką tą, która tej łaski potrzebuje.

W drodze autopoprawki zmieniłem brzmienie odnośnego przepisu. Rzeczywiście zaliczenie abolicji — tak generalnej, jak i indywidualnej — do aktów łaski nie jest zbyt szczęśliwe.
Avatar użytkownika
Alfred
 
Posty: 1133
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 18:12
Numer GG: 47634183

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez الوـس » 27 cze 2017, 18:40

Wasza Królewska Mość,

nie chodzi o to, czy nazwiemy abolicję jednostkową czy generalną aktem łaski, czy czymś innym. Chodzi o to, że takie działanie monarchy pozbawia człowieka prawa do obrony. Taki ktoś nie może się bronić przed sądem. Został oskarżony, a potem postępowanie umorzono z powodu formalnej przeszkody. Każdy widzi i czuje, że jest to coś innego niż uniewinnienie. Z powodu tej doniosłości uniewinnienia, jako ostatecznego świadectwa, że dana osoba nie popełniła czynu, który został jej zarzucony, sąd karny nie oddala aktu oskarżenia, jak ma to miejsce przy powództwie. Co więcej! Śmierć oskarżonego nie stoi na przeszkodzie by go uniewinnić, chociażby nie mógł już ponosić odpowiedzialności karnej.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez PTR » 1 lip 2017, 16:35

Towarzyszu Marszałku,

Z góry poproszę o przedłużenie debaty. Do projektu będę miał uwagi, natomiast przygotować je mogę dopiero w poniedziałek 3 lipca (a chciałbym, żeby były one podstawą do dyskusji). Z góry dziękuję za wyrozumiałość.
/-/ bryg. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego

"Wandejskiej lawiny się nie boimy. Zapraszamy!" Daniel von Witt, 24 listopada 2014 r.
Avatar użytkownika
PTR
Premier Rządu Królewskiego
 
Posty: 3695
Dołączył(a): 21 lut 2013, 16:31

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez PTR » 3 lip 2017, 20:39

Towarzysze,

Zaproponowana reforma to kolejny przykład, że Król widzi państwo takim, jakie chce, a nie jakim jest. W wyborach wygrywa ugrupowanie, które kwestionuje mądrość obecnego układu parlamentarnego - mimo to, Król twierdzi, że "nie sposób sobie wyobrazić powrotu do formuły przedstawicielskiej. Obawiam się, że to ze strony Monarchy krótkowzroczność - podobna jak ta wtedy, gdy nie potrafił sobie wyobrazić lepszej formuły publikacji aktów prawnych niż wprowadzony przez niego samego KPU. Jak to się skończyło - wiemy.

Jedyne co utrwali wpisanie obecnego kształtu Izby do Konstytucji to możliwość wpływania na legislację przez wprowadzanie do izby nieaktywnych poza nią marionetek, co już mieliśmy ostatnio okazję obserwować. Nie wątpię przy tym, że inna sytuacja nie mieści się Monarsze w głowie.

Oczywiście chwali się, że Król jest gotów na pewne zmiany, które będą demokratyzować państwo, i piszę to bez zastrzeżeń do tego punktu. Naprawdę jestem dumny. Nie obejmuje wszystkiego co bym zmienił, ale i tak sporo. Brawo.

Tym niemniej reforma w zaproponowanej formie jest w mojej opinii nie do przyjęcia, ze względu na to co w pierwszych dwóch akapitach, a także ze względu na:
- prawo łaski, całkowicie niepotrzebne w naszych realiach, gdzie wszyscy się znają i byłoby wyłącznie furtką dla kolesiostwa bądź oskarżeń o kolesiostwo;
- propozycję decentralizacji w sytuacji, kiedy nie mamy żyjących i aktywnych krajów (nawet Furlandia i Luindor, pompowana długo przez tow. de Witta i jego rodzinę ostatnio niestety poddechła). To pusty gest, który przyniesie więcej problemów niż rozwiązań. Z chęcią zobaczyłbym federalizację - ale do tego trzeba by coś więcej niż mamy obecnie. I to nie prawo jest problemem.

Reforma jako całość jest w mojej opinii nie do przyjęcia. Apeluję do Parlamentu o jej nie przyjmowanie - a Króla o jej wycofanie, choć nie mam zbyt wielkich nadziei.
/-/ bryg. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego

"Wandejskiej lawiny się nie boimy. Zapraszamy!" Daniel von Witt, 24 listopada 2014 r.
Avatar użytkownika
PTR
Premier Rządu Królewskiego
 
Posty: 3695
Dołączył(a): 21 lut 2013, 16:31

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Alfred » 3 lip 2017, 21:17

Czcigodny Lordzie Radziecki,

zwycięstwo wyborcze kandydata Komunistycznej Partii Dreamlandu w żaden sposób nie świadczy o społecznym poparciu dla zmiany ustroju legislatywy. Idea takiej zmiany nie była wzmiankowana ani w programie wyborczym Torkana Ingawaara, ani też w jego exposé. Jeżeli zatem ktoś tu widzi fakty nie takimi, jakie są, ale takimi, jakimi chciałby je widzieć — nie jestem to ja.

Wysoka Izbo,

aby dziś proponować powrót do parlamentu przedstawicielskiego, trzeba być zupełnie odklejonym od rzeczywistości. Na przestrzeni zeszłego roku w Królestwie dokonał się ogromny postęp. Jesteśmy jednym z najsilniejszych państw polskiego mikroświata. Jednak nie uprania to nas, abyśmy zrezygnowali z trzeźwej oceny sytuacji. Życie polityczne Królestwa jest wciąż kruche. Aktywność obu najsilniejszych ugrupowań politycznych nie jest stała i wysoka. Mamy to szczęście, że jak dotąd w czasie niedomagania augustynistów uaktywniają się komuniści — i odwrotnie. Natomiast brakuje ciągłego stanu napięcia między co najmniej dwoma stronnictwami, który jest konieczny dla właściwego funkcjonowania wybieralnej legislatywy.

Nic dziwnego, że Premier Rządu Królewskiego nie uczynił wyborcom takiej propozycji.
Avatar użytkownika
Alfred
 
Posty: 1133
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 18:12
Numer GG: 47634183

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Konrad Samanti » 3 lip 2017, 21:53

Wysoka Izbo,

Na wniosek Lorda Radzieckiego, przedłużam debatę do 7 Lipca 2017.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Gaston de Senancour » 7 lip 2017, 12:36

Będę głosował za reformą. Mam kilka zastrzeżeń co do sensowności uszczuplania władzy monarchy, ale w bieżącej praktyce politycznej nowe przepisy nie będą miały, jak sądzę, większego znaczenia.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej
Avatar użytkownika
Gaston de Senancour
 
Posty: 1666
Dołączył(a): 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457

Re: [DEBATA] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Konrad Samanti » 9 lip 2017, 08:46

Wysoka Izbo,

Otwieram głosowanie nad projektem Jego Królewskiej Mości w kształcie zgodnym z pierwszym postem.

Głosowanie potrwa do 16/07/2017.

Karta do głosowania:
(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt:
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Arsacjusz Arped » 9 lip 2017, 09:54

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt:
Król Baridasu, dziedziczny władca ziemi południowogellońskiej i wschodniosarmackiej
etc. etc.
(—) Arsa Marcasu’un Arped
Avatar użytkownika
Arsacjusz Arped
 
Posty: 30
Dołączył(a): 13 wrz 2016, 19:38
Lokalizacja: Królewskie Miasto Almera

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez الوـس » 9 lip 2017, 12:11

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Daniel von Witt » 10 lip 2017, 17:51

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: ZA

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14671
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Oskar ben Grozny Witt » 10 lip 2017, 21:05

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: ZA
Obrazek
Niechlujne, pozbawione interpunkcji i pełne błędów wiadomości to tak, jakbyś
komuś np. postawił piwo w usyfionym, klejącym się kuflu z pływającą muchą w
środku i tłumaczył się, że masz problemy z myciem...
Avatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
deputowany
 
Posty: 930
Dołączył(a): 5 gru 2016, 15:04
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Alhambra
Numer GG: 42085982
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 10 lip 2017, 23:50

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: ZA
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
 
Posty: 2059
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez ABW » 12 lip 2017, 08:40

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: ZA
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: ZA
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
ABW
 
Posty: 826
Dołączył(a): 9 gru 2015, 23:02
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Numer GG: 47635658
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez RvdF » 13 lip 2017, 07:57

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: ZA
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: ZA
Obrazek
Avatar użytkownika
RvdF
 
Posty: 23
Dołączył(a): 24 maja 2017, 15:28
Lokalizacja: Buuren (Unia Saudadzka), Elder (Luskania)

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Chamberlain » 13 lip 2017, 17:59

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: ZA
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: ZA
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
Avatar użytkownika
Chamberlain
deputowany
 
Posty: 596
Dołączył(a): 16 maja 2016, 18:46
Numer GG: 62994040

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez matmax » 13 lip 2017, 19:45

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: ZA
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: ZA
Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa
Scholandczyk
Avatar użytkownika
matmax
 
Posty: 1207
Dołączył(a): 4 kwi 2013, 20:09

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Siergiusz Asketil » 14 lip 2017, 09:04

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: ZA
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: ZA
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Gaston de Senancour » 16 lip 2017, 15:13

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: ZA
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: ZA
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej
Avatar użytkownika
Gaston de Senancour
 
Posty: 1666
Dołączył(a): 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Torkan Ingawaar » 16 lip 2017, 15:19

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: ZA
(4) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: PRZECIW
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: ZA
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
deputowany
 
Posty: 1135
Dołączył(a): 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [GŁOSOWANIE do 16/07] XXII/17 Reforma ustrojowa

Postprzez Siergiusz Asketil » 17 lip 2017, 13:45

Wysoka Izbo,

zamykam głosowanie. Oddano 9 głosów za i 3 głosy przeciw. 4 lordów zaniechało wydania stanowiska w sprawie. Stwierdzam przyjęcie Ustawy Konstytucyjnej i skierowanie jej do rozpatrzenia przez Jego Królewską Mość.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w pracach nad projektem XXII/17.

(—) markiz Asketil
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:


Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości